محدوده جغرافیایی

بیمه اتکایی آتشسوزی
بیمه اتکایی باربری در یایی
بیمه اتکایی هواپیما
بیمه اتکاییعمر
اکنون توجه خود را معطوف به جنبه های خاص رشته های اصلی بیمه خواهیم نمود و این کار را با بیمه آتش سوزی آغاز می کنیم.
مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی
گفتار نخست- تبیین موضوع
اگرچه روش و عرف بازار تابع یک اصول کلی است که انعطاف پذیر مباشد و در نتیجه آن تا حدودی طبقه بندی بیمه های اتکایی هم اختیاری می باشد . بیمه ی اتکایی آتش سوزی یکی از همین موارد است . بیمه ی آتش سوزی اصولاً مرتبط با بیمه ی اموال بوده و خطراتی را تحت پوشش قرار می دهد که به عناوین مختلف می تواند باعث بروز صدمه و زیان به دارایی ها شود .
اگرچه این سیستم و روش بسیار پیچیده تر شده است زیرا مقادیر متنابهی بیمه نامه در مورد منزل مسکونی و ساختمان ها و اموال تجاری تحت عنوان « بیمه نامه های جامع » سایر موارد مشابه را هم در بر می گیرد و علاوه بر بیمه های مسئولیت که به نامه بیمه های « حوادث » نامیده می شود ، تسری داده است ، زیرا بسیاری از شرکت ها که در بعضی از کشورها فعالیت می نمایند مایلند که در بیمه نامه های حوادث ، پوشش مسئولیت خسارات ناشی از آتش سوزی و خطرات تبعی را هم بگنجانند . مثلاً تسری پوشش آتش سوزی در مورد اتومبیل متداول و معمول است و بیمه گران فرانسوی کلیه خطرات بیمه نامه های مسئولیت را که در ارتباط با بیمه نامه های آتش سوزی صادر می گردد از قبیل خطرات آتش سوزی « منازل مسکونی » و « بیمه مسئولیت » در قبال همسایه و بیمه ی « مسئولیت مستأجر » را هم ضمیمه می نمایند .
استثنا کردن جنگ، جنگ داخلی، خطرات اتمی و هسته ای عرف معمول و متعارف بازار است . زیرا بیمه گر اتکایی نمی خواهد که در معرض تجمع خطراتی قرار گیرد که بیمه گر واگذارنده هیچگونه کنترل و یا دخالتی در این امر نداشته است. در پوشش اتکایی آتش سوزی ممکن است شرایطی گنجانده شود و خطراتی را استثناء کرد و یا محدد به محدوده ی خاص و … شود که در زیر دو قرارداد را به عنوان نمونه می آوریم .
قرارداد اول؛رشته های تحت پوشش و محدوده جغرافیایی :
بیمه نامه های « آتش سوزی و خطرات تبعی » که با شرط پوشش عدم النفع در سایر مناطق دنیا (به استثناء بیمه نامه های صادره در ایالت متحده آمریکا و کانادا ) و با توجه به استثنائات موجود در ضمیمه 1 این قرارداد صادر شده باشد ، دارای پوشش بیمه ای می باشد .
ضمیمه 1
در این قرارداد بیمه گر مسئول در جبران خساراتی که ناشی از عوامل زیر باشد ، نخواهد بود :
1- جنگ و جنگ داخلی
2- خطرات ناشی اتمی و یا هسته ای
3- بیمه های اتکایی اجباری
4- قراردادهای بیمه و بیمه اتکایی مازاد خسارت
قرارداد دوم؛ رشته های تحت پوشش:
این قرارداد مربوط به مسئولیت شرکت در قبال هر یک از بیمه نامه های صادره و اتکایی اختیاری است که بوسیله ی شرکت صادر گردیده و خطرات مستقیم و غیر مستقیم عدم النفع ناشی از آتش سوزی و یا خطرات تبعی و انواع رشته های بیمه های حوادث را که در جدول ضمیمه بیمه نامه تعیین شده و مربوط به خطرات موجود در قلمرو جغرافیایی بریتانیا و ایرلند شمالی می باشد « شمال کانال ایسلند و جزیره مان » پوشش داده است . در صورتی می توان خطرات مربوط به خارج از این قلمرو جغرافیایی را ضمیمه اینگونه بیمه نامه های مستقیم و یا قراردادهای اتکایی نمود که اینگونه خطرات مربوط به ساکنان این مناطق بوده و تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته باشد .
استثنائات کلی
1- شرط استثناء جنگ و جنگ داخلی
هرگونه خسارت مستقیم ناشی از جنگ ، غارت ، عملیات دشمنان خارجی ، دشمنی و یا عملیات شبه جنگی ( خواه جنگ اعلام شده باشد یا خیر ) جنگ داخلی ، شورش ، انقلاب ، قیام و عملیات نیروی نظامی مستثنی می باشد .