عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع

2) از طریق سپرده‌های پس انداز
3) از طریق سپرده‌های ثابت یا مدت دار (جمشیدی،1384)
2-32-2- در نظام بانکی ایران
تجهیز منابع با توجه قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود:
1) از طریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند.
2) از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار،که منابع وکالتی نامیده می‌شوند ( هدایتی، 1383: 7).
2-32-3- در بانکداری نوین
( علاوه بر انجام فعالیتهای واسطه‌گری ) عملیات تجهیز منابع مالی ازطریق فعالیتهای در پی آمده انجام می‌گیرد:
1) جذب منابع مالی از طریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعی در کشورهای خارجی
2 )انجام فعالیتهای غیر بانکی با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهای بیمه و بنگاههای معاملات ملکی
3) ارائه خدمات مالی غیربانکی مانند کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت داراییها، امور ساختمان و… به مشتریان
4) ارائه خدمات به مشتریان خرده پا که نیازبه خدمات مشخصی دارند
5) ارئه خدمات به شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی
6) ارائه خدمات مشاوره‌ای درسرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام و مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
7) تجهیز منابع پولی از طریق ابزارهای غیر ترازنامه‌ای مانند اعتبارات اسنادی و اوراق بهادار مشتقی (هفرنان، 1382: 53- 43).
2-33- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی
کارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با استفاده ازکارکنان به مشتریان خدمات کیفی ارائه می‌نمایند و رضایت مشتری را جلب می‌کنند. بانک ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می‌باشند.
بیشتر مشتریان بانک ‌ها به دلیل بی‌توجهی و بی‌تفاوتی کارکنان با بانک ‌ها قطع ارتباط می‌کنند. رضایت مشتریان بانک ‌ها به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمت رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است .( اکرامی، 1380: 275 )
2-34- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ ها و مؤسسات مالی
یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزشهای کارکنان و افزایش توان و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیتهای بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره‌ور در سازمانها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره‌وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می‌رسد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ‌ها می‌باشد. بانک ‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیطهای کاری مناسب که دارای شاخصهای محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد مجهز شوند. ( ونوس، 1383: 142-137 )
2-35- عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع