شورای پول و اعتبار

نسبت مالی بانک خصوصی
تغییر نرخ ارز
تغییر شاخص سهام
نقدینگی واحدهای تولیدی(نقدینگی بانک های خصوصی)
سیاست تقسیم سود بانک های خصوصی
سیاست های تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار
تغییرات عملکرد بانک خصوصی
مدل مفهومی که با بهره گیری از نظریات مختلف پیرامون در این تحقیق بدان پرداخته شده است، شامل دو نوع متغیر می باشد. متغیر مستقل و متغیر وابسته. که در این مدل، متغیر مستقل شامل نرخ ارز، سود سپرده های کوتام مدت و بلندمدت بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس و همچنین شاخص سهام (به عنوان متغیرهای اثر گذار بر نتیجه تحقیق) می باشند و متغیر وابسته عملکرد مالی بانک می باشد که با سودآوری بانک خصوصی در این تحقیق سنجیده می شود. نوآوری اصلی تحقیق حاضر در بکارگیری همزمان متغیرهای مستقل جهت تخمین تغییرات متغیر وابسته پژوهش حاضر در ایران می باشد.
نمودار2- 4 : مدل مفهومی (بر پایه مطالعات نظری)
تغییرات هر یک از متغیرهای مورد بررسی براساس مدل مفهومی بدین صورت اثر گذار است که تغییر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، حجم سپرده های کوتاه مدت و رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت بر حجم سپرده های بلند مدت و رفتار سپرده گذاران بلند مدت اثر گذار است.همچنین تغییرات نرخ ارز و شاخص سهام از طریق تاثیر خود بر رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت و بلند مدت، نسبت های مالی بانک های خصوصی، سیاست های تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار، نقدینگی واحدهای تولیدی(نقدینگی بانک های خصوصی) و سیاست تقسیم سود بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. از برآیند تاثیر این مجموعه تغییرات عملکرد مالی بانکهای خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی در ایران ارائه می گردد و به طور کلی تغییرات متغیر های مورد بررسی(تغییر شاخص سهام، تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت، تغییر نرخ سودسپرده های کوتاه مدت و تغییر نرخ ارز) بدین صورت بر صورتهای بانک های خصوصی اثر گذار است که حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر تجهیز منابع بانک های خصوصی اثر می گذارد و بانک های خصوصی تخصیص منابع(تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی) خود را بر اساس تجهیز منابع مشخص می کنند و به دنبال آن تغییرات در تخصیص منابع موجب تغییر در سود تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی می شود. سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانک های خصوصی و سرمایه گذاری های بلند مدت بانک های خصوصی در شرکت های وابسته نیز براساس حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک های مذکور تعیین می شود که میزان و تغییرات در آن موجب تغییر در خالص سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری های بانک های خصوصی می گردد. همچنین حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر سپرده های ارزی و نرخ ارز در بازار آزاد ارز اثر می گذارد که این خود اثر خود را از طریق نتیجه معاملات ارزی بانک های خصوصی بر عملکرد مالی بانک های خصوصی اثر میگذارد. این عوامل به طور عمده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و به دنبال آن عملکرد مالی بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد.
حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
سود تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی
سود تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی
خالص سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها
خالص سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها
نقدینگی بازار بین بانکی
نقدینگی بازار بین بانکی
نقدینگی واحدهای تولیدی