عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

زارعی، فردین (1383). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مسئولین در سازمان آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه شهر شیراز، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: شیراز.
زکی، محمد علی (1383). بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستانهای شهر اصفهان، نشریه مصباح سال سیزدهم، شماره 51، صص 47-74
زکی، محمد علی (1387). تعهد سازمانی معلمان و عوامل مؤثر بر آن، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)-تعلیم و تربیت اسلامی (8)، سال 17، شماره پیاپی 77.
زنجانی زاده، هما، نوغانی، محسن، حسامی، زهرا (1388). میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، نشریه مطالعات اجتماعی ایران، دوره سوم، شماره 3، صص 86 تا 110
ساروقی، احمد (1375). تعهد سازمانی و رابطه آن با ترک خدمت، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35 ، صص 73-65.
ساغروانی، سیما (1388). بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
ساکی،رضا؛ قلی پور هفتخوانی، زهره؛ رضایی، منیره (1389). بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران، نشریه رهبری و مدیریت آموزشی ، شماره 13
سرمد، غلامعلی (1382). روابط انسانی در سازمانهای آموزشی، تهران: سمت.
سلاجقه ،پیمان (1377): بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مدیران سطوح مختلف در صنایع کرمان. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، کرمان.
شاهی، سکینه، نوه ابراهیم، عبدالرحیم، مهرعلی زاده، یدالله (1387).   ارتباطات گشوده آموزش عالی ، ضرورت رویارویی با چالشهای جهانی شوندگی ؛ مطالعه موردی دانشگاه های دولتی خوزستان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 50،  ص 19.
شریف زاده، فتاح و سهیلی، غلامرضا (1382). بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی در اثربخشی نظام تصمیم گیری در شرکت برق منطقه ای فارس و شرکتهای وابسته، مجله مدیریت و توسعه، شماره 19، صص 53-40 .
شکرزاده، صادق (1381). تعهد در سازمان های آموزشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره هشتم، شماره 32 .
شکوری، حمید (1389). بررسی رابطه میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدائی آموزش پرورش شهر اسفراین در سال 1384-85، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، دوره هفتم، شماره 7.
شیخ، محمود و باقرزاده، فضل الله (1384). بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش وپرورش، مجله حرکت، شماره 26.
طالبان، محمدرضا (1381). تأملی بر مطالعات و تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی در ایران و جهان ، نامه پژوهش، شماره 4
طبرستانی، غلامعلی (1386). تئوری های مدیریت، تهران: ‌مؤسسه آموزشی عالی آزاد پارسه.
طبیبی، جمال الدین(1381). بررسی ویژگیهای ارتباطات سازمانی در مکاتب مدیریت، کنترولر، شماره 11 و 12.
طهماسبی، فرامرز (1377). بررسی و شناسایی انگیزشهای شغلی مدیران مقطع متوسطه استان کهکیلویه و بویر احمد، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه اسلامی شیراز: شیراز.
عباسی، آمنه (1387). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با تعهد سازمانی سازمانهای غیردولتی (مردم نهاد): مطالعه موردی سازمانهای غیردولتی زنان شهر شیراز، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
عباسی، محمدرضا (1390). مهارت‌هایی برای توسعه ارتباطات سازمانی، شماره سریال : 105118407
عراقی، محمود(1377). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، اصفهان: دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه.
عزیزی، سعید(1390). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 59، ص 173
علاقه بند، علی (1386). مدیریت عمومی(ویراست دوم)، تهران: نشر روان، چاپ هفدهم.
علیخانی، حمید (1374). بررسی میزان تأثیر ارتباطات سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت اتومبیل سازی، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، مشهد.
غیاثی، محمدرضا (1381). بررسی و سنجش روشهای بهبود تعهد سازمانی کارمندان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
فتاحی، مسلم (1391). بررسی رابطه بین ارزشهای سازمانی، و تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهای شهر شیراز در سال تحصیلی 90-91، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: شیراز