مدل فراسبز در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی

ب)عوامل اجتماعی، فرهنگی
در این دسته از عوامل،فرهنگ، خرده فرهنگ های درونی آن و ارزش های زندگی اجتماعی برای مشتریان عاملی تاثیرگذ ار در استفاده از خدمات الکترونیک محسوب می شود . در این بخش گروههای مرجع در قالب گروههای جنسی، سنی، تحصیلی، فکری و … می توانند عملکرد
سایر اجزای سیستم بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار دهند و یا در بعضی موارد حتی بی اثر سازند . نکته مهم در این ارتباط آن است که معمولا اثر این جزء در ترکیب با سایر عوامل می تواند نقش بیشتری در سیستم بانکداری الکترونیک داشته باشد (رحیم نیا و همکاران؛1389) .
ج)عوامل دولتی و سیاسی
قوانین و مقررات دولتی، تهیه زیرساخت های لازم، بروز تحریم ها بر علیه دولت، عدم امکان انتقال فناوری به دلیل عدم برقراری رابطه سیاسی مناسب یک کشور با کشورهای صاحب فناوری الکترونیکی بانکی و … می تواند از چنان تاثیری برخوردار باشد که حتی در صورت برقراری سایر شرایط ، مشتریان نتوانند از فناوری های نوین اطلاعاتی استفاده کنند . این عامل نیز همچون عامل اجتماعی /فرهنگی، در ترکیب با سایر عوامل موجود در بافت محیطی از اثر بیشتری بر کل سیستم بانکداری الکترونیک برخوردار است . در این بخش عواملی همچون میزان حمایتهای دولتی و یا حتی الزامات دولتی بر بانک ها جهت راه اندازی سیستمهای الکترونیک نیز می تواند عاملی تاثیر گذار در عملکرد سیستم بانکداری الکترونیک محسوب شود(لین؛2008)
د)عوامل فناوری الکترونیکی
یکی از متغیرترین اجزا در سیستم بانکداری الکترونیکی، عوامل فناوری الکترونیکی است. شدت این مسئله تا حدی است که هر روزه بر فناوری های موجود در سطح بانکداری الکتر ونیکی افزوده می شود و بانک ها از این طریق سعی می کنند تا معاملات مشتریان خود را به تناسب الگوهای خرید آنان به حداکثر برسانند . یکی از علل اهمیت این جزء آن است که وجود این
گونه فناوری ها به بانک ها اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه، بیشتر از سایر
رقبا رضایتمندی مشتریان را محقق سازند (رحیم نیا و همکاران؛1389).
ذ)عوامل رقابتی
رقابت پدیده ای است که امروزه بانک ها (خصوصا بانک های خصوصی ) با آن روبرو هستند و به دلیل تعدد بانکهای صاحب فناوری های الکترونیکی و افزایش رقابت آنان در رسانه های تبلیغاتی اثر بسیار زیادی بر اجزای سازنده سیستم گذاشته است (ژو وهمکاران؛2004).
2-11 مدل فراسبز در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی
نام این مدل برگرفته از ابتدای کلمات فناوری، رقابت، اجتماعی، سازمانی، بوم شناختی مشتری و
زیر ساخت (فرا سبز ) به عنوان شش عامل اثرگذار در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکی است. هر یک از متغیرهای موجود در این مدل
به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرند:
1-2-11 عوامل فناورانه
این گونه عوامل اغلب خود را در قالب آزمایش پذیری، تناسب با نیازهای مشتری، هزینه، آسانی د ر استفاده، مزایای ناشی از استفاده، میزان مخاطره لازم جهت استفاده، مدت زمان یادگیری، تنوع فناوری های اطلاعاتی ارایه شده به مشتری همچون عابر بانک ها، وب سایت ها، تلفن بانک، موبایل بانک و … نشان می دهد . تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه حاکی از آن است که سرعت و هزینه اینترنت، امنیت سایت، سرعت بالا آمدن سایت، طراحی نامناسب، امکانات محدود برای مشتری، عدم وجود پیام های آگاهی دهنده توانسته است بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک اثرگذار باشد(متیلا و متیلا؛2005) .در رابطه با این عامل نکته قابل توجه آن است که علیرغم افزایش کیفیت و کمیت خدمات الکترونیکی به دلایلی همچون فناوری پذیری بیشتر مشتریان، حذف هزینه های زمانی، مکانی و از طرفی افزایش رقابت بین بنگاه های اقتصادی (به دلیل ظهور فناوری های متعدد در این زمینه) بسیاری از مشتریان هنوز به دلیل بی اعتمادی به سیستم های الکترونیک بانکی و احساس عدم اطمینان نسبت به خدمات آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته، در انتخاب خدمات الکترونیکی با شک و تردید می نگرند (مارتین؛2008) .
2-2-11عوامل زیر ساخت
این گونه عوامل مشتمل بر امکانات زیر ساختی موجود در یک کشور، منطقه و یا محل خاص است که تسهیل گر فعالیت های کسب و کار در آن منطقه به شمار می رود و می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار، کشورها و شرکت های موجود در آنها را از یکد یگر متمایز سازد . بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه، لینا و لین معتقدند یکی از اصلی ترین دلایل عدم توفیق خدمات الکترونیکی بانکی و استفاده محدود مشتریان بانکی از این گونه خدمات در پاکستان، به نبود زیرساختهای لازم در این این کشور باز می گردد (لینا و لین؛2008) .در تحقیقی توسط پاداچی و همکاران نیز عواملی همچون امکانات فناورانه ، دسترسی به اینترنت و مدت زمان لازم جهت کاربست فناوری ها (به دلیل وجود یا عدم وجود زیر ساخت های لازم ) تاثیرات متفاوتی بر پذیرش خدمات الکترونیک داشته است (پاداچی و همکاران؛2007) .
3-2-11عوامل اجتماعی و فرهنگی
در این دسته از عوامل، مواردی همچون سبک خرید مردم (حضور یا عدم حضور در محل خرید ) مخاطره پذیری در سطح جامعه، آمادگی الکترونیکی ، آسانی درک شده توسط مشتریان نسبت به استفاده از فناوری ارائه شده ، ارزش ها، سلیقه ها ، انتظارات، نیازها و.. قرار می گیرند . در این ارتباط لسر و همکارانش معتقد هستند، یکی از اصلی ترین دلایل پذیرش بالاتر خدمات الکترونیک بانکی در کشورهای توسعه یافته در مقایسه
با در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، به درجه نوآوری پذیری اجتماعی، مخاطره پذیری جمعی و فناوری محوری افراد باز می گردد.(لسر وهمکاران؛2005)
تن و تئو، در بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده از خدمات الکترونیک معتقدند که عواملی همچون تجربیات الکترونیکی پیشین مشتریان، مخاطره پذیری و مزیت نسبی خدمات الکترونیک در قالب کاهش هزینه ها، می تواند بر انتخاب خدمات الکترونیک بانکی توسط مشتری تاثیر بگذارد (تان و تئو؛2010) .
در تحقیق دیگر توسط لیچنستین و ویلیامسون ، در کشور استرالیا، مشخص شد که عامل مطلوبیت ومزایای درک شده توسط مشتری به دلیل استفاده ازخدمات الکترونیک به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذاردراستفاده ازاین گونه خدمات بوده است(لیچنستین و ویلیامسون؛2006).