فعالیت های فوق برنامه

این نوع اراضی و کاربری ، همانند کاربری فرهنگی ،‌دارای انواع گوناگون در سلسله مراتب خدمات شهری است که شامل مساجد کوچک ،‌تکایا ،‌حسینیه ، مساجد ،‌فاطمیه ،‌مساجد بزرگ ،‌هیئت ،‌مسجد جامع ، خانقاه ،‌کلیسا ،‌کنیسه ها ،‌امامزاده ها ، بقاع متبرکه ، آتشکده ها و معابد می شود ،‌که مجاورت آنها هم از لحاظ کمک در آموزش های مذهبی و هم از لحاظ استفاده از فضای آنها برای فعالیت های فوق برنامه مدارس از دیرباز مورد توجه بوده است . البته مراسم مختلفی که در مساجد برگزاری می شود باعث آلودگی صوتی و گاهی ایجاد اختلال در رفت و آمد دانش آموزان می شود .(رضویان،1381 ،‌ص 160)
2-11- کاربری نیمه سازگار با کاربری آموزشی :
بعضی از کاربری ها نباید در فاصله دور از مدارس قرار گیرند ،‌اما باید حریم آنان به مدارس به دلایل خاصی که دارند ، رعایت گردد تا مشکلی برای دانش آموزان به وجود نیاورند. مثل مرکز آتش نشانی ، بهداشتی درمانی ،‌مهد کودک و پارکینگ های عمومی و شبکه های ارتباطی.
الف) کاربری آتش نشانی باکاربری آموزشی :
این نوع کاربری به جهت امنیت و امدادرسانی برای کاربری آموزشی مفید می باشد ، ولی از آنجایی که آلودگی صوتی دارد و موجب به هم خوردن حواس دانش آموزان می شود ،‌لذا استقرار آن با فاصله مناسب در نزدیکی کاربری آموزشی مفید است .( بردبار ،‌1386 ،‌ص 53)
ب) کاربری ارتباطی با کاربری آموزشی :
شبکه ارتباطی شامل سه بخش هوایی ، زمینی و دریایی می باشد.بخش زمینی حمل ونقل جاده ای وراه آهن رادربرمی گیرد.امروزه تمام کابری ها به شبکه ارتباطی نیازدارند.اماعملکرد هرکاربری شبکه ارتباطی مناسب خودرامی طلبد به دلیل سوانح و تهدید امنیت روحی وجانی و ایجاد آلودگی صوتی این کاربری با کاربری آموزشی،‌ ناسازگار و در عین حال می تواند از نظر سهولت دسترسی به شبکه های پخش کننده و جمع کننده سازگار و مناسب باشد . باید توجه داشت مقطع تحصیلی واحدهای آموزشی در انتخاب نوع شبکه های ارتباطی در دسترس مهم است . (مراد پور ،1387،ص 37 )
ج) کاربری بهداشتی با کاربری آموزشی:
خدمات بهداشتی– درمانی امروز به عنوان یکی از زیر ساخت های شهری در جهت توسعه نواحی مطرح است و هدف از آن بالا بردن سلامت و ازدیاد نیروی فعالیت افراد و طولانی کردن عمر و بالاخره پیشگیری از بروز و شیوع بیماریها و معالجه به موقع آنهاست تمرکز این مراکز در کنار واحدهای آموزشی پیامدهای نا مطلوب تربیتی رادرپی خواهد داشت.این مراکز شامل مؤسسه درمانی ،بیمارستان ،مراکز بهداشتی ،مؤسسه فیزیوتراپی ،رادیولوژی و خانه بهداشت و آزمایشگاه ها می شود .(رضویان ،1381،ص 151-150)
د) کاربری تجاری با کاربری آموزشی:
کاربری تجاری شامل ؛خرده فروشی ،عمده فروشی ،دفاتر خصوصی ،خدمات عمومی ،بانک ها ،هتل ها،سالن غذاخوری ،صنایع و گارگاهها ی مزاحم به دلیل آلودگی صوتی وهوا ،ایجاد ازدحام مشکلات تردد می شود همجواری کاربری تجاری یا واحدهای آموزشی پیامدهای نامطلوب تربیتی به دنبال خواهد داشت. (انصاری موحد ،1389،ص 47)
2-12- کاربری آموزشی با کاربرهای ناسازگار ودیگرتأسیسات شهری:
هم جواری با انواع کاربری آلوده کننده ی هوا(صنایع و گارگاههای مزاحم ،ترمینال ها و …)آلاینده های صوتی(شبکه حمل ونقل بزرگراهها ،فرودگاهها راه آهن ،مراکز تجاری پر رفت وآمد و …)و آلاینده محیطی (فاضلاب ها ،زباله ها ،کشتارگاهها ،دامداری ها ،گورستان ها ،بیمارستانها ،مراکز سوخت رسانی و دکل های فشارقوی و خانه هابه دلیل امکان به خطر افتادن سلامت جسمی نباید همجوار با مراکز آموزشی قرار گیرند . (رحمانپور ،1389،ص26)
(جدول شماره2-4)نوع کاربری ومیزان اثرات آن برفضاهای آموزشی
نوع کاربری
نوع اثر در صورت مجاورت با مکان آموزشی
نوع اثر در صورت دسترسی مکان آموزشی به آن
میزان مجاورت با مکان آموزشی
مسکونی
مثبت
مثبت
فاصله نزدیک
فرهنگی
مثبت
مثبت