مجموعه های ورزشی

معیارهای اختصاصی مکان یابی مدارس را به دو گروه زیر تقسیم بندی کرده است :
2-9-1- دسته اول ،معیار های مربوط به شرایط استقرار مدارس در محیط:
الف)هم جواری مناسب و سازگار :
هم جواری با زمین های مناسب ورزشی کوچک
هم جواری با بافت های مسکونی
هم جواری با مؤسسات و مراکز فرهنگی
هم جواری با فضای سبز …
ب)محدودیت هم جواری :
– حداقل باید از کارگاه ی صنعتی مزاحم 500 متر فاصله داشته باشد
– از خیابانهای اصلی دور باشد .(رحمانپور ،1389 ، ص 26)
2-9-2- دسته دوم ،معیار و مشخصات پایه ای مکان اختصاص یافته:
الف)شعاع عملکرد مفید:هر مدرسه باید در داخل یک برزن در محلی استقرار یابد که حداکثر مسافت طی شده توسط دانش آموزان برای دسترسی به آن ،از 1200متر بیشتر نباشد .
ب) جمعیت زیر پوشش:به طور متوسط 10هزارنفر (جمعیت متوسط یک برزن)با رعایت حداکثر شعاع عملکرد مفید است .
ج)قطعات تفکیکی: باید متناسب با تعداد دانش آموزان تحت پوشش وسرانه های پیشنهادی باشد . (زیاری ،1381 ،57)
2-10- کاربری فضاهای آموزشی درارتباط باکاربریهای سازگار:
منظورازکاربری های سازگارباکاربری آموزشی،سازگاری وهمجواری درکناریکدیگر بوده و بر عکس جداسازی کاربری های ناسازگار ،مانند دود بو،شلوغی،آلودگی صوتی،کشتارگاه و…)ازکاربری های آموزشی است.همجواری کاربری های سازگار با کاربری های آموزشی تأثیر مطلوبی در سلامت جسمی و روحی دانش آموزان داشته و سبب ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش دانش آموزان می شوند.(بردبار ، 1386، ص50)
الف) کاربری مسکونی با کاربری آموزشی:
کاربری های مسکونی تا حدودی از فعالیت های آموزشی در جامعه پشتیبانی و آنها را هدایت می کنند ، محل کودکستان ها ، مدارس و دبیرستانها و سایر مؤسسات آموزشی برای گروه های سنی با مکان یابی خانواده ها در ارتباط است. پس در مکان یابی فعالیت های مسکونی تلاش بر این است که از اتلاف وقت خانوارها در دسترسی به مراکز آموزشی پیشگیری شود.( دلال پور محمدی ، 1379 ، ص 26)
ب)کاربری فرهنگی با کاربری آموزشی:
شهر بستر و تجلی گاه فرهنگ ها و پویایی فرهنگی و تمدن اقوام می باشند و در رده های مختلف سلسله مراتب خدماتی دارای خصایص و ویژگی های خاص خود هستند . کاربری های فرهنگی شامل کتابخانه ، سالن اجتماعات ،‌موزه ها ، انتشارات ،‌نمایشگاه ها ، بناهای یادبود ،‌آرامگاه های مشاهیر و فرهنگستان ها می شود .(رضویان ،‌1381 ،‌ص 154)
ج) کاربری فضای سبز باکاربری آموزشی:
کلیه تحقیقاتی که در زمینه محل استقرارفضاهای آموزشی صورت گرفته بر ارتباط و نزدیکی این فضاها با فضاهای سبز تأکید دارد، هرچند مکان گزینی فضاهای سبز شرایط خاص خود را دارد. لکن با سیستم تقسیم بندی مناطق مسکونی ، محله ها یا واحدهای همسایه در ارتباط است مع الوصف همجواری آنها با فضاهای آموزشی می تواند از نظر سالم سازی هوا ، جلوگیری از آلودگیها و انتقال آنها به واحد آموزشی ، ایجاد چشم انداز و آرامش بصری و فکری که دانش آموزان با تماشای آنها کسب می نمایند در بهبود شرایط فراگیری بسیار مؤثر می باشد. ( انصاری موحد ،1389ص 46)
د) کاربری ورزشی با کاربری آموزشی:
از جمله کاربری هایی که در اولویت سازگاری با فضاهای آموزشی قرار دارد کاربری ورزشی است که شامل مجموعه های ورزشی و مکان های ورزشی همچون زمین فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،استخر شنا و سالن کشتی می شود که برای اوقات فراغت دانش آموزان بیسار مناسب است به شرط اینکه مدرسه رعایت گردد.(مراد پور ،1387،ص37 )
ه ) کاربری مذهبی با کاربری آموزشی :