شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

1-5 مقدمه
در فصل چهارم، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیههای تحقیق بیان شد. همانطور که بیان گردید برای بررسی معنا دار بودن ضرایب مالیاتی با میزان افشا گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب فرضیههای پژوهش بیان گردید.
در فصل پنج و پایانی که پیش رو است، به تلخیص و مرور کلی یافتههای تحقیق، بحث و تفسیر پیرامون نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها پرداخته میشود.
علاوه بر این، در فصل حاضر برخی از محدودیتهای تحقیق اشاره میگردد و بالاخره، پیشنهادهایی متکی بر نتایج تحقیق و نیز پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ارائه میگردد.
2-5 نتایج حاصل از فرضیهها
1-2-5 نتیجهگیری پیرامون فرضیه اصلی اول
فرضیه اول اصلی این تحقیق به شرح زیر بوده است:
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به آزمونهای و تحلیلهایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهارم انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که ضرایب همبستگی بین دو متغیر افشای اختیاری و ضرایب مالیاتی وجود ندارد، آزمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت متغیرهای مستقل بیشتر از پنج درصد است. بنابراین فرضیهفوق تائید نمیگردد.
2-2-5 نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی اول
فرضیه اول فرعی این تحقیق به شرح زیر بوده است:
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به آزمونهای و تحلیلهایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهارم انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که ضرایب همبستگی بین دو متغیر افشای اختیاری و ضرایب مالیاتی وجود ندارد، آزمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت متغیرهای مستقل بیشتر از پنج درصد است. بنابراین فرضیه فوق تائید نمیگردد.
3-2-5 نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی دوم
فرضیه دوم فرعی این تحقیق به شرح زیر بوده است:
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به آزمونهای و تحلیلهایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهارم انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که ضرایب همبستگی بین دو متغیر افشای اختیاری و ضرایب مالیاتی سوی شرکتهای تولیدی وجود ندارد، آزمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت متغیرهای مستقل بیشتر از پنج درصد است. بنابراین فرضیه فوق تائید نمیگردد.
4-2-5 نتیجهگیری پیرامون فرضیه اصلی دوم
فرضیه دوم اصلی این تحقیق به شرح زیر بوده است:
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به آزمونهای و تحلیلهایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهارم انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که ضرایب همبستگی بین دو متغیر افشای اجباری و ضرایب مالیاتی ،0.145 – می باشد،که نشان می دهد( افشای اجباری و ضرایب مالیاتی) بطور منفی همبسته اند. به این صورت که هر چه ضرایب مالیاتی بیشتر باشد میزان افشاءاجباری کمتر میباشد، آزمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ضرایب مالیاتی با صفر کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرضیه فوق تائید میگردد.
5-2-5 نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی سوم
فرضیه سوم فرعی این تحقیق به شرح زیر بوده است: