پایان نامه ارشد: فمینیسم -بـررسی عوامل موثر بر سبـک پوشش زنـان

از آنجا که هنجارهای پوشش و آرایش ریشه در اعتقادات دینی دارد نگرش افراد به دین و دینداران در رعایت این هنجارها موثر است.یعنی اگر افراد نسبت به دین نگرش مثبتی داشته باشند احتمال این که این هنجارها را رعایت کنند افزایش می یابد.نگرش را می توان نوع خاصی از باور بر شمرد که اجرای احساسی ارزیابی کننده دارد.در یک معنی ،نگرش ،ارزشیابی اندوخته شده ،خوب یا بدی از یک شی یا مورد است.بر اساس قاعده اکتشافی اگر این نگرش مثبت باشد می توان شاهد پیامدهایی از قبیل طرفداری کردن ،روی آوردن،تمجید و تحسین کردن،حفاظت کردن و غیره بود.بر عکس اگر این نگرش منفی باشد.پیامدهایی شامل طرفداری نکردن ، پرهیز کردن،سرزنش کردن و غیره است به همراه خواهد داشت(ارونسون،162:1382)

2-2-2-2-7رویکرد فمینیسم:

فمینیسم جنسیت را از نقطه نظر هستی شناختی؛ یک بر ساخته ی اجتماعی تلقی کرده و به لحاظ معرفت شناختی دانش زنانه را با قدرت در ارتباط می گذارد نقد فیمینستی به طور خاص به روابط جنسیت در جوامع و به طور عام به ایده ی جنسیت به عنوان اصل ساختاری در جامعه ی انسانی معطوف است. از این منظر زنان  در طول تاریخ چون موجوداتی پنهان ،خاموش ؛به حاشیه رانده شده و ابژه های مبادلی مادی از سوی مردان باز نمایی شده اند فیمینیست ها وظیفه ی خود را ساخت شکنی این ساختارها ی تاریخی و اشکال متنوع مردانه می دانند. آنان بر این باورند که زن معاصر به دنبال شالوده شکنی از بسترها و عناصر زندگی اجتماعی مردانه بوده و خواهان تثبیت یک هویت جدید ؛مستقل و رها از سلطه مردانه به هر شکلی ممکن هستند (محمد پورو همکاران1388) از دیدگاه ایشان فضای دگرگون یافته ی زندگی معاصر این امکان را برای زنان فراهم ساخته که خود را از ریشه های سنتی هویت یابی مردانه رها کرده و به باز تعریف عناصر هویتی جدید خود بپردازد در این فرایند شیوه مصرف سبک زندگی و رفتار و تمایزهای نشانه شناختی نقش مهمی را ایفا می کنند.

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد 

عموما اندیشه های فمنیستی را در سه جریان قرار می دهند :موج اول ،موج دوم و موج سوم.موج اول فمیینیسم که به آن موج قدیم نیز اطلاق می شود.به جنبش زنان در آمریکا و انگلستان برای کسب حق رای بین سالهای 1880 تا 1920 اشاره دارد.این جریان فکری و اجتماعی به دنبال ایجاد تساوی میان حقوق زنان و مردان بود(وودهد،69:2003)

دومین موج فمنیسم تحت تاثیر جریانات سیاسی چپ نو،با شعارهای آزادی بخشی و مبارزه با ظلم و ستم شکل گرفت.در این دوره،علاوه بر حوزه عمومی،از حوزه خصوصی و زندگی شخصی (مانند احساسات جنسی ،عواطف و امثال آنها)سخن به میان آمد(آّوت والاس،391)

موج سوم فمنیسم هم ازآغاز دهه 90 مطرح شد.تفاوت های جنسیتی بین زن و مرد را به عنوان اموری پیچیده و متغیر و فراتر از ساختارهای جسمی و بدنی می دهد.موج سوم به تنوع،تکثر،تعدد و احترام به تفاوت ها به عنوان شاخص ها ی اجتماعی نگاه می دارد و گرایش به رفع  هر گونه تبعیض و نابرابری داشت.در این دوره،ما شاهد فمینیست های جهان سوم ،مسلمان و سیاه هستیم.

از نظر فمنیسم  موج اول و دوم ،حجاب به شکل های مختلف نماد عینی ستم علیه زنان می باشد،لباسی محدود کننده و دست و پا گیر و شکلی از کنترل اجتماعی که انزوا و پایگاه اجتماعی و سیاسی فرودستانه زنان را به نوعی دینی مورد تایید قرار می دهد.آنها حجاب را شمایلی از متفاوت بودن اسلام می دانند و به عنوان نماد ظلم علیه زنان مسلمان آن را مورد نکوهش و انتقاد قرار می دهند.این اندیشمندان به همین دلیل ،حجاب را بزرگترین عامل پدر سالاری در جوامع اسلامی نامیدند .(سیار پور،67:1386)

کامنت‌ها بسته شده‌اند.