طبقه اقتصادی اجتماعی

2-5-تبیین های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………..105
1-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش………………………………………………………………………..107
2-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………109
3-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………111
3-5-محدودیت ها و موانع پژوهش………………………………………………………………………………………………………..114
4-5- پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………….114
5-5- پیشنهادات کاربردی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..114
پیوست ها
پرسشنامه اطلاعات شخصی…………………………………………………………………………………………………………………….117
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….132
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………140
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….154
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل(برگرفته از دلاور، 1385)……………………………..81
جدول(2-3): میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان به تفکیک گروه………………………………………….82
جدول(3-3) فراوانی و درصد تحصیلات شرکت کنندگان به تفکیک گروه ها…………………………………………82
جدول(4-3) فراوانی و درصد طبقه اقتصادی اجتماعی شرکت کنندگان به تفکیک گروه……………………..83
جدول2-3 خرده مقیاس ها و نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت………………84
جدول3-3 پرسشنامه شامل 4 خرده مقیاس اصلی و یک دروغ سنج به شرح زیر است…………………………85
جدول4-3 خرده مقیاس ها و نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد………………………………………………87
جدول 1-4 میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس به همراه مولفه های آن ها به تفکیک گروه ها در پیش آزمون…………………………………………………………………………………………………………………91
جدول 2-4 میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس به همراه مولفه های آن ها به تفکیک گروه ها در پس آزمون…………………………………………………………………………………………………………………..92
نتایج کلی تحلیل مانوا………………………………………………………………………………………………………………………………..93
نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش…………………………………………………………………94