فعالیت های ورزشی

2 ـ جامعه آماری در این پژوهش فقط ورزشکاران با سابقه پرورش اندام بودند بنابراین پیشنهاد میشود در مورد ورزشکاران بدون سابقه ورزشی نیز تحقیقات مشابهی انجام شود.
3 ـ این پژوهش فقط به بررسی تأثیر دو شیوه مصرف کراتین (با بارگیری و بدون بارگیری) پرداخته است لذا تحقیق در مورد انواع دُز مصرفی (مقدار مصرفی) میتواند مفید باشد.
4 ـ این تحقیق فقط در مورد آقایان انجام شد که مشابه این پژوهش در مورد خانمها هم میتواند اثر بخش باشد.
5 ـ با توجه به اینکه در مورد عوارض احتمالی کراتین در سطح خارج از کشور تحقیقات صورت گرفت، اما به دلیل حساسیت آن، پیشنهاد میشود که در سطح داخلی هم در مورد عوارض احتمالی مصرف کراتین بر اندامهای مختلف بدن از جمله کلیه ها ، کبد ، قلب وعروق و فشار خون و دستگاه گوارش صورت گیرد.
6 ـ پیشنهاد میشود پژوهش هایی در مورد اثر بخشی مصرف کراتین همراه با مکمل های دیگر مانند: گلوتامین و پروتئین وی و همچنین مصرف کراتین همراه با کربوهیدرات و آب فراوان به عمل آید.

[1] ویلمور، ج ـ اچ، کاستیل، د ـ ال، (1378). فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ج1 ، مترجم ضیأ معینی، انتشارات مبتکران تهران.
[2] فاضلی ع ، دنیایی الف ، دایره المعارف تخصصی ـ پزشکی پرورش اندام . چاپ اول ، تهران ، انتشارات انور ، 1381 ، ص 257 ـ 260 .
[3] برایتن اشتاین ب ، مکمل ها و دستورات غذایی . چاپ اول ، تهران ، انتشارات علم ورزش ، 1380 ، ص 173 ـ174 .
[4] آتشک س . تأثیر بارگیری مکمل کراتین بر برخی از شاخص های آسیب سلولی در سرم فوتبالیست های جوان . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تبریز، سال 1385 .
[5] همتی نژاد مهرعلی، رحمانی نیا فرهاد. (1375)، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. تألیف همتی نژاد و رحمانی نیا.انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول سال.
[6] رونالدجی موگان.(1380)، مواد غذایی نیروزا و عملکرد ورزشی.مترجم شهرام فرج زاده موالو، انتشارات کمیته المپیک جمهوری اسلامی ایران.
[7]آروین حمید(1377)، تآثیر تمرینات پلیومتریک بر توان بی هوازی و ترکیبات بدن بسکتبالیست های جوان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
[8] تدای. بوام گانتنر،آندرواس. جکسون(1382)، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، جلد دوم، ترجمه دکتر حسین سپاس و پریوش نور بخش انتشارات سمت، چاپ چهارم، تهران.
[9] جی . بلوم فیلد ، تی آر . آکلند ، بی سی . الیوت (1382) ، بیومکانیک و آناتومی کاربردی در ورزش ، مترجم سعید ارشم ، انتشارات فردانش پژوهان . زمستان .
[10] رونالد جی موگان.تغذیه ورزش نوین. مترجم عیدی علیجانی، مهوش نوربخش، انتشارات کمیته علمی المپیک جمهوری اسلامی ایران، جلد اول 1384.
[11] هارگیوس، مارک. ورزش و متابولیسم.مترجم عباسعلی گائینی، ناظم فرزاد، چاپ اول1387.
[12] گائینی، عباسعلی , 1385، راهبردهای تغذیه ای در فعالیت های ورزشی و کنترل وزن.چاپ دوم.انتشارات بامداد کتاب.
[13] گائینی، ع و ح، رجبی،1384، آمادگی جسمانی. چاپ سوم. انتشارات سمت تهران.
[14] شیخ الاسلامی وطنی داریوش، و عباسعلی گائینی، 1380، تأثیر مکمل کراتین برعملکرد سرعتی شناگران آماتور. ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 11 الی 13 اسفند ماه، دانشگاه اصفهان. صفحه41.
[15] شیخ الاسلامی، داریوش، گائینی، عباسعلی.(1384) تأثیر مصرف مکمل کراتین بر عملکرد سرعتی شناگران غیر حرفه ای. مجله المپیک شماره 29.
[16] سهرابی، فردین، (1383)، تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت همزمان کراتین و تمرین های مقاومتی بر قدرت پرس سینه ورزش کاران غیررقابتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.