شرکتهای پذیرفته شده

هدف اصلی پژوهش علمی، شناسایی پدیدههای طبیعی ، مشخص نمودن روابط این پدیدهها و به دنبال آن، دستیابی به قواعد و قوانینی که به وسیله آنها بتوان تغییرات این پدیدهها را پیش بینی نمود، میباشد. پژوهش علمی امری است نظامدار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقال پذیر که از طریق ساختار علمی، دادهها را خلاصه نموده و به وسیله شیوههای تحلیل، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش میدهد. پژوهش با نوعی مسئله آغاز میگردد که با استفاده از روشهای علمی به دنبال یافتن جواب مسائل است. بنابر تعریف، به کلیه وسایل و مراحل سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای نیل به یک هدف معین، روش تحقیق علمی گفته میشود(نبوی،1375، 9).
روش علمی دارای شکل خاص و نظامداری است که به منظور افزایش میزان ارتباط بین جواب و مسئله مورد نظر، با بالا بردن میزان اعتبار و کاهش تورش مربوط به آن است(دلاور، 1388، 15).
اولین فعالیت در هر پژوهشی، انتخاب مسئله آن پژوهش میباشد. در واقع صورت یک مسئله غالباً اساسی تر از حل آن است. حل مسئله ممکن است فقط مستلزم مهارت تجربی و ریاضی باشد. حال آنکه طرح سوالات نو و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی تازه، نیازمند ذهنی خلاق است و این نکته بیانگر آزمودگی فرد در علم است. هر پژوهشی در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسئله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز میشود. بدین لحاظ برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن پژوهش حفظ شود، بایستی حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود (خاکی، 1378 ،6).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. روش تحقیق،ویژگیهای تحقیق، فرضیات تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمعآوری دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
2-3 روش تحقیق
این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیقهای اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی همبستگی است که در آن برای تایید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکتها و روشهای آماری استفاده خواهد شد.
در روش علمی، باید تعریف مسئله و ساختار مفهومی، پیش از ایجاد فرضیه یا انجام آزمونهای تجربی، به وجود آمده باشد. ساختار نظری باید سازهای در راستای شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و گزینه ارتباط بین این متغیرها را پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش میکند رابطه بین ضرایب مالیاتی را به عنوان متغیر مستقل و افشای گزارشات مالی شرکتها را به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد.
میزان افشاءاسناد مالی، با استفاده از شاخص FIDIjt اندازه گیری میشود که متشکل از94 آیتم افشاءاسناد مالی میباشد. این چک لیست گسترده بر مبنای تحقیقات موجود و تمهیدات حسابداری تعیین میشود. برای هر آیتم افشاء شده از سوی شرکت در گزارش سالانه، امتیاز دوبخشی یک تعیین میگردد و در غیر این صورت امتیاز صفر مد نظر قرار میگیرد. امتیاز برای تمامی سالها محاسبه میشود و برای این منظور تمامی، آیتمهای اطلاعاتی افشاء شده با هم جمع و تقسیم بر حداکثر تعداد آیتمهای قابل افشاء میگردند. تخصیص امتیازها قطع نظر از پیوستار اطلاعات مرتبط با ویژگیهای خاص در گزارش سالانه صورت میگیرد. به عنوان مثال یک سطر یا یک صفحه از اطلاعات با امتیاز یک مشخص میشود. امتیاز FIDIjtبه صورت ریاضیاتی چنین طرح میگردد:
FIDIjt= کل آیتمهای افشاءشده / حداکثر تعداد آیتمها
در اینجا FIDIjt = شاخص افشای اسناد مالی برای شرکتj در دوره t
به عنوان معیار سنجش میزان افشای اسناد مالی دارای دو محدودیت مهم میباشد. در این مطالعه، سوگیری بالقوهای بوجود میآید زیرا بسیاری از شرکتهای افشاء کننده به صورت فعالانه از یک سند مالی خاص استفاده نمیکنند یا آرایش مالی خاصی را به کار نمیبرند از اینرو قابلیت کاربردی این اطلاعات مشکل ساز میگردد. اما اگرچه بعضی از شرکتها از اسناد مالی خاصی استفاده نمیکنند اما آنها دلایل عدم کاربرد این اسناد را افشاء نموده و از اینرو اطلاعات مرتبط با آرایش یا اسناد مالی خاص را عرضه میدارند. مشکل قابلیت کاربردی با تمرکز بر شرکتهای استخراجی حل شده که در داد وستد تامینی مشارکت داشتند و با انواع ریسکهای مالی مواجه بودند. دومین محدودیت مهم مربوط به عینی بودن اطلاعات است. بعضی از اسناد مالی برای شرکتهای جامعه آماری قابل کاربرد هستند اما افشاء نشدهاند یا بر مبنای عینیت معاملات و رویدادهای مرتبط به اسناد مالی به صورت جزئی اعلام میکردند.
فرضیات و محدودیتهای فوقالذکر مشکلات رایجی در مطالعات پیشین درباره افشاء بودهاند و کیفیت مطالعه را مخدوش نمیکنند. در مجموع این مطالعه نشانگر تحلیل جامع عواملی است که بر افشاء اسناد مالی تاثیر میگذارند.
3-3 فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس، ظن، گمان یا توضیح آزمایش نشده پژوهشگر در رابطه بین دو یا چند متغیر، رفتار، پدیده یا واقعه معینی که به وقوع پیوسته یا هنوز اتفاق نیفتاده است . فرضیه در حقیقت پیش بینی یا انتظار پژوهشگر درباره چگونگی رابطه بین متغیرها، رفتارها و یا حادثههای مورد مطالعه است. بدون شک فرضیه ابزار نیرومند و با اهمیت یک پژوهش علمی است که پژوهشگر به کمک آن به جستجوی یک تبیین می پردازد «اری» و همکارانش (1972) چهار هدف برای تبین فرضیه عنوان کرده اند (خاکی، 1378 ،6).
فرضیه برای پدیده ها
تبین آزمایشی فراهم می آورد و موجب افزایش معرفت علمی می شود
فرضیه جملهای است که به صورت ربطی بیان می شود و به توصیف رابطه بین متغیرها می پردازد .
فرضیه مجموعه فعالیتهای اجرائی پژوهش را تعیین می کند
فرضیه چارچوبی برای گزارش نتایج پژوهش فراهم می آورد با عنایت به نقش با اهمیت فرضیه در پژوهشهای علمی ، چارچوب تحقیق حاضر بر اساس فرضیات مطرح شده در ذیل استوار می باشد .
فرضیه اصلی اول
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم