مدیریت بر مبنای ارزش

عبارت است از اختلاف بین قیمت سهام پایان دوره و قیمت سهام اول دوره به اضافه هرگونه عواید تقسیم بر قیمت اول دوره سهام.(جهانخانی،1373)
جریان نقدی عملیاتی(Operating Cash Flow)
عبارت است از سود خالص عملیاتی بعد از مالیات به علاوه استهلاک دارایی های ثابت و کاهش ارزش دارایی های نامشهودبه علاوه(کسر) تغییرات در خالص سرمایه در گردش عملیاتی.
اقلام تعهدی(Accruals)
اقلام تعهدی اغلب به هزینه‏ها و درآمدهایی اطلاق می‏شود که مستلزم خروج یا ورود وجه نقد به شرکت نمی‏باشند. اقلام تعهدی به دو بخش تعهدی اختیاری و تعهدی غیر اختیاری تقسیم می‏شوند. تعهدی اختیاری به اقلامی گفته می‏شود که اولاً نقدی نیستند و ثانیاً مدیریت می‏تواند بر اساس ابزارهای حسابداری (البته مطابق با استانداردها) آنها را کم و یا زیاد نماید، مانند هزینه استهلاک بعبارت دیگر، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند در حالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‏ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند.
در خصوص تفکیک اقلام تعهدی اختیاری از غیر اختیاری روش‏های متنوعی وجود دارد که معروفترین آنها “روش جونز” می‏باشد. جونز (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است.
اندازه شرکت (Ln Capital)
عبارت است از لگاریتم ارزش بازار شرکت در مبنای عدد نپرین(e)
ارزش بازار(Market Value)
ارزش بازار سهام عبارتست از قیمت بازار سهام شرکت i در ابتدای دوره ضربدر تعداد سهام منتشره.
تعدیلات حسابداری(AccAdj)
حسابداران به دلیل رعایت اصل احتیاط یا محافظه کاری در محاسبه سود، پاره ای از هزینه ها را بیش از واقع محاسبه و گزارش میکنند. این عمل باعث می شود سود شرکت به طور غیر واقع بینانهای پایین بیاید و به جای اینکه در برگیرنده واقعیت اقتصادی شرکت باشد، دستخوش مفروضات غیر واقع بینانه حسابداری شود. بسیاری از استفادهکنندگان ارزش افزوده اقتصادی به منظور رفع نارساییهای موجود در گزارشگری مالی مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری، تعدیلات مختلفی روی رقم سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و سرمایه به کار رفته انجام میدهند تا بتوانند ارزش افزوده اقتصادی قابل اتکاتری محاسبه نمایند. به این اقلام، تعدیلات حسابداری یا معادل های حقوق صاحبان سهام می گویند.
1-13) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا کلیاتی در رابطه با مفهوم مدیریت برمبنای ارزش عنوان شد. سپس به شرح و بیان مسئله پژوهشی پرداخته شد. در ادامه اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف و کاربردهای تحقیق حاضر بیان گردید. به منظور بررسی مسئله پژوهشی و اهداف عنوان شده در فصل، در مدل اول، سه فرضیه و در مدل دوم، چهار فرضیه تدوین و بیان گردید. در فصل حاضر ضمن ارائه شرح مختصری از روش انجام پژوهش، به معرفی جامعه آماری مورد آزمون پرداخته شد و نحوه انتخاب و حجم نمونه آماری تشریح گردید. در پایان نرم افزارهای کامپیوتری استفاده شده جهت آزمون فرضیههای تحقیق معرفی گردید.
فصل دوم
ادبیات و پیشینهی تحقیق

2-1) مقدمه
امروزه شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. هریک از این شاخص ها با توجه به ویژگی های خاص خود در طبقات مختلفی قرار می گیرند در این فصل با تاکید بر مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش سعی می شود سه شاخص از میان شاخص های موجود معرفی، ویژگی های این شاخص و شیوه و روشهای محاسبه آن به تفصیل بیان گردد. پایان بخش فصل نیز مروری اجمالی بر پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با شاخص های مبتنی بر ارزش خواهد بود.
2-2) مدیریت بر مبنای ارزش(VBM)
مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش دیدگاهی گسترده می باشد که تمامی مفاهیم ارائه شده در دوران قبل از خود را در بر می گیرد از این رو بیان مبانی تئوریک و مفاهیم زیربنایی آن و همچنین ارائه تعاریف از دیدگاه های متفاوت ضروری بنظر می رسد در ادامه هریک از این موارد بیان می گردد.
2-2-1) مبنای تئوریک مدیریت بر مبنای ارزش
در طی دو دهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای در رویه های حسابداری مدیریت رخ داده است . تا قبل از آن تاکید سنتی بر کنترل بودجه ای و تحلیل تصمیمات مالی بوده است در حالی که در دوره جدید تاکید بر رویکردهای استراتژی یعنی تاکید بر تشخیص ، اندازه گیری و مدیریت محرک های عملیاتی ومالی ارزش می باشد . مطالعات تجربی نیز مسیر تحقیقات خود را تغییر داده است و توجه خود را معطوف به تکنیک های جدید مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، ارزیابی متوازن ، حسابداری استراتژیک ، سیستم های کنترل و معیار های اقتصادی عملکرد نموده است . این مفاهیم تحت عنوان مدیریت بر مبنای ارزش شناخته می شود(انجمن حسابداران مدیریت،1999) . این رویکرد بر مواردی از قبیل مباحث ذیل تمرکز دارد:
* تعریف و کاربرد استراتژی هایی که بالاترین حالت ممکن برای ارزش آفرینی را دارند.