عزت نفس خانوادگی

در ادامه نتیجه کلی آزمون مانوا به منظور بررسی اثر بخشی مداخله ورزشی برمیزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان ارائه می شود:
جدول 3-4 نتایج کلی تحلیل مانوا
نام آزمون مقدار F df فرضیه dfخطا P مجذور اتا
گروه اثر پیلایی 863/0 73/243 3 116 001/0 86/0
لامبدا ویلکز 137/0 73/243 3 116 001/0 86/0
اثر هتلینگ 30/6 73/243 3 116 001/0 86/0
بزرگترین ریشه خطا 30/6 73/243 3 116 001/0 86/0
همانطور که جدول صفحه قبل نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(001/0 p<، 73/243 F=، 137/0= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز 86/0است، یعنی 86 درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها ناشی از اثر بخشی مداخله بوده است.
به منظور بررسی تفاوت گروه ها در تک تک متغیر ها، برونداد تحلیل واریانس تک متغیره ارائه می شود:
جدول 4-4 نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش
متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اتا
گروه کیفیت زندگی 53/2920 1 53/2920 38/106 001/0 47/0
عزت نفس 53/2920 1 53/2920 32/492 001/0 80/0
شادکامی 53/2920 1 53/2920 94/349 001/0 74/0
همانطور که جدول (3-4) و آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در هر سه مولفه تفاوت معنادار وجود دارد(01/0>P). به عبارت دیگر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است . میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان عزت نفس گروه ها است(80/0). لذا فرض اصلی پژوهش تایید می شود.
2-2-4- فرضیه های فرعی:
ورزش بر عزت نفس و مولفه های آن(عزت نفس خود،عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی وعزت نفس خانوادگی) درجوانان تاثیر دارد.
جدول5-4 نتایج کلی تحلیل مانوا
نام آزمون مقدار F df فرضیه dfخطا P مجذور اتا
گروه اثر پیلایی 774/0 31/98 4 115 001/0 774/0
لامبدا ویلکز 226/0 31/98 4 115 001/0 774/0
اثر هتلینگ 42/3 31/98 4 115 001/0 774/0
بزرگترین ریشه خطا 42/3 31/98 4 115 001/0 774/0
جدول فوق نیز نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(001/0 p<، 31/98 F=، 226/0= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به مولفه های عزت نفس در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز 76/0است، یعنی 74 درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها در مولفه های عزت نفس ناشی از اثر بخشی مداخله بوده است.
جدول 6-4 نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش
متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اتا