عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی

5-2-13)ابعاد تعاملی
این شاخص توسط اولیور (1980) پیشنهاد شده است و روی این موضوع تأکید دارد که نتایج قبلی به طور مستقیم بر تصمیم گیری های آینده تأثیر می گذارد. به طور کلی این شاخص با طول مدت رابطه و رضایت سنجیده می شود.
6-2-13)ریسک درک شده
در پژو هشهای مختلف ابعاد مختلفی برای ریسک در نظرگرفته شده است .به این صورت انواع ریسک به این شکل مطرح می گردند:
الف)ریسک مالی
احتمال خطر از دست دادن پول یا تحویل گرفتن محصولات یا خدماتی که ارزش مالی ندارند در مورد خدمات مالی جاری به معنی خطرات بالقوه ، در از دست دادن مال خود به علت تقلب است .
ب)ریسک عملکرد
خطر اینکه محصولات و خدمات ارائه شده مزایای مورد انتظار را نداشته باشند .
ج)ریسک زمان:
خطر اتلاف وقت مشتری در زمانی که محصول یا خدمات تحویل گرفته شده انتظارات آنها را برآورده نمی کند
د)ریسک روانی
به خطری که استفاده از خدمات، شخصیت فرد را مخدوش کند اشاره دارد
ه)ریسک اجتماعی : خطری که استفاده از یک محصول یا خدمت منجر به خجالت فرد در گروه اجتماعی شود.
و)ریسک حریم خصوصی: خطر از دست دادن کنترل اطلاعات شخصی می باشد، مانند زمانی که اطلاعات مربوط به فرد بدون آگاهی یا اجازه او استفاده می شود
ی)ریسک امنیت فیزیکی: خطر امنیت فیزیکی خریدار یا دیگران در استفاده از محصول یاخدمت
7-2-13نفوذ اقتصاد – اجتماعی
نفوذ اقتصاد- اجتماعی میزان یا درجه ای است که شخص درک می کند کسانی که از نظر او مهم هستند معتقدند که او باید از سیستم جدید استفاده کند.
8-2-13خود کارآمدی
خود کارآمدی از تئوری شناخت اجتماعی نشأت گرفته است و توسط بندورا(1986)پیشنهاد شده است و به صورت درک فرد از چگونگی آسان بودن یا مشکل بودن انجام یک کار تعریف شده است. خودکارآمدی به باور فرد در مورد تواناییهای خود در انجام اموری که در زندگی او اثر می گذارد اشاره دارد (خلیلی برکویی؛1391).
2-14عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی
موفقیت پروژه به چه معناست؟ دیکشنری اکسفورد موفقیت را به عنوان یک خروجی مطلوب و یا دستیابی به شهرت و کامیابی تعریف کرده است .موفقیت معانی مختلفی برای افراد مختلف دارد . حتی احساس افراد یکسان نسبت به موفقیت می تواند از پروژهای به پروژه دیگر تغییر کند. تعریف موفقیت پروژه به نوع ، سایز،ویژگیهای پروژه ، شرکت کنندگان در پروژه و تجربه صاحبان و مالکان و … بستگی دارد (چان؛2014) .عوامل موفقیت پروژه مجموعه ای از شرایط ، حقایق و یا تواناییهایی هستند که به خروجی پروژه کمک می کنند . اینها نیروهای با نفوذی هستد که موفقیت پروژه را تسهیل می کنند و یا مانع آن می شوند .عوامل به موفقیت و یا شکست پروژه ها کمک می کنند اما پایه ای برای قضاوت نیستند (لیم؛2009) .بازارجهانی شدیداً رقابتی، تصمیم گیرندگان شرکتها را ناگزیر به جستجوی مزایای رقابتی کرده است. پیچیدگیهای تصمیم در این بازارها، مدیران را ناگزیر از به کاربردن ابزارهای تحلیل اطلاعات برای پشتیبانی تصمیمات تجاری کرده است .عوامل حیاتی برای دستیابی به موفقیت داده کاوی در پروژه های سازمانی باتوجه به بررسیهای نعمتی و بارکو می تواند در دسته بندی زیر گنجانده شود:
1)مباحث داده: کیفیت داده و انسجام داده
2)مباحث تکنولوژیکی: ادغامهای تکنولوژیکی و سطح خبرگی تکنیکی