عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم …

۳-۳-۳ زیربرنامه تعیین نوع باس ها بعد از وقوع حادثه
این بخش همانند فصل۲ میباشد با این تفاوت که نیروگاه بادی در فرمولاسیون مربوطه همچون واحدهای تولیدی دیگر لحاظ میشود و به صورت روابط (۳-۶) و (۳-۷) نمایش داده میشوند. بعد از وقوع حادثه متناسب با هر سناریو برای اینکه شبکه به سلامت حوادث هر سناریو را پشت سر بگذارد، باسهای شبکه به دو نوع تقسیم میشوند. بدین صورت که در باسهای نوع اول افزایش تولید یا کاهش مصرف، بهرهبردار را در جلوگیری از دست دادن بار کمک میکند. برعکس کاهش تولید و یا افزایش مصرف در برخی باسهای دیگر (باسهای نوع دوم) برای سپری کردن این حادثه مفید خواهد بود. در این بخش از روشی استفاده میشود که نوع باسها را بعد از وقوع هر سناریو حوادث تعیین میکند. همانطور که بیان شد انجام این زیربرنامه سبب میگردد که شبکه به نحوی مدل شود که با تعداد قیود کمتری بتوان پاسخ مسئله بکارگیری واحدها را با لحاظ کردن قیود امنیتی بدست آورد.
در این زیربرنامه در هر یک از بازههای زمانی موردنظر تابع هدف بصورت رابطه (۳-۶) در نظر گرفته میشود و به ازای هر باس دو نوع متغیر تعریف شده است. متغیر اول میزان از دست دادن بار و متغیر دوم میزان از دست رفتن تولید بعد از وقوع هر سناریو است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

(۳-۶)

برنامه در هر یک از بهینهسازیهای این مرحله تابع هدف را برای کمینه شدن دنبال میکند. قیود موجود در این مرحله در درجه اول قید تامین توان رابطه (۳-۷) و سپس بیشینه توان قابل عبور از خطوط شبکه رابطه (۳-۸) خواهند بود.

(۳-۷)
(۳-۸)
(۳-۹)

اگر  این باس در این حادثه متعلق به گروه اول است و در غیر اینصورت متعلق به گروه دوم میباشد. با معلوم شدن نوع باسها در هر تکرار، تعداد قیود نامساوی (۳-۴) که تنها در باسهای نوع دوم وجود دارد و همچنین تعداد قیود نامساوی (۳-۳) که تنها در باسهای نوع اول وجود دارد کاهش مییابد.
۳-۳-۴ ایجاد و کاهش سناریوهای باد و خروج واحدها و خطوط
در این تحقیق فرض شده که توان نیروگاه بادی با یک توزیع نرمال  مدل میشود بدین صورت که میزان باد پیشبینی شده میانگین  و انحراف معیار  در نظر گرفته میشود. از شبیه سازی مونتکارلو برای تولید زیادی سناریو با توزیع نرمال استفاده میشود. در هر سناریو میزان تولید باد به صورت تصادفی و براساس میزان پیش بینی توان تولیدی باد (میانگین) صورت گرفته است. میانگین توان تولیدی باد در نظر گرفته شده ۱۵۰ مگاوات و میزان انحراف معیار ۵% میانگین توان تولیدی باد است. شبکه مورد استفاده برای این شبیهسازی، سیستم تست IEEE RTS1 است. بردار متغیرهای تصادفی شامل ۶۴ متغیر تصادفی است که وضعیت دسترس پذیری ۲۶ واحد تولیدی و۳۷ خط انتقال و ۱ تولید مزرعه بادی میباشند. مجموع سناریوهای تولیدی به روش مونت کارلو برای خروج ها ۳۹۶۷ سناریو در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش کاهش سناریو fast forward با در نظر گرفتن اینکه فاصله نسبی بین سناریوهای تولیدی و کاهش یافته ۱۰% باشد تعداد سناریوها به ۵۸ سناریو کاهش یافته است [۳۴]. بنابراین ماتریس سناریوها در هر ساعت ابعادی معادل ۵۸  ۶۴ را خواهد داشت که شامل ۲۶ متغیر خروج واحد تولید، ۳۷ متغیر خروج خط و ۱ متغیر توان تولیدی مزرعه بادی در هر ساعت میباشد.
۳-۳-۵ جمع بندی الگوریتم
بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی در روش پیشنهادی به بخش های زیر تجزیه میشود:
– مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی (تابع هدف رابطه (۳-۱) با قیود معرفی شده).
– زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله ۱٫
– زیربرنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله ۲٫

کامنت‌ها بسته شده‌اند.