عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی

– پرندوش؛فائزه.(1388)”مروری بر مزایا ، معایب و بررسی بسترهای بانکداری الکترونیک”؛ اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی ؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
جعفرپور؛ محمود. آماده ؛حمید .(1388)” تبیین موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی” مجله دانش و توسعه ؛شماره26.
جعفرپور، محمد؛ حمید، آماده.( 1386″  بانکداری الکترونیک (بررسی موانع و راهکارهای توسعه آن در کشور)” ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک.
– حسن زاده علی،پورفرد؛ فروغ .(1382)”بانکداری الکترونیک”،تازه های اقتصاد، ش ١٠٠
-حسین پور. حسین.(1382)” خود آموز تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت” تهران،کتاب الکترونیکی.
حیدر پور، فرزانه؛ طهماسبی گتابی، ابوطالب، (1388) ” تأثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانک ها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران) ” ، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی.
‬‬-خضرا، ن.(1385)”.بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور.” نشریه سرمایه. شماره315.
سیدجوادین؛ سیدرضا. یزدانی؛ شمسی.(1384)” بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) دانش مدیریت؛شماره ٧٠.
شرافت, احمدرضا, (1379) ”شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)“, در اولین همایش بانکداری الکترونیکی, انتشارات بانک صادرات ایران, صفحات 208ـ198
در چارچوب سند چش مانداز “ایران 1404، مجله دانش و توسعه (علمی – پژوهشی) سال شانزدهم، شماره 26.
-سیدجوادین، رضا، کیماسی، مهرداد ( ۱۳۸۴ )”مدیریت کیفیت خدمات” ، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول، تهران.
ریاحی، ، حمید رضا؛ (1382)، ” دولت الکترونیک هدف یا بهانه؟” مجله تکفا، تهران
قلی پور،الف. (1388)؛”جامعه شناسی سازمانها” ،رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت، ،سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).وفعالیت بانک مرکزی؛ .مقالات دومین همایش بانکداری الکترونیک .تهران.‬
-عبدالباقی، عبدالمجید و اخوان صراف ، احمدرضا (1384)” سیستم های الکترونیکی زنجیره ی تأمین ” مجموعه ی مقالات اولین کنفرا نس ملی لجستیک و زنجیره ی تأمین.
-عمادزاده, مصطفی و کوچک زاده ، میثم و اصغری ، علی (1384)” تجارت الکترونیک و پول الکترونیک در اقتصاد نوین جهانی” ، مجله ی روند ، سال 15.
علامه؛سیدمحسن.زارع؛سیدمحسن(13871)”بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی؛ مجموعه
مقالات دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، تهران: موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی 
قاسمی، مجید ،( 1387) ” مدیریت بهره وری در بانکداری نوین ” ماهنامه بانکداری الکترونیک، شماره 8
-کیاکجوری، کریم؛ نوبتی، علیرضا؛ (1387)، ” بانکداری الکترونیک و چالشهای آن در ایران” مجله بانک و اقتصاد
-کمالی دهکردی ؛پروانه .خلیلی برکویی؛ زهرا.(1391)” عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی”گاهنامه پژوهشی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری. شماره ششم.
-ملک اخلاق؛ اسماعیل. رمضانیان؛ محمدرحیم. رفیعی امام؛ فائقه .”شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی” چشم انداز مدیریت صنعتی؛ شماره 7 .
-میرزایی،رحیم.(1388)”سیر تکاملی کیفیت در سازمان های خدماتی ،نقش سازمان نقش مشتری” ،علی میرابی،شهر قدس رضوی، شرکت به نشر .
– واثق نیا .ف.(1389)؛”بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش سودآوری سیستم بانکی در ایران”.تهران:انتشارات شکوفا.