قانون گرایی در سازمان

ونیز با توجه به اطلاعات جدول 4-11 شاهد وجود رابطه ناقص و مستقیم بین ترس از تنبیه و انجام تخلف در سازمان مذکور هستیم.یعنی با افزایش ترس از تنبیه(کارایی مکانیسم تنبیهی)کاهش انجام تخلف را شاهد هستیم.این نکته نیز مبین کارایی مکانیسم تنبیهی سازمان مذکور است.البته این تاثیر نسبی است.
اکنون با توجه به اطلاعات حاصله می توان نتیجه گرفت که :
تنبیهات انضباطی اعمال شده (مکانیسم تنبیهی سازمان مذکور)بر کاهش انجام تخلف توسط پرسنل سازمان مذکور تاثیر دارد و نشان دهنده کارایی این مکانیسم میباشد.بنابر این فرضیه اول این پژوهش پذیرفته می شود.
5-1-2 بررسی اطلاعات فرضیه دوم
فرضیه دوم از این قرار است: تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب عدم تکرار تخلف توسط افراد خاطی میشود.
برای این موضوع سه سوال طرح شد.اطلاعات گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.
با توجه به جدول 4-13 همبستگی ناقص و مستقیم بین رفتار خشن کار فرما و مانع تکرار اشتباه بودن این رفتار هستیم .این بدان معنی است که با افزایش رفتار خشن کارفرما(که قطعا در قالب
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقررات و قوانین و براساس مکانیسم امظباطی موجود در سازمان خواهد بود)شاهد افزایش عدم گرایش کارکنان خاطی به تکرار اشتباه یا تخلف هستیم.البته این تاثیر بصورت نسبی میباشد.
با توجه به جدول 4-15 میبینیم که همبستگی ناقص و مستقیمی بین ترس از تنبیه در سازمان مذکور مانع تکرار اشتباه بودن این ترس وجود دارد.البته این تاثیر نسبی است.این اطلاعات نیز مبین آن است که این ترس از تنبیه در سازمان مذکور وجود دارد و همچنین احساس نیز میشود.که همانا دلیلی است بر کارایی مکانیسم تنبیهی در سازمان مذکور.
و نیز با توجه به جدول 4-17 شاهد وجودهمبستگی مستقیم و ناقص میان ترس از تنبیه و مانع تکرار اشتباه بودن این ترس هستیم.یعنی با افزایش ترس از تنبیه تاثیر نسبی و مستقیمی بر کاهش گرایش به نکرار اشتباه در سازمان هستیم.
اکنون با توجه به اطلاعات حاصله می توان نتیجه گرفت که :
تنبیهات انظباطی اعمال شده (مکانیسم تنبیهی فعلی در سازمان مذکور)موجب عدم گرایش به تکرار تخلف توسط افراد خاطی در سازمان میشود.بنابر این فرضیه دوم این پژوهش نیز پذیرفته میشود.
5-1-3 بررسی اطلاعات فرضیه سوم
فرضیه سوم این است که : تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب عدم تکرار تخلف توسط سایر پرسنل میشود.
برای این موضوع سه سوال طرح شد.اطلاعات گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.
با توجه به جدول 4-19 شاهد همبستگی معکوس و ناقص بین رفتار خشن کارفرما(که قطعا در قالب مقررات و قوانین و براساس مکانیسم امظباطی موجود در سازمان خواهد بود) و میزان انجام اشتباه هستیم.بدان معنی است که با افزایش رفتار خشن کار فرما شاهد کاهش انجام اشتباه در سازمان خواهیم بود.یعنی قدرت بازدارندگی تنبیهات فعلی که منظور فرضیه سوم است.البته این تاثیر نسبی است.
با توجه به جدول 4-21 میبینیم که همبستگی ناقص و مستقیم بین قانون گرایی در سازمان(هم توسط مدیران و هم پرسنل)مانع انجام تخلف بودن این حس قانون گرایی در سازمان مذکور هستیم.به بیان دیگر با افزایش قانون گرایی در سازمان مذکور (که شدیدا تحت تاثیر مکانیسم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
تنبیهی است)شاهد افزایش مانع انجام تخلف بودن این روحیه در سازمان هستیم.البته این تاثیر ننسبی است.یعنی همان بازدارندگی مکانیسم تنبیهی.
و نیز با توجه به جدول 4-23 شاهدیم که همبستگی ناقص و معکوسی بین تاثیر اقتصادی تنبیهات و میزان انجام اشتباهات ئر سازمان هستیم.یعنی هرچه تاثیر اقتصادی تنبیه بیشتر باشد بازدارنده تر خواهد بود.لذا میشود نتیجه گرفت که اولا تاثیر اقتصادی تنبیهات فعلی وجود دارد،و دوم آنکه این تاثیر توسط پرسنل ملموس است.
اکنون با توجه به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که تنبیهات انضباطی اغمال شده موجب عدم تکرار تخلف توسط سایر پرسنل(قدرت بازدارندگی)شده است.بنابراین فرضیه سوم پژوهش نیز پذیرفته میشود.
5-2 پیشنهادات پژوهش
آنجا که این پزوهش به منظور بررسی کارایی مکانیسم تنبیهاتی در شرکت لبنیات پاک انجام شده است،اطلاعات مستخرج نیز مختص شرکت مذکور است.اما برای انجام هرگونه پژوهش در این حوزه چه در شرکت مذکور و چه در سایر سازمانها پیشنهاداتی بدین شرح بیان میشود:
1-با توجه به فرضیه اول پژوهش(تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب کاهش انجام تخلف توسط پرسنل میشود)توصیه میشود که به منظور آموزش و نگهداری کارامدتر نیروی انسانی،نقش عوامل دیگر مانند تشویق،تحصیلات و روحیه قانون گرایی بر کاهش تخلفات نیز مورد بررسی قرار گیرد.
2-بسیاری از تنبیهات انضباطی هستند که هرگز به مدیریت منابع انسانی گزارش نمیشود و مشکل با درایت مدیران بخشها یا سرپرستان در واحدها حل میشود0.لذا توصیه میشود تاثیر مهارتهای رفتاری و مدیریتی این افراد نیز به شکل جداگانه بررسی شود.
3-با توجه به فرضیات پژوهش ، و وجود مکانیسم تنبیهی،لازم است که تاثیر تنبیهات ی که جنبه مالی داشته و سایر تنبیهات هرکدام به صورت جداگانه و همچنین تاثیر هرکدام بر هریک از طبقات شغلی در سازمان مذکور بررسی شود.