قیمت بازار

(3-11)
که در آن B هزینه نهادههای غیر مبادلهای به قیمت بازارای و F هزینه نهادههای مبادلهای به قیمت سایهای است. NPIC بیانگر چگونگی حمایت از نهادههای خارجی (قابل مبادله) است. هرگاه قیمت بازاری نهادهها کمتر از قیمت سایهای باشد، از بازار نهاده به نفع مصرفکننده نهاده (اعم از تولیدکننده و صادرکننده) حمایت میشود و بالعکس. به عبارت دیگر اگر این مقدار برابر با یک باشد به مفهوم نقطه سر به سر بوده و هیچگونه حمایت یا عدم حمایتی از بازار نهادهها بدلیل مداخله دولت صورت نمیگیرد. در غیر این صورت دو حالت زیر وجود دارد.
الف – اگر NPIC<1 آنگاه از بازار نهادهها حمایت میشود.
ب- اگر NPIC>1 آنگاه از بازار نهادهها حمایت نمیشود (حمایت منفی ).
3-4-1-4 شاخصNPC یا شاخص حمایت اسمی از بازار محصول
شاخصNPC از نسبت درآمد بازاری به درآمد سایههای حاصل میشود. فرمول محاسباتیNPIC با توجه به جدول 3-2 به صورت زیر است.
(3-12)
که در آن A درآمدها به قیمت بازاری و E درآمدها به قیمت سایهای است. NPC بیانگر چگونگی حمایت از درآمدها است. هر گاه درآمد بازاری بیش از درآمد به قیمت سایهای باشد، از بازار محصول حمایت میشود و بالعکس. به عبارت دیگر اگر این مقدار برابر با یک باشد به مفهوم این است که هیچگونه انحرافی در بازار محصول بدلیل مداخله دولت وجود ندارد. در غیر این صورت در این بازار انحراف وجود دارد و حالت زیر بوجود میآید.
الف – اگر NPC>1 آنگاه از بازار فروش محصول حمایت میشود. و پرداخت نوعی یارانه غیرمستقیم به تولیدکننده به حساب میآید.
ب- اگرNPC<1 آنگاه از بازار فروش محصول حمایت نمیشود و دریافت نوعی مالیات غیر مستقیم تولید کننده به حساب میآید.
3-4-1-5 شاخصEPC یا شاخص حمایت موثر از محصول
این معیار، نسبت ارزش افزوده تولید محصول را بر حسب قیمت بازاری به ارزش افزوده تولید بر حسب قیمتهای سایههای میسنجد. فرمول محاسباتیEPC با توجه به جدول 3-2 به صورت زیر است.
(3-13)
که در آن A درآمدها به قیمت بازاری، B هزینه نهادههای مبادلهای به قیمت بازارای، E درآمدها به قیمت سایهای و F هزینه نهادههای مبادلهای به قیمت سایهای است. از طریق این ضریب میتوان آثار مداخلههای دولت را در بازار نهادهها و بازار محصول به طور همزمان بررسی کرد. اگر این مقدار برابر با یک باشد به مفهوم این است که مجموع اثرات مداخله دولت در بازار محصول و بازار نهادهها برای این محصول خنثی است و با شرایط عدم مداخله دولت یکسان است. در غیر این صورت مجموع اثرات مداخله دولت در بازار محصول و بازار نهادهها خنثی نبوده و دو حالت زیر بوجود میآید.
الف – اگر EPC<1 آنگاه مجموع اثرات مداخله دولت دربازار محصول وبازار نهادهها به زیان تولیدکننده است.
ب- اگر 1< EPC آنگاه مجموع اثرات مداخله دولت دربازار محصول و بازار نهادهها به نفع تولیدکننده است.
3-4-1-6 شاخصNSP یا شاخص سودآوری خالص اجتماعی
این شاخص از کسر هزینههای سایهای از درآمد سایهای حاصل میشود. فرمول محاسباتیNSP با توجه به جدول 3-2 به صورت زیر است.
(3-14)