شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

مدیریت دانش- فرآیند سازماندهی )پیکربندی یا تلفیق)

فرآیندهای مدیریت دانش

سیستم مدیریت دانش به منظور تحقق اهداف خود باید فعالیت ها یا فرآیندهای را به کار گیرد. در این راستا فرآیندهای متنوعی ارائه شده است، که با توجه به فعالیت ها و فرآیندهای بیان شده می توان آن ها را در قالب زیر تلفیق نمود(رحمان سرشت، 1379).
 
فرآیند خلق دانش (خلاقیت): اولین مرحله از مراحل وسیع فرآیند مدیریت دانش است، دانش در سازمان در دو چرخه متمایز شخصی وگروهی خلق می شود. دانش شخصی وقتی در بافت سازمانی به کار می رود دانش جدیدی خلق می کند که می توان آن را دانش سازمانی نامید.
چرخه دانش جمعی از کاربرد دانش شخصی در بافت سازمان به وجود می آید که می توان آنرا دانش سازمانی نیز نامید. دانش سازمانی شامل انواع دانش فرآوده ای، دانش فر آیندی، دانش رقابتی، دانش تکنیکی و …  می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
فرآیند اکتساب دانش )برداشت): فرآیند برداشت یا اکتساب دانش برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و قابل پیش بینی آینده و تحقق اثر بخش هدف ها ضروری است. دانش را می توان از طریق مکانیزم های مختلفی کسب کرد.  به منظور شناسایی مکانیزم اکتساب دانش می توان آن را در دو طبقه قرار داد: منبع درون سازمان و منبع بیرون از سازمان.
منبع درونی اکتساب دانش، ذهن کارکنان )دانش تلویحی و مستتر(یا پایگاه داده های سازمان که به شکل اطلاعات کدگذاری شده است.
منبع بیرونی اکتساب دانش، که دانش جدید را وارد سازمان می کند که به دو طریق صورت می گیرد:
الف: الگوبرداری: در این روش سازمان عملیات عالی را از دیدگاه رقبا شناسایی می کند و موفقیت آن ها را به عنوان الگوی خود قرار می دهد. بدین منظور وضعیت فعلی خود را با معیارهای آن ها مقایسه و ارزیابی
می کند. شکاف ها شناسایی و را ه حلها طراحی می شود. دانش جدید به عنوان معیارهای موفقیت سازمان مرجع وارد سازمان می شود.
ب: همکاری بین سازمانی: در این روش دانش جدید از طریق سهیم سازی و اشاعه تکنولوژی، جابه جایی کارکنان در بین سازمان ها، ارتباط با شرکاء و … وارد سازمان می شود.
 فرآیند پالایش: در مقابل فرآیند برداشت که اجازه ورود هر دانشی را به سازمان می دهد فرآیند پالایش قراردارد. سازمان باید با استفاده از مکانیزم های منطقی از ورود دانش غیر ضروری جلوگیری کند و فقط دانش مفید و قابل کاربرد اجازه ورود به سازمان را داشته باشد. برای تحقق این هدف تیم مدیریت سازمان می تواند با استفاده از بصیرت ها، ماموریت ها و هدف های سازمان چارچوبی برای ارزیابی دانش فراهم کند.
 
 فرآیند سازماندهی )پیکربندی یا تلفیق): در این فرآیند، سازمان مجموعه عظیم دانش را بعد از ورود آن به پایگاه دانش، برای کاربرد باید ذخیره و سازماندهی کند.  فرآیند سازماندهی در هر کجای سازمان ممکن است صورت گیرد که علوی(1999) این مکان ها را چنین لیست کرده است(دهقان نجم، 1388):
– حافظه سازمانیپایان نامه  مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان
– افراد
– فرهنگ سازمانی
– روش های یادگیری، درک، تفکر، احساس، سهیم سازی و انتقال بین اعضای سازمان
– فرآیند و رویه ها
– اکولوژی: محل های فیزیکی
– بایگانی ها )دیجیتالی وکاغذی(
هدف نهایی این مرحله،کمک به اعضای سازمان جهت دسترسی به دانش لازم در فرآیند های اخذ تصمیم است.