فرآیند ارزیابی عملکرد

3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی
تحقیقات انجام شده در داخل در مورد سرمایه فکری عمدتا بصورت کیفی و پرسشنامه ای بوده لذا استفاده از مدل کمی موجب وجه افتراق اساسی آن با سایر تحقیق های مشابه در داخل بوده است بطور کلی اهم تفاوت های تحقیق حاضر با سایر موارد مشابه به شرح زیر می باشد:
استفاده از مدل کمی پالیک
قلمرو زمانی 7 ساله
استفاده از 73 نمونه آماری بصورت پیوسته برای تمامی سالهای مورد آزمون
تعریف عملکرد مالی در هشت شاخص مالی با طیف متنوع سنجش عملکرد
تعریف متغیر اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
1-3 )مقدمه
همان طورکه ازنام فصل مشخص است ، دراین فصل به روش تحقیق ، جامعه نمونه ، روش وابزارگردآوری اطلاعات ، قلمروتحقیق وروایی وپایایی سخن گفته می شود .
این تحقیق ، تحقیقی کاربردی بوده وازنظرروش تحقیق ، تحقیقی همبستگی محسوب می شود . تحقیق حاضر به بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی سالهای 1380 الی1386 می پردازد . دراین تحقیق به دلیل پیوسته درنظر گرفتن شرایط انتخاب نمونه ها برای هفت سال متوالی(برای بازه های زمانی طی سالهای 1380 الی 1386) ، حجم جامعه آماری به تعداد 73 از بین کل شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار محدود شده و به همین جهت تمامی اعضاء جامعه مورد بررسی قرار گرفته شده است. داده های تجربی از طریق نرم افزارهای مالی منطبق با اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده ، استخراج شده است.
2-3) روش تحقیق
این تحقیق از حیث هدف تحقیق ، از جمله تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظر ها ، قانونمندی ها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد(خاکی ، 1387؛ص 202)1.
این پ‍ژوهش بر حسب طبقه بندی بر مبنای روش از نوع تحقیقات همبستگی است. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی ( قابل سنجش) وجود دارد یا نه ؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است ؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی ها است. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیر هایی را که تصور می رود با یک متغیر پچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می کند (همان منبع؛ص 218)2 .
3-3) قلمرو تحقیق
قلمرو هرپژوهش در3زمینه قلمرو موضوعی ، مکانی وزمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را درچارچوب این قلمروها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود که به این شرح می باشد .
قلمروموضوعی:
این پژوهش ازلحاظ قلمروموضوعی وعلمی درحوزه قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ودرمحدوده بازارسرمایه وبه طوراخص ،درمحدوده اطلاعات مربوط به کارایی سرمایه فکری و اجزای آن بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی و عملکرد مالی شرکتها شامل شاخصهایی از نسبت های فعالیت ، سودآوری ، بازده داراییها و ارزشیابی بازار است که به بررسی سودمندی ارزشگذاری و انعکاس سرمایه فکری در اطلاعات حسابداری و نقش آن در فرآیند ارزیابی عملکرد شرکتها در بازار های سرمایه می پردازد.
قلمرومکانی:
موضوع پژوهش ازلحاظ قلمرو مکانی درمحدوده شرکتهای سهامی عام و اطلاعات مربوط به بازده سالانه شرکت ها وصورت های سودوزیان و ترازنامه بهمراه یادداشتهای توضیحی همراه سالانه شرکتها دردوره زمانی تعیین شده است.
قلمروزمانی :
این تحقیق محدود به دوره زمانی ازابتدای سال 1380الی انتهای سال 1386 میباشد .