فناوری اطلاعات و ارتباطات

n: تعداد سوالات
Si: انحراف معیار هر سوال
S: انحراف معیار کل پرسشنامه
با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق 92/0 بدست آمد که حاکی از قابلیت اعتماد پرسشنامه است و بدین معنی است که تاثیر شانس و تصادف در اندازه‏گیری متغیر مورد آزمون قابل اعتنا نمی‌باشد.
3-5- جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه‌ای را که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم. این تعریف باید به اندازه‌ای روشن باشد که هیچ نوع سوالی درباره قابلیت تعمیم‌پذیری یا کاربرد نتایج آن به هر یک از اعضای جامعه مطرح نباشد.
معمولا محقق سعی می‌نماید تحقیق خود را در جامعه‌ای محدود انجام دهد و یا در صورت نامحدود بودن جامعه با اضافه کردن شرایطی آن را محدود نماید. بنابر نظر اغلب محققان، جامعه آماری عبارت است از: همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته‌ها‌ی پژوهش را به آنها‌ تعمیم دهیم. ] دلاور، ص 68، 1379[
برای پاسخگویی به پرسش شماره دو تحقیق که برای آن پرسشنامه طراحی گردیده است، جامعه آماری شهروندان شهر همدان در نظر گرفته شده است. از آنجا که غالب کسانیکه از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌نمایند افراد جوان و میانسال می‌باشند بنابراین افرادی که در محدوده سنی 45-15 سال می‌باشند برای پرکردن پرسشنامه‌ها انتخاب گردیده‌اند. مطابق نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در آبان 1385 توسط مرکز ملی آمار انجام گرفته، شهر همدان دارای 479640 نفر جمعیت می باشد.
3-6- روش نمونه‏گیری
هدف همه نمونه برداری‌ها‌ در پژوهش‏های علمی تهیه گزاره‌ها‌یی دقیق و بامعنا درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیر مجموعه‌ای از آن گروه است. این گروه ممکن است مجموعه‌ای از افراد یا چیزها‌ باشد. دسترسی به ویژگی‌ها‌ی گروه کلی مورد مطالعه در صورتی امکان پذیر است که حالت‌ها‌ی گوناگون یا موارد مختلف پدیده مورد مطالعه را (از راه مشاهده یا تجربه) بارها‌ مورد آزمایش قرار داده باشیم. بنابراین و با توجه به دلایل زیر نمونه برداری صورت می‌گیرد. ] هومن، ص 71، 1380[
دسترسی به همه اعضای جامعه مورد پژوهش میسر نیست.
نمونه‌برداری موجب تسهیل، تسریع و صرفه‌جویی در کار پژوهش می‌شود.
در برخی آزمایش‌ها‌، خود آزمایش یا مشاهده در پدیده مورد مطالعه تاثیر می‏کند و حتی موجب ضایع شدن آن می‌شود.
به طور کلی بررسی یک گروه نمونه موثرتر و کارآتر است.
روش‏های گوناگونی برای نمونه‏گیری به ویژه براساس ویژگی‌های جامعه آماری، هدف تحقیق و آزمون آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ وجود دارد، آنچه که در نمونه‌گیری واجد اهمیت است این است که اولاً نمونه‏گیری تصادفی و ثانیاً واقعی باشد. به بیان دیگر نمونه خوب، نمونه‏ای است که بتواند معرف مناسبی برای جامعه مورد مطالعه باشد.
هدف اصلی استفاده از نمونه‏گیری تصادفی عبارت است از انتخاب نمونه و جمع‏آوری داده‌ها‌ به گونه‏ای که بتوان نتایج حاصل را با احتساب اندازه‏ای خطا (که با استفاده از روش‌ها‌ی آماری تعیین می‌شود) به یک جامعه بزرگ تعمیم داد. نمونه‏گیری تصادفی به این علت که اساس آن استفاده از روش‌ها‌ی آمار استنباطی است، بر سایر روش‌ها‌ ترجیح دارد. ] دلاور، ص 80، 1374[
با توجه به حجم جامعه آماری و عدم امکان سرشماری، نمونه‌گیری در این تحقیق اجتناب ناپذیر می‌نماید. همچنین با توجه به هدف تحقیق، ویژگی‌ها‌ی جامعه، آزمون آماری مورد استفاده و تعمیم پذیری روش نمونه‌گیری تصادفی، دراین تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شده است، بدین ترتیب که شهر همدان به ده منطقه (محله) اصلی تقسیم شده و پرسشنامه به صورت تصادفی در میان شهروندان هر منطقه توزیع شده است.
3-7- تعیین حجم نمونه
تعمیم یافته‌ها‌ی تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایت بخش نیست زیرا نمی‌توان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه معرف جامعه است، بلکه در اغلب موارد بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد. اما در صورتی که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شود و حجم آن نیز کافی باشد، اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت.
برای تعیین حجم نمونه توصیه‌ها‌یی وجود دارد که نشان دهنده حداقل تعداد آزمودنی‌ها‌ی مورد نیاز است. برای پژوهش‌ها‌ی توصیفی، نمونه‌ای به حجم حداقل صد نفر ضروری است. [دلاور، ص 83، 1379]
با توجه به نوع پژوهش (توصیفی کاربردی) و روش نمونه‌گیری، پرسشنامه‌ طراحی شده بین 250 نفر از شهروندان توزیع و داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری گردید.
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌