طبقه اقتصادی اجتماعی

متوسط 43 71 42 70
بالا 8 3/13 12 20
کل 60 100 500 100
در جدول(4-2-3) فراوانی طبقه اقتصادی اجتماعی شرکت کنندگان ارائه شده است.
این متغیر قبل از تحلیل به سه قسمت طبقه اقتصادی بالا متوسط و پایین تقسیم شد. نتایج بیانگر این است توزیع متغیر طبقه اقتصادی اجتماعی در دو گروه نسبتا یکسان است. ضمن اینکه اکثر شرکت کنندگان هر دو گروه طبقه اقتصادی اجتماعی خود را متوسط گزارش کردند.
4-3-متغیرهای پژوهش
1-4-3-متغیر مستقل: آموزش ورزش بدنسازی
2-4-3-متغیر‌های وابسته: متغیر های عزت نفس، شادکامی ذهنی و کیفیت زندگی.
3-4-3-متغیر کنترل: نمره‌ی پیش‌آزمون
5-3- ابزار گردآوری اطلاعات
1-5-3-پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت توسط سازمان جهانی WHOQOL (1999) به منظور سنجش کیفیت زندگی طراحی شده است. فرم کوتاه این پرسشنامه دارای 26 سؤال است. جهت سنجش سلامت جسمی 7 گویه، سلامت روان شناختی 6 گویه، روابط اجتماعی 3 گویه و سلامت محیطی 8 گویه طراحی شده است، 2 سؤال اول نیز حیطه کلی کیفیت زندگی را میسنجند (نجات، 2008) در ایران فرم کوتاه 26 سؤالی آن هنجار یابی شده و روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده است(نصیری، 1385).
جدول2-3 خرده مقیاس ها و نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت
زیر مقیاس ها گویه ها
سلامت جسمانی 3/4/5/6/7/8/9
سلامت روانی 10/11/12/13/14/15
روابط اجتماعی 16/17/18
سلامت محیط 19/20/21/22/23/24/25/26
2-5-3-پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت: جهت بررسی میزان عزت نفس عمومی توسط کوپراسمیت(1967) طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است، شامل 58 سوال می باشد.کوپر اسمیت و همکاران ( 1967) ضریب باز آزمایی 88صدم را بعد از 5 هفته و ضریب باز آزمایی 70 صدم را بعد از سه سال برای مقیاس عزت نفس به دست آورده اند تحلیل عوامل نشان داده است که فرد ، مقیاسها عامل های متفاوتی از عزت نفس را می سنجند(نقل از انصاری، 1374).
فلسفی نژاد(1388) میزان پایایی این پرسشنامه را به شیوه آزمون باز آزمون برابر 83/0 گزارش کرده است. همچنین در پژوهش دیگری میزان همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ معادل 81/0 بدست آمد(نقل از بیابانگرد، 1372). شیوه نمره گذاری به صورت صفرویک است، به این معنا که در عبارات 4/8/9/14/19/20/27/28/29/33/37/38/39/42/43/47 پاسخ بلی، نمره یک و پاسخ خیر نمره صفر می گیرد. بقیه عبارات به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. لذا حداقل نمره صفر و حداکثر 50(به استثنای دروغ سنج) خواهد بود.(بیابانگرد، 1372).
جدول3-3 پرسشنامه شامل 4 خرده مقیاس اصلی و یک دروغ سنج به شرح زیر است:
خرده مقیاس ها تعداد و شماره گویه
مقیاس عزت نفس عمومی 1/3/4/7/10/12/13/15/18/19/24/25/27/30/31
/34/35/38/39/43/47/48/51/55/56/57
عزت نفس اجتماعی 5/8/14/21/28/40/49/52
عزت نفس خانوادگی 6/9/11/16/20/22/29/44