محصولات زراعی

ماخذ: نتایج تحقیق
همچنین بررسی افزایش هزینهها تولید نشان میدهد که با افزایش 3 درصد در هزینهها، محصول کلزا وارد برنامه شده و سویا همچنان از برنامه خارج میماند. طبق این برنامه، با افزایش 3 درصدی هزینهها سطح زیرکشت کلزا 10174 هکتار و سویا صفر میشود. کمترین و بیشترین مقادیر سود بازاری محصولات سویا و کلزا که سطح زیرکشت آنها را در صورت افزایش هزینهها در برنامه تغییر نمیدهد به صورت جدول 4-11 ارائه شده است.
جدول 4-11: کمترین و بیشترین مقادیر قابل اخذ برای سودهای بازاری محصولات
در صورت افزایش هزینهها به میزان سه درصد
نام محصول کمترین مقدار سود بیشترین مقدار سود سطح زیرکشت
سویا -M 2765089 0
کلزا 2406483 M 04/10174
ماخذ: نتایج تحقیق
همچنین طبق نتایج جدول 4-9، با افزایش هزینهها تا 10 درصد نیز، نتایج حاصل از تخمین مدل برنامهریزی بر اساس قیمتهای بازاری، مانند جدول 4-11 خواهد بود و تغییری در میزان سطح زیر کشت بدست آمده ایجاد نمیشود.
4-5 مزیت نسبی:
جهت ارزشگذاری ماتریسهای تحلیل سیاستی، علاوه بر قیمتهای بازاری نهادهها و درآمدهای حاصل از تو لید محصول، به قیمتهای سایهای آنها نیز نیاز است .نهادهها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند، نهادههای قابل تجارت که شامل ماشینآلات،کود شیمیایی و سموم هستند و همچنین نهادههای داخلی که شامل :زمین، آب، کود حیوانی ، بذر و نیروی کار میباشند. از مهمترین مشکلات مربوط به محاسبه قیمتهای سایهای، کمبود آمار و اطلاعات و ناهمخوانی آنها در مراجع مختلف آماری است. تعیین قیمت سایهای به روشهای متفاوتی انجام میشود که در دنباله مطالب به آن پرداخت شده است.
4-5-1 قیمتهای سایهای:
4-5-1-1 نرخ ارز
برای محاسبه نرخ ارز سایهای در سال 1387، از روش نسبی برابری قدرت خرید استفاده شد. برای این منظور، محاسبات بر اساس سال پایه 1383 انجام گرفت. با توجه مقادیر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران و آمریکا در این سال و همچنین مقدار نرخ ارز 8747 ریال در سال پایه، مقدار نرخ ارز 5/16428 ریال محاسبه گردید.
4-5-1-2 کود شیمیایی:
کود شیمیایی یک کالای کاملاً قابل مبادله است. قسمتی از کودشیمیایی مصرفی از تولید داخلی و بخشی دیگر از محل واردات تامین میشود.
برای محاسبه قیمت بازاری کود شیمیایی ابتدا با استفاده از اطلاعات پرسشنامه متوسط قیمت بازاری و تعاونی کودهای ازت، فسفات و پتاس که بیشترین استفاده در محصولات زراعی منطقه را دارند، به صورت جدول 4-12 تهیه و قیمت بازاری آن محاسبه گردید.
جدول 4-12: محاسبه قیمت بازاری کود شیمیایی در سال 1387
نام کود قیمت بازاری (ریال) قیمت دولتی (ریال)