عوامل تاثیرگذار بر نگرش

[13] ترکمانی، جواد و اسماعیل خسروی (1380)، الگوی ریاضی تعیین برنامه مطلوب در کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 35، پاییز 1380
[14] ترکمانی، جواد و عباس عبدشاهی (1379)، استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای در تعیین الگوی بهینه کشاورزان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره 32، زمستان 1379، ص 50-35
[15] جدایی، علیرضا و همکاران (1385)، بررسی اقتصادی زراعت کلزا در استانهای آذربایجان غربی، گلستان و خراسان ، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ، مرکز تحقیقاتکشاورزی آذربایجان غربی.
[16] حسن شاهی، مرتضی (1387)، الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی در شرایط وجود ریسک (کاربرد مدل های هدف- موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه ریزی خطی و درجه دو) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 82، بهار 1387، ص 86-69
[17] زاهدی کیوان، مهدی (1386)، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان، زمستان 1386
[18] سلامی، حبیب اله (1377)، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی ایران در مدل تعادل عمومی، گزارش طرح تحقیقاتی، موسسه پژوهش های برنام ه ریزی واقتصادکشاورزی.
[19] سلامی، حبیب الله و فرشید اشراقی (1380)، تاثیر سیاستهای حمایت قیمتی بر روند رشد تولیدات کشاورزی در ایران (تحلیلی با استفاده از روش تجزیه تکاثری)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 36، زمستان 1380
[20] سلطانی، غلامرضا و منصور زیبایی و کهخا، آ (1378). کاربرد برنامهریزی ریاضی در کشاورزی، انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،.
[21] صدیقی، حسن (1380)، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزی نسبت به توسعه کشت کلزا در استان مرکزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 35، پاییز 1380
[22] عابدی، سمانه و غلامرضا پیکانی و سیدصفدرحسینی (1387)، بررسی مزیتنسبی ذرت دانهای در الگوی بهینه کشت در استان خوزستان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال سی و نهم، شماره یکم، زمستان 1387، ص 97-85
[23] عبدیان، مسعود (1372)، طراحی الگوی کشت بهینه در یک روستای شهرستان ورامین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1372
[24] علیبیگی، محمد (1384)، بررسی اقتصادی تاثیر یارانه بر عرضه وتولید دانه های روغنی (مطالعه موردی محصول سویا) 1370 تا 1381، پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، 1384
[25] عمیدی، علی (1385)، نظریه نمونهگیری و کاربردهای آن، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم 1385.
[26]کریمزادگان، حسین و امیدگیلانپور و سیدابوالقاسم میرحسینی (1385)، اثریارانه کود شیمیایی بر مصرف غیر بهینه آن در تولید گندم، فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره55، پاییز 1385
[27] کلائی، علی (1380)، استفاده از الگوی برنامهریزی چند هدفه توام با مخاطره برای بهبود کارایی هدفها و الگوی بهینه کشت بهرهبرداران کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 34، تابستان 1380
[28] مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، www. Majlis.ir
[29] محمدی، دادگر (1383)، تعیین مزیت نسبی دانههای روغنی و بررسی مشکلات تولید آنها در استان فارس، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 47، پاییز 1383
[30]- موسی نژاد ، محمدقلی ( 1375).تاثیر سیاستهای ارزی بر تولید و صادرات پسته ، معاونت امور اقتصادی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
[31]- موسی نژاد ، محمدقلی و ضرغامی (1373) .اندازه گیری مزیت نسبی وتاثیر مداخلات دولت بر محصولات عمده زراعی . معاونت امور اقتصادی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.