شرکتهای سرمایه گذاری

9-3- روش نمونهگیری و تعیین اندازه نمونه
صرفنظر از اینکه چه روش آماری استنباطی برای تحلیل دادههای مورد نظر است، دقت آن بستگی به روش به کارگرفته شده برای انتخاب نمونه دارد. در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد (نمونه دارای اریب باشد)، امکان پیشبینی صحیح و دقیق پارامترهای جامعه وجود نخواهد داشت. نمونهگیری را میتوان با بکاربردن روشهای نمونهگیری صحیح و مناسب و در نظر گرفتن مشخصات عناصر (ساختار) جامعه کاهش داد تا نمونه از پایایی لازم برخوردار گردد. برخی روشها که برای نمونهگیری بکار میرود، عبارتند از : 1-نمونهگیری تصادفی، 2- نمونهگیری منظم، 3- نمونهگیری گروهی، 4- نمونهگیری خوشهای، 5- نمونهگیری مرحلهای (آذر و مومنی،1385، 17)1.
به دلیل گسترده بودن جامعه مورد تحقیق، اغلب پژوهشگر، سعی میکند که با اضافه کردن شرایطی جامعه مورد تحقیق را محدود کند. از جمله مزیتهای آن نیز ایجاد امکان و سهولت بیشتر تحقیق و صرفهجویی در زمان و هزینه میباشد. ولی از سوی دیگر با محدود کردن جامعه (نمونهگیری) دغدغههای جدیدی برای محقق به وجود میآید. اگر چه نمونهگیری دارای مزیتهای فوق باشد ولی میتواند باعث کاهش اعتبار برونی و ساختاری تحقیق شود و محقق را در راستای امکان تعمیم نتایج حاصله از آزمون بر روی نمونه به جامعه دچار تردید نماید، بدین منظور محقق در نمونهگیری خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف) نمونه نماینده واقعی جامعه تحقیق باشد.
ب) نمونه به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب گردد (پارچینی،1388، 117).
روش نمونهگیری در این تحقیق روش حذفی میباشد که با عنایت به موارد فوق و همچنین محدودیت نسبی جامعه مورد تحقیق و به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش خطای نمونه گیری و سایر تبعات نمونهگیری در ابتدا شرکتهای سرمایهگذاری از جامعه حذف شده دلیل این حذف گروه آنست که طبعاً بازده این صنعت تابعی از بازده سایر شرکتها میباشد و منظور نمودن آنها در نمونه موجب میشود که بازده شرکتهای تشکیل دهنده این صنعت به طور مضاعف در روابط منظور شود.
در این تحقیق فهرست 99 شرکت فعال معرفی شده و با درنظرگرفتن شرایط ذیل نمونه مورد نیاز برای انجام تحقیق انتخاب گردیده است .
شرکت مورد نظر در دوره مورد تحقیق جزء شرکتهای فعال دربورس باشد .
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی آن منتهی به 29 اسفند باشد
شرکت مورد نظرطی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد مطالعه قرار گرفته باشد
به دلیل نوع خاص فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت مورد نظر جزء این نوع شرکتها نباشد.
از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتهایی که حائز شرایط فوق بودند به تعداد 99 شرکت به عنوان نمونه مورد نیاز برای انجام تحقیق انتخاب گردیدند.که به تعداد84 شرکت تولیدی و 15 شرکت خدماتی تفکیک گردیدهاند.
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده
داده های مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرها پس از جمع آوری در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شده و با استفاده از نرم افزار Excel محاسبات لازم جهت اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیههای تحقیق وارد نرم افزار SPSS شده از آنجایی که روش تحقیق همبستگی است، برای آزمون فرضیهها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.
11-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق
1-11-3 مدل رگرسیون
یکی از اهداف اساسی بررسیهای آماری، یافتن رابطه بین دو یا چند متغیر میباشد، این رابطه به صورتهای مختلفی ظاهر میشود که خطی یا غیر خطی بودن از جمله آن میباشد. روشهای رگرسیون به شیوهای در مدل بندی آماری اشاره میکند که این گونه روابط را تحلیل مینماید.
معمولاًً تغییرات یکی از متغیرها تابع تغییرات سایر متغیرها است که به این متغیر، متغیر وابسته یا پاسخ گویند و سایرین را متغیر مستقل نامند و عموماً متغیر وابسته را با نمادY و متغیر مستقل را با نماد…, , نشان میدهند.
واژه “رگرسیون” به معنای بازگشت است و نشان میدهد که مقدار یک متغیر با متغیر دیگر بر میگردد. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم. به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد. سپس در همبستگی به دنبال تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی هستیم که متغیرها را به هم ربط میدهد(آذر و مومنی،1385، 63)1.
2-11-3- معادله رگرسیون چند متغیره
معادله رگرسیون چند متغیره را میتوان به صورت رابطه تصادفی زیر نوشت:

که در آن: