مدیریت : مدلی از استراتژی کارآفرینی سازمانی:

 

 

۲-۵۹- شناخت کارآفرینانه افراد معماری پشتیبانی کننده کارآفرینی سازمان:

کارآفرینی

شناخت پشتیبانی کننده کارآفرینی فقط در بخش مدیران ارشد نیاز نیس. بلکه همه افراد چه مدیران و چه غیر اونا می تونن دارای اون باشن. وقتی که شناخت کارآفرینانه در افراد وجود داشته باشه این موضوع در فرهنگ سازمان رخ نمایی می کنه. «راهی ما کارا رو اینجا انجام می دیم» و درخشش رفتارای با قصد قوی تر «راه هایی که توقع داریم کارا اینجا انجام شن» فرهنگ سازمانی رو توصیف می کنن.[۸۱] به صورت رسمی تر، فرهنگ نشون دهنده مفروضات پایه ای مشترکه که یه بدنه جمعی واسه شناسایی و برخورد با موضوعات و فرصتا پیشرفت میده، هستش.[۸۲]

درست مانند شناخت پشتیبانی کننده کارآفرینی غیر وابسته به زمینه مدیران ارشد که چشم انداز هدف دار کارآفرینانه سازمان رو شکل میده، شناخت پشتیبانی کننده کارآفرینی غیر وابسته به زمینه هنجارهای فرهنگ سازمانی رو که رفتارای کارآفرینانه رو شکل میدن، می سازه و هم اینکه اینجا هم سازمان ابزاری می شه که شناخت پشتیبانی کننده کارآفرینی هم وابسته به زمینه عملیاتی می شه. همونطور که از پیکان دو جهته میان شناخت پشتیبانی کننده کارآفرینی افراد و معماری پشتیبانی کننده کارآفرینی سازمان بر می اید، فرهگ سازمانی هم می تونه افکار غیر وابسته به زمینه افراد خود رو دور و بر کارآفرینی تحت اثر بذاره. اینطوری رابطه دو طرفه میان شناخت کارآفرینانه افراد سازمان و وجود هنجارهای فرهنگی تشویق کننده رفتارای کارآفرینانه، هست. قوت شناخت پشتیبانی کننده کارآفرینی افراد، رابطه مستقیم با قوت هنجارهای فرهنگی تشویق کننده کارآفرینی در سازمان داره. از اونجا که رفتار کارآفرینانه می تونه از راه مختلفی رخ نمایی کنه، تشخیص و به کار گیری فرصتا به عنوان جوهر رفتار کارآفرینانه و هم اینکه پروسه کارآفرینی مطرح می شه.[۸۳] وقتی که افراد سازمان دارای شناخت پشتیبانی کننده کارآفرینی قوی تری باشن، احتمال شخیص و به کار گیری فرصتای کارآفرینی که شین و اخارت به عنوان « حالتی که در اون جنسا یا خدمات نوین، مواد  اولیه جدید، بازارهای نو با روش های سازماندهی جدید از راه شکل دادن به وسیله ها، اهداف و یا روابط وسیله، اهداف جدید شکل می گیرن» توصیف می کنن، زیاد می شه. این انتظار که شناخت پشتیبانی کننده کارآفرینی می تونه دلیل افزایش تشخیص و به کار گیری فرصتا شه، موضوعی اثبات شده به واسطه تحقیقات آدمایی مثل میشل و همکاران (۲۰۰۲)، شین و نکاتارامان و اخارته. این تحقیقات نشون میدن که شناخت می تونه افراد رو واسه تشخیص فرصتای کار آفرینانه آماده کنه. دلیل اصلی که دنبال کردن فرصتا، به وسیله کار آفرینان رو تعیین می کنه تابعی از اندازه جذابیت واسه افرادیه که اونا رو تشخیص دادن، که این موضوع خود تابعی از قدرت شناخت پشتیبانی کننده کار آفرینی افراده.

 

 

 

 

۲-۶۰-مدل مفهومی تحقیق:

اینم بگیم که مدل مفهومی تحقیق براساس مقاله ای از ابوالفضل صفدری با عنوان بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان سازمانهای استان قزوین جفت و جور شده.

 

الگوهای ذهنی
یادگیری تیمی
قابلیتای فردی
یادگیری سازمانی
چشم انداز مشترک
تفکر سیستمی