فناوری اطلاعات و ارتباطات

61- برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی جهانی فراگیر، ما در جستجوی رهیافت‌ها و مکانیسم‌های بین‌المللی منسجم، شامل همیاری‌های مالی و فنی، و اجرای آن‌ها خواهیم بود. بنابراین با درک همکاری‌های جاری در زمینه ICT از طریق مکانیسم‌های مختلف، از همه اعضا برای پیوستن به «برنامه همبستگی دیجتالی»، که در طرح کاری ارایه شده، دعوت به عمل می‌آوریم. ما معتقدیم که هدف مورد وفاق جهانی مشارکت برای از بین بردن فاصله دیجیتالی، افزایش دسترسی به ICT، ایجاد فرصت‌های دیجیتالی، و بهره‌برداری از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه می‌باشد. ما می‌پذیریم که از یک طرف یک «صندوق اتحاد دیجیتالی» داوطلبانه بین‌المللی ایجاد کنیم و از سوی دیگر مطالعاتی را در مورد مکانیسم‌های موجود در این رابطه و تأثیر و امکان‌پذیری چنین سرمایه‌گذاری را انجام دهیم.
62- همکاری‌های منسجم منطقه‌ای برای توسعه جامعه اطلاعاتی جهانی و ایجاد همکاری‌های استوار بین مناطق ضروری است. گفتگوهای منطقه‌ای باید برای همکاری در ایجاد ظرفیت‌های ملی و هم‌ترازی استراتژی‌های ملی با اهداف این «اعلامیه اصول» در یک روش هماهنگ، با احترام و توجه به ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای انجام شود. در این رابطه، ما از حمایت‌های جامعه بین‌المللی از فعالیت‌های مربوط به ICT استقبال می‌کنیم.
63- ما مصمم هستیم به کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه نیافته و کشورهای در حال گذار اقتصادی، از طریق بسیج تمامی منابع مالی، تدارک همیاری‌های مالی و فنی و ایجاد یک محیط مساعد برای انتقال تکنولوژی، سازگار با اهداف این اعلامیه و برنامه اقدام کمک نماییم.
64- صلاحیت درونی ITU در زمینه‌های ICT ـ همکاری برای از بین بردن فاصله دیجیتالی، همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مدیریت طیف‌های رادیویی‌، توسعه استانداردها و انتشار اطلاعات ـ از اهمیت بسزایی در ایجاد جامعه اطلاعاتی برخوردار است.
پ. به سوی یک جامعه اطلاعات برای همگان، بر پایه دانش مشترک
65- ما متعهد می‌شویم که همکاری‌ها را در جهت جستجوی پاسخ‌های متعارف به چالش‌ها و اجرای برنامه اقدام که به عنوان دیدگاه یک جامعه اطلاعاتی فراگیر براساس اصول مندرج در این اعلامیه، شناخته خواهد شد، تقویت کنیم.
66- علاوه بر این ما متعهد می‌شویم که میزان پیشرفت برای از بین بردن فاصله دیجیتالی، با توجه به سطوح مختلف توسعه، همچنین نیل به اهداف توسعه مورد وفاق بین‌المللی، شامل اهدافی که در اعلامیه هزاره آمده را ارزیابی کرده و آن‌ها را پیگیری کنیم و همچنین میزان تأثیر سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی در ایجاد جامعه اطلاعاتی را ارزیابی کنیم.
67- ما معتقدیم که به طور دسته‌جمعی وارد عصر جدیدی از پتانسیل‌های عظیم می‌شویم که حاصل ظهور جامعه اطلاعاتی و ارتباطات گسترده انسانی است. در این جامعه در حال ظهور، اطلاعات و دانش می‌تواند تولید شود، مبادله شود، به اشتراک گذاشته شود و از طریق تمام شبکه‌های جهانی منتقل شود. اگر فعالیت‌های لازم را انجام دهیم، تمام اشخاص به زودی می‌توانند یک جامعه اطلاعاتی جدید براساس دانش مشترک، و مبتنی بر اتحاد دیجیتالی و درک متقابل بهتر بین مردم و ملت‌ها بسازند. ما امیدواریم که این اقدامات راهی را به سوی تحقق یک جامعه دانایی محور واقعی در آینده، باز کند.
پیوست دو: طرح کاری اجلاس اول جامعه اطلاعاتی
الف) مقدمه
1- دیدگاه عمومی و اصول راهنمای اعلامیه می‌تواند به این برنامه اقدام برای ایجاد خطوط کاری پیوسته با هدف افزایش نیل به اهداف توسعه بین‌المللی، شامل اعلامیه هزاره، موافقت‌نامه Monterrey و اعلامیه و طرح اجرایی ژوهانسبورگ، بوسیله افزایش استفاده از محصولات، شبکه‌ها، خدمات و برنامه‌های کاربردی ICT و با کمک به کشورها برای از بین بردن فاصله‌ی دیجیتالی، تفسیر و ترجمه شود. جامعه اطلاعاتی که در این اعلامیه معرفی شده، با همکاری و اتحاد دولت‌ها و سایر اعضای دیگر تحقق خواهد یافت.
2- جامعه اطلاعاتی یک مفهوم در حال تکامل است که از نقاط مختلف دنیا به مراحل متفاوتی رسیده است و انعکاس‌دهنده‌ی مراحل مختلف توسعه است. تغییرات فناوری و سایر تغییرات بر‌سرعت محیطی را که جامعه اطلاعاتی در آن توسعه پیدا کرده است، دگرگون خواهد کرد. بنابراین برنامه اقدام زمینه‌ای مستعد و آماده برای رشد جامعه اطلاعاتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. ساختار منحصر به‌فرد دو مرحله‌ای اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) فرصتی را برای ارزیابی نتایج فراهم می‌کند.
3- تمام اعضا نقش مهمی در جامعه اطلاعاتی، خصوصا از طریق مشارکت، ایفا می‌کنند.
دولت‌ها دارای نقش راهنما در توسعه و اجرای راهبردهای الکترونیکی جامع و پایدار هستند. بخش خصوصی و جامعه مدنی، با مشارکت دولت‌ها دارای نقش مهمی در مشاوره برای تدوین راهبردهای الکترونیکی ملی هستند.
تعهد بخش خصوصی در توسعه و انتشار فناوری‏های اطلاعات و ارتباطت (ICT)، برای زیرساخت‌ها، مضامین و برنامه‌های کاربردی مهم است. بخش خصوصی فقط بازیگر عرصه بازار نیست، بلکه در میدان وسیع‌تر توسعه‌ی پایدار نیز ایفای نقش می‌کند.
تعهد و مشارکت جامعه مدنی به یک اندازه در ایجاد یک جامعه اطلاعاتی عادلانه و اجرای فعالیت‌ها و اقدامات ICT برای توسعه مهم است.
مؤسسات بین‌المللی و منطقه‌ای، شامل مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دارای نقش کلیدی در تکمیل اس
تفاده از ICT در فرآیندهای توسعه و در دسترس قرار دادن منابع لازم برای ساخت جامعه اطلاعاتی و ارزیابی میزان پیشرفت آن می‌باشد.
ب) اهداف، مقاصد و منظورها
4- هدف‌های برنامه اقدام، معطوف به ایجاد یک جامعه اطلاعاتی فراگیر، در جهت استفاده از پتانسیل علم و ICT در خدمت توسعه، برای اشاعه استفاده از اطلاعات و دانش با هدف نیل به اهداف توسعه‌ی بین‌المللی، شامل اهدافی که در اعلامیه‌ی هزاره آمده و برای مقابله با چالش‌های جدید جامعه اطلاعاتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشند. فرصت‌ها باید تا فاز دوم اجلاس WSIS مورد بهره‌برداری قرار گیرند تا بتوان میزان پیشرفت در کاهش فاصله‌ی دیجیتالی را ارزیابی و مشخص نمود.
5- اهداف ویژه‌ای برای جامعه اطلاعاتی در جاهایی که لازم است، در سطح ملی و در چارچوب راهبردهای الکترونیکی ملی و مطابق با سیاست‌های توسعه‌ی ملی، با در نظرگرفتن شرایط مختلف ملی ایجاد خواهد شد. چنین اهدافی می‌توان به‌عنوان معیارهای مفیدی برای فعالیت‌ها و طرح‌ها و برای ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به اهداف جامعه اطلاعاتی استفاده شود.
6- براساس اهداف توسعه بین‌المللی، شامل آنهایی که در اعلامیه‌ی هزاره آمده و با همکاری بین‌المللی تصویب شده، اهداف اشاره شده می‌توانند به‌عنوان مراجع بین‌المللی برای افزایش پیوند و دسترسی، در استفاده از ICT برای بالابردن و پیشرفت اهداف برنامه اقدام، تا سال 2015 استفاده شوند. این اهداف ممکن است با توجه به اهداف ملی و با در نظرگرفتن شرایط مختلف ملی باشند.
اتصال روستاها به ICT و راه‌اندازی نقاط دسترسی عمومی