فایل پایان نامه تعهدات قراردادی

از شرط صحیح علاوه بر سقوط آن به شرحی که فوقاً گذشت عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد. در این صورت اگر شرط صریح موافق با شرط ضمنی باشد، برفرض صحت، بر اسقاط آن هیچ اثری مترتب نمی‌شو زیرا مفاد شرط به حکم عرف و یا قانون از خود عقد ناشی می‌گردد، اما در فرض مغایرت شرط صریح با ضمنی به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌شود. در فرض تقابل شروط و انصراف یکی از شرط خود، شرط دیگر که از حیث فایده‌ی وجودی و دوام کارکرد وابسته به آن است نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد و ممتنع می‌شود.
در مورد شروط باطل باید گفت صرف نظر از شرط باطل اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است و موجب سقوط خیاری می‌شود که برای مشروط‌له ناآگاه به بطلان فراهم شده است. هم عقیده با گروهی از نویسندگان، ثبوت خیار ویژه‌ی بطلان در مورد شرط نامشروع و نامقدور است. شرط بی‌فایده هیچ نفع عقلایی را تأمین نمی‌کند و از ناحیه‌ی بطلان آن ضرری ایجاد نمی‌شود تا برای جبران، اعطای حق فسخ ضرورت پیدا کند، لذا دلیلی بر ثبوت خیار در این مورد وجود ندارد و اسقاط آن نیز بلااثر خواهد بود.
در خصوص تأثیر اسقاط شرط مبطل، قول مشهور فقیهان براساس دیدگاه قائلین به بطلان عقد در اثر بطلان شرط و تحلیل این گروه یعنی رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط مطرح گردیده است. بدین شرح که با انتفای قید (بطلان شرط)، مقید (عقد) نیز منتفی می‌شود و اصل عدم تغییر شی از صورتی است که وقوع یافته است، لذا اسقاط مشروط‌له یا رضایت او به عقد بدون شرط و حتی تراضی طرفین در این‌باره موجب صحت عقد باطل نمی‌شود.
شماری از فقیهان با طرح نظریه‌ی تقیید رضا درصدد توجیه اثر اسقاط برآمده‌اند. به اعتقاد ایشان رضایت مشروط‌له و نه قصد انشای او مقید به شرط است و با انتفای آن تنها رضا مخدوش و عقد به صورت غیر نافذ تلقی می‌شود، لذا با اسقاط یا رضایت مشروط‌له به عقد بدون شرط، مانع از میان می‌رود و عقد، مؤثر می‌گردد.
بر اساس دیدگاه فقهی مورد پذیرش قانون مدنی (عدم سرایت بطلان شرط به عقد، جز در مواردی که به یکی از ارکان آن خلل وارد آید) فقیهان در خصوص موضوع بحث (تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل) به طور مشخص اظهار نظر نکرده‌اند، لیکن از ملاک قول مشهور به طریق اولی استفاده می‌شود که این امر تأثیری در صحت عقد نخواهد داشت؛ زیرا فرض بر این است که بطلان شرط به یکی از ارکان معامله آسیب زده و آن را از اساس باطل نموده است، لذا اسقاط شرط مبطل نمی‌تواند موجب صحت عقد شود.
نظریه‌ی تقیید رضا نیز بر طبق دیدگاه مورد قبول، هیچ توجیهی ندارد؛ زیرا مطابق آن علی الاصول سخن از رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط و اینکه قصد انشاء یا رضا مقید به شرط است، موضوعیت پیدا نمی‌کند. در عدم تأثیر اسقاط، تفاوتی بین شرط بنایی و ضمن عقد مبطل وجود ندارد. اعتقاد به تأثیر اسقاط شرط الحاقی مبطل به دلیل آنکه عامل خارجی مانع نفوذ عقد شده است، قابل ایراد به نظر می‌رسد، زیرا بر فرض که توافق ملحق شده به عقد سابق، شرط تلقی شود به نفس اشتراط، بطلان آن به معامله‌ی پیشین سرایت می‌کند، لذا توصیف شرط مذکور به عامل خارجی و اعتقاد به تأثیر اسقاط آن توجیه منطقی ندارد. تراضی طرفین بر عقد بدون شرط یا اسقاط شرط مبطل نیز در گذشته بی اثر است و عقد باطل را تصحیح نمی‌کند، لیکن این توافق نسبت به آینده مؤثر می‌باشد و انشای عقد جدید با مفاد پیشین بدون لحاظ آن شرط تلقی می‌گردد.

منابع و مآخذ

الف- کتب فارسی

افتخاری، جواد، حقوق مدنی3، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1382ه.ش
امامی، حسن، حقوق مدنی، چاپ هفتم، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، 1368ه.ش
بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، کتابفروشی محمد علی علمی، بی‌جا، 1329ه.ش
بهرامی احمدی، حمید‌، حقوق مدنی 3 (کلیات عقود و قراردادها)، چاپ دوم، بنیاد حقوقی میزان، بی‌جا، 1386ه.ش
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، کتابخانه‌ی گنج دانش، تهران،1378ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، کتابخانه‌ی گنج دانش، بی‌جا، 1388ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، عقد ضمان، چاپ اول، شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران، 1352ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجموعه محشّی قانون مدنی، چاپ دوم، کتابخانه‌ی گنج دانش، تهران، 1382ه.ش
حائری شاه باغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، کتابخانه‌ی گنج دانش، بی‌جا، 1376ه.ش
خوئینی، غفور، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، چاپ اول، نشر فرهنگ صبا، تهران، بی‌تا
رسایی نیا، ناصر، حقوق مدنی3 (عقود و تعهدات)، چاپ اول، انتشارات آوای نور، بی جا، 1376ه.ش
سیمابی صرّاف، حسین‌، شرط ضمنی، چاپ اول، بوستان کتاب قم، قم، 1380ه.ش
شریف، احمد، شرط در آیینه فقه و حقوق، چاپ اول، کمال الملک، بی جا، 1387ه.ش
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، انتشارات مجد، تهران، 1385ه.ش
ــــــــــــــــ، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1382ه.ش
ــــــــــــــــ، سقوط تعهدات، چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1368ه.ش
ــــــــــــــــ، حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1386ه.ش
صادقی، محمود، تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، 1383ه.ش
صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، نشر میزان، تهران، 1385ه.ش
ـــــــــــــــ و قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، 1376ه.ش
طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی 3و4، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، قم، بی‌تا
عابدیان، میرحسین، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، نشر جاودانه، بی‌جا، بی‌تا
عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 1354ه.ش
علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، انتشارات مانی، بی جا، 1375ه.ش
عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، بی جا، 1365ه.ق
قاسم زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر، بی‌جا، 1383ه.ش

قنواتی، جلیل و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، چاپ اول، انتشارات سمت، بی‌جا، 1379ه.ش
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، بی جا، 1383ه.ش
ـــــــــــــــ، حقوق مدنی (دوره‌ی عقود معین1)، چاپ سوم، انتشارات بهنشر، بی‌جا، 1363ه.ش
ـــــــــــــــ، حقوق مدنی (ایقاع)، یلدا، تهران، 1370ه.ش
ـــــــــــــــ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، نشر دادگستر، 1377ه.ش
لطفی، اسد الله، قواعد فقه مدنی، چاپ اول، انتشارات سمت، همدان، 1381ه.ش
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، 1376ه.ش
ــــــــــــــــــــــ، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1388ه.ش
مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات پایدار، تهران، 1383ه.ش
معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 1357ه.ش
نوری، رضا، عقود و ایقاعات در حقوق مدنی، پاژنگ، تهران، 1375ه.ش
نوری، علی (مترجم)، عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، بی جا، 1380ه.ش
نوین، پرویز، حقوق مدنی 3 (انعقاد و انحلال قراردادها)، چاپ اول، انتشارات تدریس، 1384ه.ش

ب- مقالات
حیدریان، حسین، «بحثی پیرامون حق و حکم»، مجله‌ی کانون وکلا، ش 98، مهر و آبان 1344ه.ش
سینایی، محمّد تقی، «فرق بین حکم و حق»، مجله‌ی کانون، ش 165، خرداد 1352ه.ش

فرح‌زادی، علی اکبر، «رابطه‌ی شرط ضمن عقد و قرارداد»، فصل‌نامه‌ی دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده‌ی علوم قضایی و خدمات اداری، ش 38 و 39، سال یازدهم، بهار و تابستان 1385ه.ش
گرجی، ابوالقاسم، « حق و حکم و فرق میان آنها »، مجله حق (مطالعات حقوقی و قضایی)، ش 1، بهار 1364ه.ش
مولودی قلایچی، محمد، «اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است» مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 47، 1379ه.ش
نیکبخت، حمید رضا، «استقلال شرط داوری»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، ش 19-20، 1376ه.ش

ج-کتب عربی

ابن منظور، محمد، لسان العرب، چاپ سوم، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، بیروت، 1414ه.ق، محقق و مصحح: احمد فارس صاحب الجوائب
آخوند خراسانی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1406ه.ق، محقق و مصحح: مهدی شمس الدین
اراکی، محمد علی، الخیارات، چاپ اول، مؤسسه‌ی در راه حق، قم، 1414ه.ق
اسدی حلّی، حسن بن یوسف (علامه حلّی)، تذکره الفقهاء، چاپ اول، مؤسسه‌ی آل البیت علیهم السلام، قم، بی.تا، محقق و مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (ع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1413ه.ق، محقق و مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1413ه.ق، محقق و مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، چاپ اول، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، 1420ه.ق، محقق و مصحح: ابراهیم بهادری
امامی خوانساری، محمد، الحاشیه الثانیه علی المکاسب، چاپ اول، بی نا، بی تا
انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، چاپ اول، کنگره‌ی جهانی بزرگ‌داشت شیخ اعظم انصاری، قم، 1415ه.ق، محقق و مصحح: گروه پژوهش در کنگره
باقر نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، محقق و مصحح: عباس قوچانی و علی آخوندی
بهجت، محمد تقی، وسیله النجاه، چاپ اول، بی‌نا، بی‌تا، قم
بحرانی آل عصفور، یوسف، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1405ه.ق، محقق و مصحح: محمد تقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم
تبریزی، جواد، منهاج الصالحین، چاپ اول، مجمع الإمام المهدی (عج)، قم، 1426ه.ق
حرّ عاملی، محمد، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ اول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی‌جا، 1409ه.ق، محقق و مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام
حسینی روحانی قمی، صادق، فقه الصادق، چاپ اول، دارالکتاب، قم، 1412ه.ق،
حسینی عاملی، جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم، قم، 1419ه.ق، محقق و مصحح: محمد باقر خالصی
مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1417ه.ق
حلّی، نجم الدین جعفر (محقق حلی)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1408ه.ق، محقق و مصحح: عبد الحسین محمد علی بقال
حلی، محمد بن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القوائد، چاپ اول، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1387ه.ق، محقق و مصحح: حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، عبدالرحیم بروجردی
خویی، محمّد تقی، الشروط أو الالتزامات التبعیه فی العقود، چاپ اول، دار المؤرخ العربی، بیروت، 1414ه.ق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رشتی گیلانی، میرزا حبیب الله، کتاب الإجاره، چاپ اول، بی نا، 1311ه.ق
سبحانی تبریزی، جعفر، الحج فی الشریعه الإسلامیه الغراء، چاپ اول، مؤسسه‌ی امام صادق(ع)، قم، 1424ه.ق
ـــــــــــــــــــــــــ، دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط، چاپ اول، المرکز العالمی للدراسات الإسلامیه، قم، 1423ه.ق
سبزواری، محمّد باقر، کفایه الأحکام، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1423ه.ق
سند بحرانی، محمد، فقه المصارف و النقود، چاپ اول، مکتبه فدک، قم، 1428ه.قف مقرر: مصطفی اسکندری
شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب، چاپخانه‌ی اطلاعات، تبریز، 1375ه.ق
صیمری، مفلح بن حسن، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ اول، بی نا، بیروت، 1420ه.ق، محقق و مصحح: جعفر کوثرانی عاملی
طباطبائی حائری، علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، چاپ اول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1418ه.ق، محقق و مصحح: محمد بهره مند و محسن قدیری و کریم انصاری و علی مروارید
طباطبائی حکیم، محسن، منهاج الصالحین، چاپ اول، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1410ه.ق
طباطبائی حکیم، محمد سعید، منهاج الصالحین، دار الصفوه، بیروت، 1415ه.ق
طباطبائی قمی، تقی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، چاپ اول، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، 1424ه.ق
طباطبائی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1421ه.ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ، تکمله العروه الوثقی، چاپ اول، کتاب‌فروشی داوری، قم، 1414ه.ق، محقق و مصحح: محمد حسین طباطبائی
ــــــــــــــــــــــــــــــــ، سؤال و جواب، چاپ اول، مرکز نشر العلوم الإسلامیه، تهران، 1415ه.ق، محقق و مصحح: مصطفی محقق و محمد مدنی بجستانی، حسن وحدتی شبیری
طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الإمامیه، چاپ سوم، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران، 1387ه.ق، محقق و مصحح: محمد تقی کشفی
ــــــــــــــ، الخلاف، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1407ه.ق، محقق و مصحح: علی خراسانی و جواد شهرستانی و مهدی طه نجف و مجتبی عراقی
عاملی، محمد (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم، قم، 1417ه.ق
ــــــــــــــــــــــــــــ، القواعد و الفوائد، چاپ اول، کتابفروشی مفید، قم، بی تاف محقق و مصحح: عبدالهادی حکیم
ــــــــــــــــــــــــــــــ، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، دارالتراث- الدار الإسلامیه، بیروت، 1410ه.ق، محقق و مصحح: محمد تقی مروارید و علی اصغر مروارید
عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چاپ اول، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم، 1413ه.ق، محقق و مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی
عاملی کرکی، علی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ دوم، مؤسسه‌ی آل البیت علیهم السلام، قم، 1414ه.ق، محقق و مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام
غروی نائینی، میرزا محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، چاپ اول، المکتبه المحمدیه، تهران، 1373ه.قف مقرر: موسی خوانساری
قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1371ه.ش

کاتب بغدادی، محمد (ابن جنید اسکافی)، مجموعه فتاوی ابن جنید، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1416ه.ق، محقق و مصحح: علی پناه اشتهاردی
کمپانی اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ اول، أنوار الهدی، قم، 1418ه.ق، محقق و مصحح: عباس محمد قطیفی
کیدری قطب الدین محمد، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، 1416ه.ق، محقق و مصحح: ابراهیم بهادری مراغی
مامقانی، عبدالله، نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال، چاپ اول، مجمع الذخائر الإسلامیه، قم، 1350ه.ق
مدنی کاشانی، رضا، تعلیقه شریفه علی بحث الخیارات و الشروط، چاپ اول، مکتبه آیه الله المدنی الکاشانی، قم، 1409ه.ق،
مصطفوی،