طیف، دی، متیل

ل ………………………………………………………………….128
شکل 3-36- نمودارTG وDTA کمپلکس ZnL(N3)2 ……………………………………………………………………………………..128
شکل 3-36-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 …………………………………………………………….129
شکل 3-36-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 ………………………………………………………….129
شکل 3-36-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 …………………………………………………………129
شکل 3-37- طیف IR کمپلکس CdLCl2 ………………………………………………………………………………………………………….130
شکل 3-38-طیف UV-Vis کمپلکس CdLCl2 در حلال دی متیل فرمامید ………………………………………………….130
شکل 3-39- طیف H-NMR1 کمپلکس CdLCl2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده(DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل 3-40- طیف C-NMR13کمپلکس CdLCl2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل 3-41-ولتاموگرام کمپلکس CdLCl2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………..132
شکل 3-42- طیف IR کمپلکس CdLBr2 ………………………………………………………………………………………………………….132
شکل 3-43- طیف UV-Vis کمپلکس CdLBr2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..133
شکل 3-44- طیف H-NMR1 کمپلکس CdLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………133
شکل 3-45- طیف C-NMR13 کمپلکس CdLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………134
شکل 3-46- ولتاموگرام کمپلکس CdLBr2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………134
شکل 3-47- طیف IR کمپلکس CdLI2 ……………………………………………………………………………………………………………..135
شکل 3-48- طیف UV-Vis کمپلکس CdLI2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………………..135
شکل 3-49- طیف H-NMR1 کمپلکس CdLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………136
شکل 3-50- طیف C-NMR13 کمپلکس CdLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………….136
شکل 3-51- ولتاموگرام کمپلکس CdLI2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………….137
شکل 3-52- طیف IR کمپلکس CdL(NCS)2 …………………………………………………………………………………………………137
شکل 3-53-طیف UV-Vis کمپلکسCdL(NCS)2 در حلال دی متیل فرمامید …………………………………………138
شکل 3-54- طیف H-NMR1 کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
شکل 3-55- طیف C-NMR13 کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….139
شکل 3-56- ولتاموگرام کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال استونیتریل ……………………………………………………………..139
شکل 3-57- طیف IR کمپلکس CdL(N3)2 ………………………………………………………………………………………………………140
شکل 3-58-طیف UV-Vis کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دی متیل فرمامید ……………………………………………..140
شکل 3-59- طیف H-NMR1 کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
شکل 3-60- طیف C-NMR13 کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
شکل 3-61- ولتاموگرام کمپلکس CdL(N3)2 در حلال استونیتریل …………………………………………………………………..142
شکل 3-62- طیف IR کمپلکس HgLCl2 …………………………………………………………………………………………………………..142
شکل 3-63- طیف UV-Vis کمپلکس HgLCl2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..143
شکل 3-64- طیف H-NMR1 کمپلکس HgLCl2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………143
شکل 3-65- طیف C-NMR13 کمپلکس HgLCl2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………144
شکل 3-66- ولتاموگرام کمپلکس HgLCl2 در حلالDMF ……………………………………………………………………………..144
شکل 3-67- طیف IR کمپلکس HgLBr2 ………………………………………………………………………………………………………….145
شکل 3-68- طیف UV-Vis کمپلکس HgLBr2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………………….145
شکل 3-69- طیف H-NMR1 کمپلکس HgLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………..146
شکل 3-70- طیف C-NMR13 کمپلکس HgLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………..146
شکل 3-71- ولتاموگرام کمپلکس HgLBr2 در حلالDMF …………………………………………………………………………….147
شکل 3-72- طیف IR کمپلکس HgLI2 …………………………………………………………………………………………………………….147
شکل 3-73- طیف UV-Vis کمپلکس HgLI2 درحلال کلروفرم ……………………
..
……………………………………………..148
شکل 3-74- طیف H-NMR1 کمپلکس HgLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………..148
شکل 3-75- طیف C-NMR13 کمپلکس HgLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………149
شکل 3-76- ولتاموگرام کمپلکس HgLI2 در حلال DMF ……………………………………………………………………………….149
شکل 3-77- طیف IR کمپلکس HgL(SCN)2 ………………………………………………………………………………………………..150
شکل 3-78- طیف UV-Vis کمپلکس HgL(SCN)2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………..150
شکل 3-79- طیف H-NMR1 کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………151
شکل 3-80- طیف C-NMR13 کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………….151
شکل 3-81- ولتاموگرام کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال DMF …………………………………………………………………..152
شکل 3-82- طیف IR کمپلکس HgL(N3)2 ……………………………………………………………………………………………………..152
شکل 3-83-طیف UV-Vis کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دی متیل فرمامید ……………………………………………..153
شکل 3-84- طیف H-NMR1 کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….153
شکل 3-85- طیف C-NMR13 کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….154
شکل 3-86-ولتاموگرام کمپلکس HgL(N3)2 در حلال DMF…………………………………………………………………………..154
شکل 3-87- ساختار بهینه لیگاند L بر اساس محاسبات تئوری…………………………………………………………………………….155
شکل 3-88- ساختار بهینه کمپلکس ZnLCl2 بر اساس محاسبات تئوری…………………………………………………………..155
شکل 3-89- ساختار بهینه کمپلکس ZnLBr2 بر اساس محاسبات تئوری………………………………………………………….155
شکل 3-90- ساختار بهینه کمپلکس ZnLI2 بر اساس محاسبات تئوری……………………………………………………………..156
شکل 3-91- ساختار بهینه کمپلکس ZnL(NCS)2 بر اساس محاسبات تئوری…………………………………………………156
شکل 3-92- ساختار بهینه کمپلکس ZnL(N3)2 بر اساس محاسبات تئوری………………………………………………………156
شکل 3- 93- SEM کمپلکس ZnL(N3)2…………………………………………………………………………………………………………..157
شکل 3- 94- SEM کمپلکس CdLCl2………………………………………………………………………………………………………………157
شکل 3- 95- SEM کمپلکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *