شرایط اقتصادی

7-3 روایی ابزار اندازه‌گیری:
برای تأیید روایی آزمون‌های معلم ساخته که به سنجش ارزشیابی و عملکرد دانش‌آموزان در هر پایه‌ی تحصیلی به‌طور جداگانه (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) می‌پردازند ازنظر معلمان هر مقطع و پایه‌ی تحصیلی موردنظر که در رابطه با درس ریاضی فعالیت می‌کنند استفاده‌شده است و همچنین برای تأیید روایی گویه‌های محقق ساخته در رابطه با نوع رفتار معلم برای گروه کنترل و آزمایش ازنظر چند نفر از متخصصان حوزه علوم تربیتی (استاد راهنما، استاد مشاور واساتید روان شناسی تربیتی) و معلمان این حیطه استفاده‌شده است.
8-3 پایایی ابزار اندازه‌گیری:
برای تأیید پایایی آزمون‌های معلم ساخته که قرار است به سنجش ارزشیابی و عملکرد دانش‌آموزان در هر پایه ی تحصیلی به‌طور جداگانه (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) بپردازند از روش پایایی دو نیم کردن استفاده‌شده است؛ که در این رابطه پایایی آزمون دوره ابتدایی (پایه ششم) 85/0، پایایی آزمون دوره متوسطه اول (پایه هفتم) 78/0 و پایایی آزمون دوره متوسطه دوم (پایه دهم) 81/0 بوده است.
9-3 شیوه انجام تحقیق:
در پژوهش حاضر با توجه به این مسئله که قرار است تأثیر رفتار معلم در حین برگزاری امتحان بر نتایج ارزشیابی از دانش‌آموزان سنجیده شود، لذا در این راستا برای عملی کردن این کار در این پژوهش روش تحقیق تجربی (نیمه آزمایشی) انتخاب شده است.
بنابراین برای انجام این تحقیق ابتدا به تعیین مدارس و کلاس‌های موردنظر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند پرداخته شده است. سپس در مرحله‌ی بعد باهماهنگی با مسئولان مدارس ومعلمان موردنظر از آن‌ها درخواست شده است که از دو هفته قبل به دانش‌آموزان موردنظر اعلام کنند که در هفته های آینده از آن‌ها آزمونی در درس ریاضی از آن‌ها به عمل خواهد آمد پس باید خود را برای این آزمون آماده کنند. سپس با توجه به این امر که قرار است برای سنجش تأثیر رفتار معلم بر نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان از گروه کنترل و آزمایش استفاده شود لذا برای روز امتحان باید شرایطی فراهم کرد تا نتایج ارزشیابی فقط تحت تأثیر متغیر نوع رفتار معلم قرار بگیرد در این راستا دست به اقداماتی به این شرح زده شد:
1.در این تحقیق مدارس انتخابی همه در یک محله هستند تا دانش‌آموزان ازلحاظ شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و…در یک سطح باشند.
2. از معلمان خواسته شده است که از قبل به همه دانش‌آموزان اعلام کنند که این آزمون مهم است تا عده‌ای این امتحان را بی‌اهمیت تلقی نکنند و درنتیجه همه دانش‌آموزان با یک سطح آمادگی وارد جلسه امتحان شوند.
3.سؤال‌های طرح شده برای امتحان موردنظر برای تمام سطوح از نوع تستی میباشد تا در تصحیح آن‌ها نظر شخصی دخالت داده نشود.
4.از معلمانی که سؤالات آزمون را طرح میکنند درخواست شده است، هم از سؤالات آسان و هم از سؤالات متوسط و هم از سؤالات سخت استفاده کنند و ترتیب چیدمان آن‌ها از آسان به سخت رعایت شود.
5. امتحانی که از دانش‌آموزان در تمام مقاطع گرفته می‌شود از درس ریاضی است چون درس ریاضی یک درس مهم و حساس برای دانش‌آموزان هست.
6.با توجه به اینکه از گروه کنترل و آزمایش در هر کلاس تعیین‌شده استفاده‌شده است، لذا از قبل از مسئولین مدرسه معدل سال های قبل دانش‌آموزان کلا سهای موردنظر گرفته‌شده است و با توجه به معدل قبلی که داشته‌اند در روز امتحان، هم در گروه کنترل و در گروه آزمایش به‌طور مشترک از دانش‌آموزان با معدل بالا، با معدل متوسط و با معدل کم استفاده می‌شود تا نتایج نهایی واقعی تر باشد.
7. از مسولین مدرسه خواسته شده است، تا برای گروه کنترل و آزمایش در روز ارزشیابی کلاس‌هایی را تعیین کنند که از هر لحاظ باهم شرایط یکسانی داشته باشند تا سایر متغیر های مزاحم و تعدیل کننده در نتایج ارزشیابی تأثیری نداشته باشند.
پس‌ازاین اقدامات در مرحله‌ی بعد، دانش‌آموزانی را که از قبل برای گروه کنترل و دانش‌آموزانی را که برای گروه آزمایش تعیین‌شده‌اند در کلاس‌های تعیین‌شده برای هر گروه قرارداد شده‌اند.و بعد سؤال‌های طرح‌شده که در گروه کنترل و آزمایش مشترک است در اختیار هر گروه قرارداد شده است.در اقدام بعدی از معلم کلاس موردنظر خواسته شد تا وارد کلاس‌های گروه کنترل و آزمایش شود و نوع رفتار تعیین‌شده برای هر گروه را به اجرا درآورد.
ولی به‌طورکلی مراحل انجام این پژوهش به شرح زیر است:
مطالعه سوابق نظری و پژوهش‌های قبلی.
جمع‌بندی یافته‌های حاصل از مطالعه سوابق نظری و پژوهشی.
تهیه‌ی آزمون ریاضی برای سنجش نمره‌ی دانش‌آموزان.
تعیین ده گوی ی موردنظر برای سنجش نوع رفتار معلم برای گروه‌های کنترل و آزمایش.
انعکاس گویه ها و آزمون برای معلمان و متخصصان موردنظر در این حوزه برای به دست آمدن روایی ابزارهای این پژوهش.
اجرای آزمایشی آزمون برای به دست آمدن پایایی آزمون.