شرکت های پذیرفته شده

α = متوقف سازی
β = ضرایب تخمینی برای هر آیتم یا طبقه بندی
ε = عبارت خطا
6-3 متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها
متغیر، کمیتی است که در دامنهای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند، بنابراین چیزی است که تغییر میپذیرد. نمادی است که اعداد یا ارزشها به آن منتسب میشود، برای مثال x یک متغیر است، یعنی نمادی است که میتوانیم مقادیر عددی بدان نسبت دهیم. متغیر x می تواند، مجموعه قابل توجهی از مقادیر مثلاً نمرههای یک آزمون هوش یا مقیاس طرز نگرش را اختیار کند(خاکی،1386، 74)
متغیرعبارت است از ماهیتی که ارزشهای مختلف را قبول کند به سخن دیگر متغیر چیزی است که تغییر می پذیرد(همان منبع، 74)
متغیر وابسته آن “افشای اطلاعات” می باشد و برای محاسبه متغیر وابسته (افشای اجباری اطلاعات= MFIDIjt) از نسبت اطلاعات افشاءشده به اطلاعاتی که باید افشاءشود، (افشای اختیاری اطلاعات= DIFIDIjt) از نسبت اطلاعات افشاءشده به اطلاعاتی که می تواند افشاءشود،استفاده خواهد شد.
برای تعیین اطلاعاتی که باید افشاء شود از الگوی برگرفته از مقاله نوشته شده توسط آقایان دکتر ثقفی و دکتر ملکیان در سال 1376 استفاده خواهد شد. همچنین برای محاسبه صورت کسر به صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مراجعه گردیده و مجموع اطلاعات افشاء شده (با توجه به اطلاعاتی که باید افشاء شود) برای هر شرکت نمونه شمارش می گردد. برای محاسبه این متغیر چک لیستی حاوی دو ستون “اطلاعاتی که باید افشاءشود” و اطلاعاتی که میتواند افشاء شود” برای هر شرکت تهیه خواهد شد .
متغیر مستقل نیز به قرار زیر است:
متغیر مستقل ضرایب مالیاتی می باشد که هر ساله توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصاد تعین می گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم ) و صرفاً در مورد مودیانی که به وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند، میبایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد.
با توجه به اینکه ضرایب مالیاتی برای تولیدات و خدمات مختلف متفاوت می باشد، و امکان چند فعالیت اقتصادی از یک شرکت وجود دارد، با توجه به میزان فروش یا ارائه خدمات و انواع آن میانگینی از ضرایب مالیاتی برای هر شرکت تهیه خواهد شد.
جدای از متغیر مستقل و وابسته، بر مبنای تحقیقات پیشین حسابداری، سه متغیر کنترل در تحلیل آماری گنجانده شدند: اندازه شرکت، قدرت نفوذ، حضور در بخش تولید یا خدمات
تحقیقات پیشین نشان میدهند که شرکتهای بزرگتر اطلاعات بیشتری را افشا میکنند. در این مطالعه اندازه شرکت به صورت لگاریتم طبیعی مجموع دارائیها اندازهگیری میشود تا تاثیر دادههای دارای توزیع چوله در تحلیل آماری کاهش بیابد.
جنسن و مکلینگ و همکاران اعلام میکنند که شرکتهای دارای قدرت نفوذ بیشترهزینههای نظارتی بیشتری را تحمل میکنند و در پی کاهش این هزینهها از طریق افشاء اطلاعات بیشتر در گزارشات سالانه هستند.
بر طبق بسیاری از مطالعات پیشین، قدرت نفوذ شرکت و یا بدهی تقسیم بر آورده شرکا به صورت نسبت کل بدهیها بر کل دارائیها محاسبه میگردد. قدرت نفوذ در تحلیل آماری به عنوان یک متغیر پیوسته در نظر گرفته میشود. تحقیقات پیشین نشان دادهاند که افشاء در گزارشگری شرکتها احتمالاً با طبقه بندی صنعتی بستگی دارد. حضور در گروه تولیدی به عنوان یک متغیر کنترل برای دفاع از امکان وجود اختلاف در افشا اسناد مالی در بخش تولیدی و خدماتی به کار میرود. در این مطالعه شرکتهای فعال در بخش تولیدی دارای امتیاز یک و درغیر این صورت دارای امتیاز صفر هستند.
7-3- جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار میگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1385، 5).
جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره زمانی انجام تحقیق از سال 1383 تا 1387 می باشد .
8-3- روش گردآوری اطلاعات
برای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق ، اطلاعات نقش بسزایی را ایفا میکنند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم میباشند:
دسته اول شامل اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق میباشند که با مطالعه کتب ، مقالات و پایاننامههای ایرانی و خارجی و از طریق مطالعات کتابخانهای فراهم گردید.
دسته دوم مربوط به اطلاعات مالی مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که صورتهای مالی و گزارشهای فعالیت هیات مدیره این شرکتها از طریق سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار دریافت گردید. این دسته از اطلاعات مالی خود از طرق زیر جهت انجام پژوهش جمعآوری گردید:
اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مانند مجموع کل داراییها، مجموع کل بدهیهای کوتاهمدت و بدهیهای بلند مدت، و… از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و صحرا نورد و در محیط کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار جمعآوری شده است.