فرایندهای سازمانی

جدول 4-6 جدول آمار توصیفی متغیر کار مفید و اشتباه 104
جدول 4-7 جدول آمار استنباطی متغیر کار مفید و اشتباه 105
جدول 4-8 جدول آمار توصیفی متغیر کار مفید و ترس از تنبیه 106
جدول 4-9 جدول آمار استنباطی متغیر کار مفید و ترس از تنبیه 106
جدول 4-10 جدول آمار توصیفی متغیر ترس از تنبیه و تخلف 107
جدول 4-11 جدول آمار استنباطی متغیر ترس از تنبیه و تخلف 107
جدول 4-12 جدول آمار توصیفی متغیر رفتار خشن و مانع اشتباه بودن 108
جدول 4-13 جدول آمار استنباطی متغیر رفتار خشن و مانع اشتباه بودن 108
جدول 4-14 جدول آمار توصیفی متغیر ترس از تنبیه و مانع اشتباه بودن 109
جدول 4-15 جدول آمار استنباطی متغیر ترس از تنبیه و مانع اشتباه بودن 109
جدول 4-16 جدول آمار توصیفی متغیر ترس از تنبیه و اشتباه 110
جدول 4-17 جدول آمار استنباطی متغیر ترس از تنبیه و اشتباه 110
جدول 4-18 جدول آمار توصیفی متغیر رفتار خشن و اشتباه 111
جدول 4-19 جدول آمار استنباطی متغیر رفتار خشن و اشتباه 111
عنوان صفحه
جدول 4-20 جدول آمار توصیفی متغیر قانون گرایی و مانع انجام تخلف بودن 112
جدول 4-21 جدول آمار استنباطی متغیر قانون گرایی و مانع انجام تخلف بودن 112
جدول 4-22 جدول آمار توصیفی متغیر تاثیر اقتصادی تنبیه و اشتباه 113
جدول 4-23 جدول آمار استنباطی متغیر تاثیر اقتصادی تنبیه و اشتباه 113
پیشگفتار
پیشگفتار:
هدف اساسی از ایجاد بنگاههای اقتصادی کسب سود میباشد.بنگاههای اقتصادی برای دستیابی به این منظور نیاز به داراییهایی دارند.در عصر صنعتی ، بکار گیری موثر و کارای داراییهای فیزیکی یک شرکت،مهمترین عامل موفقیت وکسب سود بود.( نورتون و کاپلان ،1390،ص25) 1در یک اقتصاد تحت الشعاع قرار گرفته بویسله داراییهای مشهود ،روشهای ارزیابی و سنجش مالی برای انعکاس سرمایه گذاری در موجودی ها ،اموال،ماشین الات و تجهیزات یک شرکت در تراز نامه ان کفایت داشت.صورتهای سود و زیان نیز می توانست هزینه های مرتبط با بگار گیری این داراییهای مشهود را که منجر به کسب درامد و سود میشود،ثبت کند.ولی در اقتصاد امروز که در ان،داراییهای نامشهوداصلی ترین منبع مزیت رقابتی شده است.( نورتون و کاپلان ،1390، ص39)به روشنی واضح است که فرصتهای ارزش افرینی در حال جابجایی ازمدیریت داراییهای مشهود به مدیریت داراییهای نا مشهود است. (نورتون و کاپلان،1390،ص38) دانش،قابلیت کارکنان،روابط با مشتریان و تامین کنندگان،کیفیت خدمات و محصولات و خدمات،فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی از مهمترین داراییهای نامشهود هستند.( نورتون و کاپلان، 1390،ص 11)
اما در این میان کارکنان یک سازمان مهمترین و بزرگترین عامل ارزش افرینی می باشند(نورتون و کاپلان ،1390،ص25)
به دلیل اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان طراح ومجری سیستمها و فرایندهای سازمانی و بدلیل گرایشهای اجتماعی موجود که قدر و ارزش بیشتری برای انسان قایل است،از چندی پیش شاهد تغییر نقش اداره امور پرسنل درسازمان بوده ایم(سعادت،1390،ص2)
امروزه شرکتها به خوبی اگاه هستند که توجه به چگونگی اداره منابع انسانی سودهایی دربر دارد.(دولان و شولر ،1381ص37)2
معیارهای سود برای مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی شاخصهایی هستند که بر مبنای انها مقایسه هایی میتواند به عمل اید تا بهبود ها یا سودهایی که نصیب سازمان شده است اشکار شود.سه شاخص به عنوان معیارهای سود به کار برده میشود.این سه شاخص و اجزای تشکیل دهنده انها چنین اند:
1- Robert As.kaplan – David P. Norton