عوامل موثر بر خلاقیت

که در آن
: حجم جامعه آماری می‌باشد که در این تحقیق برابر 230 نفر است.
: نسبت موفقیت می‌باشد که مقدار آن براساس حدس محقق یا تحقیقات قبلی تخمین زده می‌شود. اگر امکان تخمین آن وجود نداشته باشد، نسبت موفقیت برابر 5/0 در نظر گرفته می‌شود که در این حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می‌یابد. پس بیشترین مقدار ممکن برای حجم نمونه را می‌توان از فرمول زیر بدست آورد:
(3-2)
در این تحقیق در نظر گرفته شده است. پس برای محاسبه حجم نمونه می‌توان از فرمول (3-2) استفاده نمود.
: سطح تشخیص آزمون یا سطح معنی داری آزمون یا احتمال خطای نوع اول می‌باشد که توسط محقق مشخص می‌گردد. در این تحقیق در نظر گرفته شده است.
: عددی می‌باشد که مساحت زیر منحنی توزیع نرمال استاندارد در سمت راست این عدد برابر است. یا به عبارت دیگر احتمال اینکه بزرگتر از باشد، برابر است. مقدار از جدول توزیع نرمال استاندارد بدست می‌آید. در این تحقیق می‌باشد.
: میزان دقت در محاسبه حجم نمونه می‌باشد که با توجه به نظر محقق مشخص می‌شود. در این تحقیق در نظر گرفته شده است. اگر حجم نمونه معلوم باشد، آنگاه می‌توان را از فرمول زیر بدست آورد:
(3-3)
یا با فرض :
(3-4)
پس حجم نمونه با استفاده از فرمول (3-2) بصورت زیر بدست می‌آید:
(3-5)
پس حجم نمونه انتخابی با دقت و با سطح خطای برابر 144 نفر می‌باشد.
3-5- روش نمونه گیری
روش‌های نمونه‌گیری عبارتند از: نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، نمونه‌گیری سیستماتیک یا منظم و نمونه‌گیری خوشه‌ای.
با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کارکنان بانک تجارت شعب شهرستان کاشان می‌باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است.
3-6- روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات
یکی از اصلیترین بخشهای هر پژوهش، جمع آوری دادهها و اطلاعات است. چنانچه این کار به شکل منظم و درست صورت پذیرد،‏ کار تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری از آنها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. روش‌ گردآوری اطلاعات به دو دسته، روش میدانی و روش‌ کتابخانه‌ای تقسیم می‌شود. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعه و رتبه‌بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی، از روش بررسی میدانی (استفاده از پرسشنامه) و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای (مطالعه پایان نامه‌ها، نشریات رسمی، کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در کتابخانه‌ها) استفاده شده است.
3-7- ابزار گردآوری داده‌ها
برای دستیابی به اطلاعات جهت پاسخ به سؤالهای تحقیق و تأیید یا رد فرضیهها، متناسب با شرایط پژوهش از ابزارهایی مثل مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده می‌شود. در این پژوهش ضمن انجام مصاحبه با تعدادی از مدیران و صاحبنظران از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها استفاده شده ‌است. پرسشنامه، از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای بدست آوردن دادههای تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخدهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد. از سؤال‌های پرسشنامه میتوان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را ارزیابی کرد، به تجربههای پیشین او پی برد و به آنچه اکنون انجام میدهد، آگاهی یافت (سرمد و همکاران، 1390: 141).