شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
4-3 مدل تحلیلی تحقیق
سوال اصلی تحقیق بر این قراراست که آیا ارتباط معناداری بین ضرایب مالیاتی و افشاءگزارشات مالی شرکتها وجود دارد؟ ضرایب مالیاتی را می توان از طریق برخی متغیرها از جمله متغیر مستقل تحقیق حاضر بیان نمود.
رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای آزمون فرضیات به کار میرود. در ابتدا مدل چند متغیرهای برای آزمون رابطه میان متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل تدوین شده برای هرکدام از سالهای مورد مطالعه، تخمین مدل زیر بدست آمد:
MFIDIjt = α + β1 ITSejt + β2 FSizejt + β3 Levjt+ + β4 SubIndjt + ε
DIFIDIjt = α + β1 ITSejt + β2 FSizejt + β3 Levjt+ + β4 SubIndjt + ε
5-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق
الف)متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر برآن، می توان پاسخ ها و راه حلهایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازهگیری این متغیر و متغیرهای دیگری که بر این متغیر تاثیر می گذارند علاقمند است(خاکی،1386، 75).
در مدل تحقیق متغیرهای وابسته به شرح زیر میباشد:
MFIDIjt = شاخص افشاء اجباری اسناد مالی برای شرکت j در سال t
DIFIDIjt = شاخص افشاء اختیاری اسناد مالی برای شرکت j در سالt
ب)متغیر مستقل، شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثبات ارتباطشان با پدیده مورد مشاهده دستکاری می کند(همان منبع، 76)2.
ITSejt = ضرایب مالیات برای شرکت j در سال t
ج) متغیرهای کنترل، در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمیتوان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی میکند، این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده میشود(همان منبع، 80).
FSizejt = لگاریتم طبیعی کل داراییها
Levjt = نسبت کل بدهیها به کل داراییها
SubIndjt = شرکت با اشتغال در بخش تولید یا خدمات در سال t ( 1=بلی ، 0=خیر)