عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

فرهادیان، محبوبه (1382). بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان دبیرستانهای چهارگانه آموزش و پرورش شیراز. شیراز
فرهنگی، علی اکبر (1378). ارتباط سازمانی، نوشته جمعی از اساتید، فصل اول: ارتباطات رسمی و غیر رسمی
فرهنگی، علی اکبر (1385). ارتباطات انسانی: جلد اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
فرهنگی، علی اکبر و حسین زاده، علی (1384): دیدگاه‌های نوین درباره تعهدسازمانی، ماهنامه تدبیر. شماره 157 – صص 14 تا 17
فولادگر، بهروز (1384). مدیریت و ارتباطات، روزنامه همشهری، سال 13، شماره 3783، صفحه 7 و 10.
فیضی، طاهره (1383). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه پیام نور.
فیلی، اردلان (1388). بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان فارس)، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات)، دانشگاه شیراز، شیراز.
قربانی، الیاس (1382). بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران دوره راهنمایی نواحی چهارگانه شهر شیراز، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: شیراز.
کبریایی، علی، حیدری، علیرضا (1390). مقایسه مهارتهای ارتباطی مدیران عملیاتی و میانی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از دیدگاه کارکنان در سال 1385، فصلنامه رستمینه، سال سوم، شماره 2، ص 3.
کرمی نیا، رضا، سلیمی، سیدحسن، امینی، علی (1389). رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی، مجله طب نظامی ، سال دوازدهم، شماره 2 (پیاپی 44)
کریم زاده ، مجید (۱۳۷۸): تعهد سازمانی، نشریه انجمن مدیریت ایران، شماره ۳۹
کشتکاران، علی، حیدری، علیرضا، باستانی، پیوند (1390). مطالعه مهارتهای ارتباطی مدیران از دیدگاه کارکنان در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله پیاورد سلامت، سال پنجم، شماره 4، ص 41
کوچکی، لاله (1391). بررسی رابطه بین عوامل کلیدی دانشگاه نوآور با گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر: مطالعه موردی دانشگاه شیراز، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
گودرزوند چگینی، مهرداد، امین رودپشتی، زهرا (1391). رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره چهارم، صص 43-68.
مدنی، حسین و زاهدی، محمد جواد (1384). تعیین اولویت عوامل مؤثر بر تعهد کارکنان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1، صصص 3-33.
مرتضوی، سعید و مهربان، حمید (1383). بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با تعهد سازمانی، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره شانزدهم
مزروعی، حسین، بازرگانی، محمد، غضنفری، احمد، فرهی پور زنجانی، برزو (1388). ارایه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال دوم، شماره 1 ،صص 51-66.
مستحسن، مریم، حقانی، محمود (1389). رابطه بین کاربرد تصمیم گیری گروهی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان آستارا، فصلنامه تازه های راوانشناسی صنعتی و سازمانی، سال دوم شماره پنجم، صص 89-93
مسعودی اصل، ایروان، حاجی نبی، کامران ، نصرتی نژاد، فرهاد، سودائی زنوزق، حبیب الله(1389). رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شاغل در یک شبکه بهداشتی و درمانی، فصلنامه پایش، شماره 45، ص 595
مطهری، مرتضی( 1368). ده گفتار، تهران : انتشارت صدرا.
معتمد، حمیدرضا (1382). بررسی تأثیر رشته تحصیلی مدیران آموزشی دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز بر تعهد سازمانی، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: شیراز.
معین فر، علی (1379). بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی در ایران: مورد مطالعه سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
مقیمی، سیدمحمد (1385). سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، تهران: ترمه.
ملکی، محمدرضا، بهرامی، محمدامین، غلامعلی پور، سجاد (1387). رابطه ی ابعاد فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید صدوقی یزد، مدیریت سلامت، 22 (8)، صص 67-73
موحدزاده، بهرام (1376). بررسی عوامل موجود در ایجاد ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
مورهد، جی و گریفین (1382). رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده (1998). تهران: انتشارات مروارید.