فايل – عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین …

در این قسمت نیز ساختار استفاده شده برای برنامهریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی نشان داده شده است. سرعت اجرای برنامه با فرمولاسیون مورد استفاده نسبت به فرمولاسیون متداول بیشتر است.
در شکل (۳-۲) الگوریتم مورد استفاده برای مشارکت واحدها در حضور مزرعه بادی ارائه شده است. همانند فصل۲ در تکرار اول با یک حدس اولیه نوع باسهای شبکه در قدم اول تعیین میشود. هر چه این حدس هوشمندانهتر باشد، سرعت روش افزایش می‏یابد. در این ساختار برنامه مشارکت واحدها به نحوی بدست میآید که تمام سناریوهای خروج واحدها، خطوط و سناریوهای باد را جوابگو باشد. سپس نوع باس با توجه به نتیجه این قسمت و زیر مسئله۱ بدست میآید. در مرحله بعد با استفاده از نتایج مسئله اصلی و زیر مسئله تعیین نوع باس، فلوی خطوط به ازای سناریوهای مختلف در هر ساعت بررسی میشوند و در صورت تجاوز فلوی خطوط از حد مجاز در هر سناریو، آن قید به مسئله اصلی اضافه میشود. در تکرارهای بعدی، مسئله مشارکت واحدها علاوه بر قیود اصلی مسئله، شامل قیودی است که از تکرارهای قبل به علت تخطی برخی خطوط در ازای برخی سناریوها رخ داده است. همچنین قیود (۳-۳) و (۳-۴) که در هر مرحله به هنگام میشوند، نیز به مسئله اصلی اضافه میشوند.
مرحله۱
۱- حدس اولیه در مورد مجهولات برنامه مشارکت
۴- مسئله اصلی: مسئله مشارکت واحدها در حضور سناریوهای نیروگاه بادی و بررسی قیود شبکه
۳-۲-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
۳-۱- نوشتن قیود DC-LF مناسب در هر باس با در نظر گرفتن نوع باس ها(بدست آمده در مرحله۲)
۲- تعیین نوع باس ها در هر یک از سناریوهای ۱ الی s در هر یک از ساعات ۱ الی T
تکرار بعدی
Cuts
شکل (۳-۲): الگوریتم مراحل اجرای برنامه مشارکت امنیتی واحدها در حضور مزرعه بادی
به عنوان شرط توقف برنامه میتوان روش‏های متفاوتی را پیش گرفت. در این تحقیق مسئله بهینهسازی تا زمانی که هیچ تخطی از محدودهی مجازی در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه مییابد. لازم به ذکر است قیود اضافه شده مربوط به تخطی فلوی خطوط از حد مجاز که در هر تکرار به مسئله اصلی اضافه میشوند تا مرحله آخر بهینه سازی در بهینه سازی باقی میمانند.
۳-۴ مطالعات موردی
مطالعات موردی در این فصل بر روی شبکه IEEE RTS1 صورت گرفته است. تمام قیود معرفی شده در بخشهای قبلی در مسئلهها لحاظ شده است. در این فصل نیز برای بهینهسازی از برنامه GAMS و روش CPLEX استفاده شده است. همانطور که در بخش قبل بیان شد تعداد سناریوهای در نظر گرفته شده برای باد و خروج ها با توجه به دقت ۱۰% فاصله بین سناریوها تا سناریوهای کاهش یافته ۵۸ سناریو بدست آمده است. در جدول (۳-۱) هزینه های انرژی و رزرو به ازای نصب نیروگاه در باسهای مختلف آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود در ازای حضور نیروگاه بادی در باس های مختلف، هزینههای مشارکت واحدهای متفاوتی در ازای سناریوهای باد و خروجهای یکسان بدست میآید. همین امر باعث میشود به اهمیت جایابی واحدهای بادی بیش از پیش پی برده شود، که موجب حفظ سرمایه بسیاری در بلند مدت میگردد.
جدول (۳-۱): هزینه های انرژی به ازای نصب نیروگاه در باس i

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.

زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i
۶۷٫۱ ۱۰۷۴۵۸۸ ۱۳ ۶۵٫۸ ۱۰۵۳۰۳۳ ۱