فرایندهای تصمیم گیری

انگیزه فرد برای برآوردن توقعات دیگران
سوابق فرد در زمینه مشارکت
امکانات و شرایط لازم برای مشارکت
وضعیت نهادی و قانونی در زمینه مشارکت
امکان مشارکت
مشارکت
اطلاعات فرد در مورد مشارکت (معنی و ابعاد)
تصور فرد از پیامدهای مشارکت
ویژگی های فردی
سن، جنس، وضعیت تاهل
ارزیابی فرد از قضاوت دیگران درمورد مشارکت
تصور فرد از قضاوت دیگران در مورد مشارکت
قصد و نیت مشارکت
انگیزه فرد برای برآوردن توقعات دیگران
سوابق فرد در زمینه مشارکت
امکانات و شرایط لازم برای مشارکت
وضعیت نهادی و قانونی در زمینه مشارکت

شکل شماره2-6: عوامل مؤثر بر میزان مشارکت افراد- منبع(همان)
همان طور که در نمودار مشاهده می شود، اقدام مشارکت توسط یک فرد هنگامی صورت می پذیرد که:
اولاً قصد و نیت او برای مشارکت شکل گرفته و انگیزه کافی برای مشارکت را یافته باشد.
ثانیاً امکان مشارکت برای فرد خواهان آن فراهم گشته باشد.
هر یک از این دو عامل(قصد و نیت مشارکت و امکان مشارکت) تحت تأثیر عوامل دیگری مشخص و تعیین می گردند. مروری اجمالی بر روی این سازه های مشارکت به درک بهتر مطلب کمک می نماید.
نخستین سازه مؤثر بر قصد به مشارکت، اطلاعات فرد در مورد مشارکت است. به عنوان منطقیون انسان نمی تواند طالب مجهول مطلق باشد. حداقلی از دانش در مورد یک پدیده یا رفتار لازم است تا ذهن فرد نسبت به آن کنجکاو شده، بتواند آن را موضوع احساسات مثبت یا منفی خویش قرار دهد. علاوه بر درک معنی مشارکت به عنوان انوع کنش های فردی و گروهی که به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرایندهای تصمیم گیری درباره امور عمومی صورت می گیرد، لازم است نسبت به انواع ممکن آن نیز شناخت اجمالی حاصل گردد، بنابراین اولین شرط گرایش به مشارکت اطلاع فرد از این واقعیت است که مشارکت چیست؟ و در چه زمینه هایی می تواند صورت گیرد؟
اولین سازه مشارکت، تصور فرد از پیامدهای مشارکت است. فردی که اجمالاً می داند مشارکت چیست بایستی در این زمینه نیز، اندیشه کند که در اثر اقدام به مشارکت چه چیز حاصل می گردد؟ برخی پیامد اصلی مشارکت را امکان دفاع از ابزاری مناسب برای دفاع از خویش م ینگرند. از نظر برخی دیگر(از جمله خانم هاناآرنت) مشارکت تنها وسیله تأمین منافع مادی و دفاع از حقوق فردی بلکه محملی است که از طریق آن م یتواند استعدادهای بالقوه خویش را به فعلیت درآورده، محقق ساخت. از نظر این گروه آنچه انسان ها را از حیوانات متمایز می سازد، کنش و سخن گفتن در جمع است و با کنش در کنار دیگران و سخن گفتن در حضور دیگران است که انسان هویت متمایز خود را آشکار می سازد. در واقع از این دید مشارکت نه ابزار که هدف است. به هر حال هر فردی بسته به دیدگاه خویش و تجربیات عملی که در زندگی دارد تصور خاصی از پیامدهای مشارکت خواهد داشت. بنابراین علاوه بر سؤالات قبل اقدام به مشارکت خواهد داشت. بنابراین علاوه بر سؤالات قبل اقدام به مشارکت حاصل پاسخ به این سؤال نیز هست که در اثر مشارکت چه چیز حاصل می شود؟