فناوری اطلاعات و ارتباطات

این مهارتها شامل توانایی تغییر استراتژی کسب وکار سازمان درون معماری بلند مدت اطلاعات، توانایی درک و کشف وظایف نو آورانه و جدید اطلاعات در کسب و کار، توانایی ترکیب منابع و مهارتهای فنی و توانایی ایجاد هم افزایی در رویه های سازمان با استفاده از فناوری اطلاعات می باشد (حاجی صفری 1389: 4).
1-7-12-مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات
این مهارتها شامل ایجاد و تخصص در پیاده سازی ابزار های فناوری اطلاعات می باشد. به منظور استفاده از فناوری اطلاعات دارا بودن این مهارتها ضروری میباشد (حاجی صفری 1389: 4).
1-7-13-زیر ساختاردر فناوری اطلاعات
مجموعه ای از منابع فناوری اطلاعات و توانمندی های سازمانی که در میان سازمان به اشتراک گذاشته و مبنایی را تدارک دیده کاربردهای فناوری اطلاعات گسترش-یافته و فرایندهای کسب و کار مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند (ژیا و کینگ 2002: 44).
1-8- تعریف عملیاتی واژه ها
1-8-1- تعریف عملیاتی متغیر فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات: شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن در زمینه های: ذخیره سازی، دستکار، انتقال، مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد (فتحیان و مهدوی نور 1389). در این تحقیق فناوری اطلاعات شامل دو بعد (فناوری اطلاعات ملموس و ناملموس) وهفت مؤلفه سخت افزار،نرم افزار، شبکه ها، نیروی انسانی متخصص، مهارت‌های مدیریتی در it، مهارت‌های فنی it و زیر ساختار it بر طبق مدل که از طریق پرسشنامه اندازه گیری می‌شود. نمره ای که آزمودنی‌ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می‌دهد وضعیت فناوری اطلاعات را مشخص می‌کند.
1-8-2-تعریف عملیاتی متغیر جذب منابع
تجهیز و جمع آوری سپرده ها شامل کلیه وجوهی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت سپرده های مختلف در اختیار شعب قرار می گیرند (قاسمی و جهانگرد 1390). در این تحقیق جذب منابع شامل دو بعد (سپرده های ریالی و ارزی) و سه مؤلفه، سپرده های خصوصی، سپرده های دولتی، سپرده های ارزی بر طبق مدل که از طریق پرسشنامه اندازه گیری می‌شود. نمره ای که آزمودنی‌ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می‌دهد وضعیت جذب منابع را مشخص می‌کند.
1-9- نوع متغیر ها
1-9-1-متغیر پیش بین
در این تحقیق فناوری اطلاعات به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است.
1-9-2-متغیر ملاک
در این تحقیق جذب منابع به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.
1-10- خلاصه
در این فصل پس از بیان مقدمه ای کوتاه در بیان مسئله رابطه فناوری اطلاعات و جذب منابع بانک سپه شهر کرمان تعریف و سوالات اساسی تحقیق مطرح گردیده است و همچنین اهمیت و ضرورت تحقیق از دیدگاه اندیشمندان شرح داده شده است؛ و ضمن مشخص کردن قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و انواع متغیرها ذکر شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه
کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های متعددی است که جملگی بر تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. در سالیان اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (که از قبل به فن آوری عالی یاد میشود) بیشترین تاثیر را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته است. به طوری که امروزه با استفاده از کامپیوتر، اینترنت و صفحات وب انقلابی در عرصه بازرگانی و ارائه خدمات ایجاد شده که تجارت الکترنیک نامیده میشود ویژگی هایی نظیر کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و رضایت مشتریان باعث شده تا سازمان ها در اندیشه بهره گیری از مزیت رقابتی حاصل از بازرگانی الکترنیک می باشد. در این میان بانک به عنوان موسسات ارائه دهنده خدمات مالی از این قاعده مستثنی نیستند. از طرف دیگربا رشد روز افزون معاملات الکترنیکی در سطح جهان و نیاز به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترنیک و دارای نقش اساسی در اجرای آن می باشد. در واقع این دو مانند بسیاری از پدیده ها مکمل و موازی یکدیگرند و تنها در صورت رشد موازی و در کنار هم به شکوفایی میرسند و وجود یکی بدون دیگری امکان رشد از دیگری گرفته می شود (فکور ثقیه 1385). امروزه از بانک‌ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می‌شود. تداوم حیات بانک موکول و منوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می‌دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب منابع می‌گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می‌باشد (زمانی فراهانی 1383). با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، در جذب منابع مالی بانک‌ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکی و بانکداری الکترونیکی و اینترنتی یکی از مهم‌ترین راه های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی شده‌اند.
در این فصل به ادبیات موضوع پرداخته و تحقیقات پیشین بیان می شود و در ادامه چارچوب نظری، مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق به همراه فرضیات پژوهش بیان می شود.
2-2- مروری برسوابق نظری در زمینه فناوری اطلاعات
2-2-1-فناوری
تکنولوژی از دو لغت یونانی تکنو و لوجیا تشکیل شده است که اولی به معنی هنر و مهارت و دومی به معنای علوم دانش است (فتحیان ومهدوی نور 1389)
کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی های نظام یافته برای انجام وظایف عملی