قانون مجازات اسلامی مصوب

مکارم شیرازی، ناصر- تفسیر نمونه (جلد سوم) – چاپ هفدهم زمستان 68 -ناشر دار الکتب الاسلامیه
موسوی بجنوردی، سیدمحمد- اندیشه های حقوقی(1) حقوق خانواده – چاپ اوّل 1386 – انتشارات مجد
مهاجری، علی- خانلری المشیری، عبدالرضا- جرایم شغلی کارکنان دولت- چاپ اوّل 1388- ناشر شرکت انتشارات کیهان
نوروزی فیروز، رحمت الله- آیین دادرسی کیفری (2) «صلاحیّت » چاپ اوّل پاییز 1387، نشر میزان
وثوقی، توحید- مجموعه قوانین و مقررات راجع به اطفال و نوجوانان- معاونت آموزش قوّه قضائیه- قم – چاپ نخست، بهار 1388- نشر قضا
ب- مقالات و نشریات:
احمدی موحد، اصغر- نشریه تخصصی، آموزشی و حقوقی پیام آموزش شماره 17، سال سوم آذر و دی 1384، معاونت آموزش قوّه قضائیه، ناشر نشر قضا
بشیری، احمد- پایگاه قانون دادگاه ویژه روحانیّت- مجله گزارش دی 1378 شماره 107- تهیه شده از پایگاه اینترنتی مجلات تخصصی نور
توسلی زاده، توران- قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، نشریه تخصصی، آموزش و حقوق پیام آموزش شماره 16، سال سوم، مهر و آبان 1384- معاونت آموزش قوّه قضائیه
خالقی، علیمصلحت اندیشی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واگذاری رسیدگی برخی جرایم اطفال به دادگاه کیفری استان – مجله حقوقی پژوهش های حقوقی، شماره 9
زراعت، عباس- تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیّت مرجع قضایی، مجله دادرسی شماره 51- مرداد و شهریور 1384 سایت اینترنتی پایگاه مجلات تخصصی نور
سبزواری نژاد، حجت- رسیدگی در دادگاه کیفری استان و مشکلات آن- نشریه تخصصی آموزشی و حقوقی پیام آموزش، سال پنجم، مرداد و شهریور 1386، شماره 27 -معاونت آموزش قوّه قضائیه
شفیعی خورشیدی، علی اصغر- دادگاه کیفری استان در رویه قضایی ایران- نشریه تخصصی آموزشی و حقوقی پیام آموزش – سال هشتم، فروردین و اردیبهت 1389 شماره 43- معاونت آموزش قوّه قضائیه
فرنیا، محمد- دادگاه های اختصاصی- مجله کانون وکلا- دوره اوّل، آذر 1327 شماره 7- برگرفته از سایت اینترنتی پایگاه مجلات تخصصی نور
فصل‌نامه قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران- شماره 52- زمستان 1389- انتشارات بهنامی بهار، 1390
مؤذن‌زادگان، حسنعلی- علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، انتشارات سمت- چاپ سوم- پائیز 89
مجله حقوقی دادگستری- فصلنامه حقوقی، اجتماعی و انتقادی قوّه قضائیه- مسئول عبدالرضا ایزدپناه، شماره 45- زمستان 1382
مصدق، محمد- ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی- شماره 76- سال سیزدهم- مهر و آبان 1388
مظاهری تهرانی، مسعود- صلاحیّت دادگاه انقلاب- نشریه تخصصی، آموزشی و حقوقی پیام آموزش- شماره 33 سال ششم مرداد و شهریور 1387- معاونت آموزش قوّه قضائیه
ویژه نامه قوانین و مقررات سال سوم- شماره بیست و هشتم (مهرماه 1390) معاونت آموزش و تحقیقات قوّه قضاییه- مدیر مسئول محمد مصدق- ناشر: نشر قضا

پیوست
درجه‌بندی مجازات‌ها براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1390
ماده 19_ مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاصّ حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه 1_ حبس بیش از بیست وپنج تا سی سال
_ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال