سری، توتومرهای، پایه

6-31G* در محیط حلال 146
جدول ‏4-5-52: مقایسه جابهجایی شیمیایی N5در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 147
جدول ‏4-5-53: مقایسه جابهجایی شیمیایی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 148
جدول ‏4-5-54: مقایسه جابهجایی شیمیایی N9در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 149
جدول ‏4-5-55: مقایسه جابهجایی شیمیایی C1در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 150
جدول ‏4-5-56: مقایسه جابهجایی شیمیایی C2در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 151
جدول ‏4-5-57: مقایسه جابهجایی شیمیایی C3در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 152
جدول ‏4-5-58: مقایسه جابهجایی شیمیایی C4در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال 153
جدول ‏4-5-59: مقایسه جابهجایی شیمیایی H6در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 154
جدول ‏4-5-60: مقایسه جابهجایی شیمیایی H7در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 155
جدول ‏4-5-61: مقایسه جابهجایی شیمیایی H11در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 156
جدول ‏4-5-62 مقایسه جابهجایی شیمیایی H10در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال: 157
جدول ‏4-5-63: مقایسه بیتقارنی مولکولی H43 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 159
جدول ‏4-5-64: مقایسه بیتقارنی مولکولی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 160
جدول ‏4-5-65: مقایسه بیتقارنی مولکولی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 160
جدول ‏4-5-66: مقایسه بیتقارنی مولکولی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 161
جدول ‏4-5-67: مقایسه بیتقارنی مولکولی O21 در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال 161
جدول ‏4-5-68: مقایسه بیتقارنی مولکولی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lypو سری پایه 6-31G* در محیط حلال 162
جدول ‏4-5-69: مقایسه بیتقارنی مولکولی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 162
جدول ‏4-5-70: مقایسه بیتقارنی مولکولی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 163
جدول ‏4-5-71: مقایسه بیتقارنی مولکولی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 163
جدول ‏4-5-72: مقایسه بیتقارنی مولکولی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 164
جدول ‏4-5-73: مقایسه بیتقارنی مولکولی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 164
جدول ‏4-5-74: مقایسه بی تقارنی مولکولی S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 165
جدول ‏4-5-75: مقایسه بیتقارنی مولکولی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 166
جدول ‏4-5-76: مقایسه بیتقارنی مولکولیO15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 166
جدول ‏4-5-77: مقایسه بیتقارنی مولکولی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 167
جدول ‏4-5-78: مقایسه بیتقارنی مولکولی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال 167
جدول ‏4-5-79: مقایسه بیتقارنی مولکولی N9 در توتومرهای لامیوودین در روشB3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 168
جدول ‏4-5-80: مقایسه بیتقارنی مولکولی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 168
جدول ‏4-5-81: مقایسه بیتقارنی مولکولی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 169
جدول ‏4-5-82: مقایسه بیتقارنی مولکولی H10 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال 169
جدول ‏4-8-1: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6 178
جدول ‏4-8-2: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6 179
جدول ‏4-8-3: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6 180
جدول ‏4-8-4: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6 181
جدول ‏4-8-5: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6 183
جدول ‏4-8-6: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم2در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6 184
جدول ‏4-8-7: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6 185
جدول ‏4-8-8: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2در محیط Waterبا روش B3LYP و سری پایه G*31-6 186
جدول ‏4-8-9: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G* 187
جدول ‏4-8-10: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G* 188
جدول ‏4-8-11: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین3 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G* 189
جدول ‏4-8-12: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین 1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه 6-31G* 190
جدول ‏4-8-13: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین 2در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه 6-31G* 191
جدول ‏4-8-14: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین3در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه 6-31G* 191
جدول ‏4-8-15: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N2 در حلقه پیریدین ت
و
تومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6 193
جدول ‏4-8-16: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N42 در حلقه ایمیدازول توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6 194
جدول ‏4-8-17: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N14 در حلقه ایمیدازول توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6 195
جدول ‏4-8-18: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N5در حلقه پیریمیدین توتومرهای لامیوودین در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6 196
جدول ‏4-8-19: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N12 در حلقه پیریمیدین توتومرهای لامیوودین در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6 197
جدول ‏4-8-20: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N9 خارج حلقه پیریمیدین در توتومرهای لامیوودین با روش B3LYP و سری پایه G* 31-6 198
جدول ‏4-9-1: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 199
جدول ‏4-9-2: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 200
جدول ‏4-9-3: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 201
جدول ‏4-9-4: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 201
جدول ‏4-10-1: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور6-31G* 202
جدول ‏4-10-2: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور6-31G* 203
جدول ‏4-10-3: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور6-31G* 204
جدول ‏4-10-4: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور6-31G* 204

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه

نمودار ‏4-2-1: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 73
نمودار ‏4-2-2: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 74
نمودار ‏4-2-3: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در حلال 75
نمودار ‏4-2-4: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در حلال 76
نمودار ‏4-2-5: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال 77
نمودار ‏4-2-6: مقایسه انرژی Lumo (a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 78
نمودار ‏4-2-7: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 79
نمودار ‏4-2-8: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 80
نمودار ‏4-2-9: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 81
نمودار ‏4-2-10: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 82
نمودار ‏4-2-11: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 83
نمودار ‏4-2-12: بررسی انرژی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 84
نمودار ‏4-2-13: بررسی ممان دوقطبی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 85
نمودار ‏4-2-14: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 86
نمودار ‏4-2-15: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 87
نمودار ‏4-2-16: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 88
نمودار ‏4-2-17: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در محیطهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G* 89
نمودار ‏4-2-18: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 90
نمودار ‏4-2-19: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 91
نمودار ‏4-2-20: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 92
نمودار ‏4-2-21 مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*: 93
نمودار ‏4-2-22: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای داروی لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 94
نمودار ‏4-3-1: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 95
نمودار ‏4-3-2: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 96
نمودار ‏4-4-1: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp 97
نمودار ‏4-4-2: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 98
نمودار ‏4-4-3: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp 99
نمودار ‏4-4-4: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 101
نمودار ‏4-4-5: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *