شرکت های پذیرفته شده

رابطه بین نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر سود آوری را مورد بررسی قرار می دهد.
تائید
تغییر در نرخ سود بانکی موجب تغییر در سود آوری بانک های خصوصی می گردد. بدین معنا که هر اندازه نرخ سود های کوتاه مدت و یا بلند مدت بیشتر شود، سودآوری این بانک ها که معیاری از صورت های مالی آنها است نیز افزایش می یابد.
5-7) بحث و نتیجه گیری
بازار ارز بعنوان مکان مبادله ارزهای مختلف سایر کشورها نقش اساسی را ایفا می نماید. عرضه و تقاضا در این بازار نیز به کسری یا مازاد تراز پرداخت های هرکشور در جهت ایفای تعهدات و همچنین انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد.بررسی و تببین اثرات نرخ ارز بر شاخصهای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت اقدام پیشگیرانه و توضیحی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابتی محسوب می شود.
بطور کلی، انتظار می رود رابطه دوسویه بین نرخ سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین نرخ ارزآزاد و شاخص قیمت سهام با سطح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری شرکت ها برقرار باشد. از یک طرف، تغییرات نرخ بهره و ارز بر تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی اثرات مهمی خواهد داشت. تغییرات در نرخ بهره و ارز همچنین به دلیل تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده بر سودآوری بنگاه ها اثر گذاشته، چشم انداز را برای جریان نقدی آتی، تحت تأثیر قرار می دهد.
با توجه به اهمیت موضوع نرخ سپرده های بانکی و نرخ ارز و همچنین شاخص سهام و تاثیر آنها بر سطح حجم سپرده های بانکی در سطح بین المللی و بخصوص در بین کشور های درحال توسعه، نتایج این تحقیق میتواند هم از جهت تئوریکی و هم از جهت کاربردی مفید واقع شود. از بعد نظری، در حالی که مطالعات قبلی، موضوعات مختلف نرخ بهره و ارز را بررسی نموده اند، به طور مقایسهای تحقیقات کمتری در ارتباط تاثیر متغیر های پیش گفته بر سطح سپرده های بانکی در کشورهای درحال توسعه انجام شده است. مطابق مطالعه انجام شده، این مطالعه تجربی نخستین مطالعه در ایران است که به بررسی تاثیر نرخ های بهره، ارز و شاخص سهام بر رفتار سهامداران در انتخاب سطوح کوتاه مدت و یا بلند مدت سپرده بانکی در بازار سرمایه ایران میپردازد. این مطالعه از چند جهت میتواند به تئوری و ادبیات تحقیق در بین کشور های درحال توسعه و همچنین کشور های آسیایی کمک کند.
نخست، این تحقیق رابطه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین نرخ ارز و شاخص سهام بر رفتار سهامدارن را مورد تائید قرار داده است که به ادبیات تحقیق در این زمینه کمک می کند. دوم، با توجه به مطالعه کم، ولی روبه رشد در ارتباط سطح سپرده های بانکی در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بین کشور های توسعه یافته، در حال توسعه و خصوصا در ایران که امر مهم و خطیری در اقتصاد کشور میباشد، این مطالعه میتواند به ادبیات تحقیقات بانکی نیز کمک نماید. علاوه بر محققان، گروه های دیگر مانند مدیریت بانک های خصوصی و سرمایه گذاران نیز میتوانند از نتایج این تحقیق بهرهمند شوند. نخست سرمایه گذاران، که در بررسی مالی بانکها، به نرخ ارز آزاد و همچنین شاخص سهام و نرخ های سپرده بانکی آنها توجه کنند. دوم، قانونگذاران و تعیین کنندگان نرخ ارز و بهره بانکی که با توجه به آشکار شدن تاثیر آنها بر سطح سپرده های بانکی و همچنین سطح شاخص سهام بورسی، میتوانند با قانونگذاری، تدوین استاندارد ها و ارائه رهنمود هایی جهت بهبود کارایی و افزایش بهره وری سپرده های مردمی در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس تهران کمک نمایند که در ادامه به پیشنهاد هایی جهت انجام این اقدامات ارائه میشود.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیهها، و به منظور بهبود کارایی و اثربخشی سپرده های سهامداران در بان های خصوصی، به عبارت دیگر، به منظور موفقیت در امرسپرده گذاری در بازار سرمایه و همچنین بازار ارز و بخش بانکهای خصوصی کشور پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میگردد.
5-8) پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق
5-8-1) پیشنهادات کاربردی
همچنین به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد با ثبابت کردن نسبی شاخص سهام و با ایجاد اطمینان برای سپرده گذاری در این بخش سپرده های مردمی را در این بخش از بازار سرمایه جذب کنند.
به مدیریت بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد که در راستای جذب سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در این بخش مطابق با یافته های تحقیق نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت را به گونه ای تعیین کنند که باعث افزایش بیش از پیش سرمایه گذاری در این بخش گردد.
به سپرده گذاران نیز توصیه می شود که با توجه به افق زمانی مورد نظر خود نوع سپرده گذاری کوتاه و یا بلند مدت خود را با توجه به شاخص سهام و یا نرخ ارز آزاد تعیین کرده و در راستای حداکثر کردن منافع خود به تحلیل این شاخص ها نیز بپردازند. تا از نوسانات آتی آن متضرر نشوند.
5-8-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادهای ذیل برای پژوهش های آتی ارائه میگردد:
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی نرخ ارز و سپرده گذاری در بانکهای خصوصی را با سایر شاخص های بی ثبات مانند شاخص مسکن و دیگر شاخص های اقتصادی مقایسه کرده و نتایج را با تحقیق حاظر مقایسه نمایند.
مطالعه حاظر را می توان در زمینه های ارتباط بین نرخ ارز و اط
لاعات حسابداری، بازار بورس اوراق بهادار تهران در زمینه قیمت گذاری ریسک نرخ ارز و بررسی میزان نوسان پذیری از نرخ ارز در بین صنایع مختلف وسعت بخشید.
به دلیل اهمیت عوامل موثر بر سطح سپرده های بانکی پیشنهاد میگردد در تحقیقات دیگر، سایر متغیر های کلان اقتصادی را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و نتایج حاصل را با این تحقیق و تحیقات مشابه مقایسه کنند.