مدیران و کارکنان

امروزه بر همگان روشن است که پژوهش بنیان تمامی علوم است .پژوهش ؛بررسی نظامند،کنترل شده وتجربی پدیده های طبیعی است که روابط بین این پدیده ها را از طریق نظریه یا فرضیه مشخص می کند . پژوهش اساسا فرآیندی فعال وپویا محسوب می شود که می تواند منجربه نظریه پردازی گردد یا برعکس نظریه ها خود موجب اجرای پژوهش شوند .بنابراین رابطه پژوهش و نظریه یک رابطه دو سویه است .از سوی دیگر هر پژوهش را نمی توان پژوهشی علمی تلقی کرد. پژوهش علمی دارای ویژگیها وملاکهای خاصی است که آن را از سایر مقولات مشابه منفک می کند. پژوهش فرآیندی تجربی است که دارای شکل های مختلفی است که باید دارای اعتبار و پایایی بوده و نظام یافته باشد (فراهانی،1384) .
بی گمان برای دست یافتن به حقائق وحل مسائل؛ نیاز به دانستن روشهای تحقیق است .استفاده از روشهای تحقیق در قلمروی علوم انسانی از قرن بیستم به صورت علمی تحقق یافته است.در این فصل روش تحقیق و مراحل اجرایی پژوهش مطرح می شود .بر اساس موضوع تحقیق، روش تحقیق با دلایل لازم ارائه داده می شود .پس از آن جامعه آماری و محیط پژوهش بیان می شود. سپس روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری وروایی و پایایی پژوهش ارائه می گردد (خلیلی شورینی،1383).
روش در برابر کلمه متود به‌کار می‌رود که خود برگرفته از دو واژه یونانی متا و هودوس است و از مجموع آن معنای “در جست‌وجوی مقصود” مستفاد می‌شود. در اصطلاح به مجموعه‌ای از تدابیر، فنون و ابزارها اطلاق می‌گردد که برای نیل به هدف هر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد .با افزودن پسوند لوژی به معنای مطالعه و شناسایی،کلمه متودولوژی پدید آمده است که درفارسی روش‌شناسی خوانده می‌شود و معنای آن مطالعه روشهایی است که برای کسب معرفت به‌کار می‌رود. بنابراین روش‌شناسی را می‌توان راهبردهای استفاده از روشهای گوناگون گردآوری داده‌ها همراه با حفظ حد مطلوب اعتبار و پایایی دانست.به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان از سه منظر هدف، میزان کنترل متغیرها و روش گردآوری داده ها مورد بررسی قرار داد.
3-2 روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف ؛کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی می باشد.در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده و نوع تحقیق از نوع کاربردی است.
3-2 جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد ؛ اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک خصلت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور،1371) . جامعه آماری این پژوهش مدیران وکارکنان بانک سپه درسطح شهربوشهر طی شش ماهه اول سال 93می باشند.جامعه آماری مدیران و کارکنان بانک پس از بررسی شامل 144نفرمی باشندواز آنجا که حجم جامعه آماری محدود است از نمونه گیری صرفنظر و حجم جامعه بعنوان نمونه در نظرگرفته شده است.(سرشماری).
3-3 روش وابزارجمع آوری اطلاعات
روشهای گرد آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت تفکیکی به دو صورت زیر است:
1)روش کتابخانه ای: در این روش بر اساس یافته های تحقیقات دیگران شامل کتاب ؛ مقاله ؛ پایان نامه و.. اطلاعات مورد نیاز مبانی نظری تحقیق فراهم شده است .
2) روش میدانی: در این روش که محقق در کار؛ بر یک میدان اساس روش پرسشنامه استاندارد؛یافته های خود را در رابطه با سئوالات تحقیق بدست می آورد .این تحقیق از روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. سؤالات پرسشنامه براساس فرضیات تحقیق طراحی شده است وشامل 2 بخش است:
بخش اول که مربوط به سؤالات عمومی در خصوص وضعیت پاسخ دهنده است.
بخش دوم که مربوط به سؤالات تخصصی تحقیق(فرضیات) می باشد .در پرسشنامه موصوف سوالات مربوط به هرفرضیه در جدول 3-1 ارائه گردیده است .
این پرسشنامه شامل 5 مولفه و19 سوال است .ترتیب مولفه ها بر اساس جدول 3-1 تنظیم گردیده است. مقیاس نمره گذاری این پرسشنامه بر حسب طیف لیکرت می باشد.(خیلی خوب، خوب؛ متوسط؛ ضعیف و خیلی ضعیف)
جدول 3-1 مولفه ها ؛سوالات و پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی
ردیف
مولفه
ش سوال
منبع
ضریب پایایی
1-
مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان
1تا5 پرسشنامه