قانون برنامه چهارم توسعه

نقاط ضعف روش اسنادی :
ازجمله نقاط ضعفی که می توان برای روش اسنادی برشمرد موارد ذیل است :
1) ما در بررسی اسناد با حوادث و پیا‌مدهایی مواجه هستیم که مربوط به گذشته دور یا نزدیک‌اند. از این رو، درک و فهم مستقیم آن‌ها ممکن نیست، و همواره با واسطه مطالعه و ارزیابی می‌شوند.
2) محقق باید ضریب انحرافی خاصی را در ارزیابی خود بپذیرد. زیرا اسناد مربوط به گذشته تاریخی است (دور یا نزدیک) که هرگز قابل تکرار نیست و مورخ خواه نا‌خواه با معیار‌های جامعه زمان خود با گذشته مواجه می‌شود.
3) مجموعه تاریخی هرگز تماماً در اسناد و مدارک جای نمی‌گیرد و مورخ ناچار است از روش‌های استنتاجی جهت تکمیل خلاء استفاده کند که طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می‌افزاید.
4)هیچ واقعه تاریخی به طور مجزا ودر تجرید معنا ندارد واین قاعده کلی پدیده های اجتماعی درهمه زمانهاست.آنگاه که پدیده اجتماعی ازمتن خود جدا شود، خشک،بی معنا وگاه مضحک می نماید، پس باید مورخ واقعه تاریخی را که اسناد ومدارک آن موجود است در زمینه کلی جامعه ببیند وچون جمع آوری مدارک متقن درمورد جامعه ای که موجود نیست غیرممکن است، مورخ ناچار است به بازسازی جامعه گذشته دست زندکه این نیز عامل نهایی درتجرید، تحریف ودر هرحال فاصله از واقعیت اصیل اجتماعی است. (ساروخانی،1383: 258)
5) ممکن است محقق هنگام بررسی اسناد دچار لغزش شود و به اشتباه چنین تصور کند که این اسناد انکار ناپذیر است. حال آن که حتی اسناد نیز به طور کامل درست و دقیق نیستند و امکان رد و انکار آن‌ها وجود دارد. (ک.ین،127:1376)
محتوای موردتحقیق :
محتوای این تحقیق را پنج برنامه توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد که شامل عنوان های زیر است :
– قانون برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1372)
– قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1374-1378) مصوب 20/9/1373 مجلس شورای اسلامی
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
– قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) مصوب 11/4/1383
– قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب 15/10/1389
– سند چشم انداز بیست ساله کشور.
ابزاروشیوه گردآوری داده ها :
در این پژوهش، برای ارتقای سطح شناخت، اسناد وسیع و گوناگون در زمینه فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. علی رغم تعدد منابع، شاخص‌ها و علائم، کتب و مراجع مکتوب مهم‌ترین منابع در زمینه بررسی روند برنامه ریزی فرهنگی شناسایی گردید و با بهره مندی از روش فیش برداری اطلاعات از پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه سند چشم انداز بیست ساله جمع آوری گردید و به بررسی آنها پرداخته شده است.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :
با توجه به اینکه جامعه آماری یاهمان محتوی مورد تحقیق این پژوهش شامل کلیه برنامه های توسعه کشور می شود و نمونه قابل بررسی و در دسترسی است لذا از روش تمام شماری استفاده شد و کلیه برنامه ها ی توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در واقع حجم نمونه ما همان جامعه آماری و کلیت موجود آن می باشد. بنابراین از جداول چند بعدی برای نمایش اطلاعات استخراج شده استفاده می شود.
فصل چهارم :
مرور یافته های تحقیق