شرکت های پذیرفته شده

4-6-7 نتایج آزمون هاسمن برای مدل دوم ………………………………………………………………………………………………………….108
4-6-8 نتایج آزمون رگرسیون برای مدل دوم ……………………………………………………………………………………………………….108
4-7 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
5-2 تحلیل نتایج آزمون فرضیه در مدل اول ………………………………………………………………………………………………………………….114
5-3 تحلیل نتایج آزمون فرضیه در مدل دوم ………………………………………………………………………………………………………………….116
5-4 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
5-5 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
5-5-1 پیشنهادات کاربردی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………118
5-5-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………………………118
5-6 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….118
5-7 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
عنوان فهرست جداول و اشکال صفحه
شکل 2-1 معرفی ویژگی های مرتبط با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………….20
شکل 2-2 صورت ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….25
شکل 2-3 معادل های سرمایه و آثار تعدیلی آنها………………………………………………………………………………………………………………………..28
شکل 2-4 رابطه بین Rj و Rm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
جدول 2-5 خلاصه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………57
شکل 3-1 سرمایه به کار رفته و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات……………………………………………………………………………………68
شکل 3-2 سود خالص …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 3-3 تعدیلات حسابداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
شکل 4-1 نمونه انتخاب شده از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………………….92
شکل 4-2 تعدیلات حسابداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….94