سبک رهبری مشارکتی

سبک رهبری مشورتی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
0.34
2.17
تایید
سبک رهبری خیرخواهانه تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
0.27
2.16
تایید
سبک رهبری استبدادی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
0.01-
0.17-
رد
در فرضیه اول ادعا شده بود که سبک رهبری مشارکتی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول(4-39)؛ عدد معنی داری مسیر ما بین متغیر سبک رهبری مشارکتی و تعهد سازمانی برابر(0.80-) می باشد و چون این مقدار کوچکتر از 1.96 می‌باشد، از این رو این فرضیه رد شده است.
در فرضیه دوم ادعا شده بود که سبک رهبری مشورتی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول(4-39)؛ عدد معنی داری مسیر ما بین متغیر سبک رهبری مشارکتی و تعهد سازمانی برابر(2.17) می باشد و چون این مقدار بزرگتر از 1.96 می باشد، از این رو سبک رهبری مشورتی بر تعهد سازمانی اثرگذار می باشد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد. میزان اثرگذاری متغیر سبک رهبری مشورتی بر تعهد سازمانی با توجه به جدول(4-39) برابر(0.34) است که نشان می دهد به ازای یک واحد تغییر در متغیر سبک رهبری مشورتی، متغیر تعهد سازمانی 0.34 واحد و همراستا با رهبری مشورتی تغییر خواهد یافت.
در فرضیه سوم ادعا شده بود که سبک رهبری خیرخواهانه تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول(4-39)؛ عدد معنی داری مسیر ما بین متغیر سبک رهبری خیرخواهانه و تعهد سازمانی برابر(2.16) می باشد و چون این مقدار بزرگتر از 1.96 می باشد، از این رو سبک رهبری خیرخواهانه بر تعهد سازمانی اثرگذار می باشد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد. میزان اثرگذاری متغیر سبک رهبری خیرخواهانه بر تعهد سازمانی با توجه به جدول(4-39) برابر(0.27) است که نشان می دهد به ازای یک واحد تغییر در متغیر سبک رهبری خیرخواهانه، متغیر تعهد سازمانی 0.27 واحد و همراستا با رهبری خیرخواهانه تغییر خواهد یافت.
در فرضیه چهارم ادعا شده بود که سبک رهبری استبدادی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول(4-39)؛ عدد معنی داری مسیر ما بین متغیر سبک رهبری استبدادی و تعهد سازمانی برابر(0.17-) می باشد و چون این مقدار کوچکتر از 1.96 می باشد، از این رو این فرضیه نیز رد شده است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی، محقق باتوجه به فرضیات آزمون شده و رد یا قبول فرضیات باید نتایج کار را ارائه نماید. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه‌هایی هستند که پیشنهادات براساس آن شکل می‌گیرد. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می‌تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت درآینده باشد، نتیجه گیری‌های صحیح و پیشنهادات مربوط ومناسب است. نتیجه گیری‌هایی که بر اساس تحلیل های صحیح برپا شده باشد، می‌تواند مشکلات موجود بر سر راه را که تحقیق به آن منظور طراحی شده بود را مرتفع کند.
درفصل گذشته به توصیف جداول آماری ونیز تجزیه وتحلیل داده‌ها وآزمون فرضیات پرداخته شد، وحال در این فصل ضمن ارائه خلاصه‌ای از تحقیق، به بررسی وتجزیه وتحلیل نهایی فرضیات پرداخته شده است، تا براساس آن نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد شود. سپس، محدودیت های پژوهش مورد توجه قرار می‌گیرند. نهایتا در خاتمه این فصل، ضمن بیان پیشنهادهای کاربردی، چند پیشنهاد یا توصیه نیز به محققین آینده که علاقمند به پژوهش در این حوزه می‌باشند و نیز به مسئولین ذیربط در جهت درک هرچه بیشتر موضوع و اطلاع از زیر ساخت های موردنیاز به منظور تدوین هرچه بهتر برنامه‌ها و استراتژی‌های خرد وکلان ارائه شده است.
5-1)خلاصه تحقیق
به طور کلی موضوع این تحقیق بررسی رابطه سبکهای رهبری لیکرت با میزان تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم می‌باشد از این رو، چهارچوب کلی فصول این تحقیق نیز درراستای تبیین موضوع فوق به شکلی نظام‬مند و اصولی بوده است. بدین نحو که در فصل اول کلیات مربوط به این تحقیق تشریح گردیده است و ضمن بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام آن، اهداف وفرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق، جامعه آماری، نوع یا شیوه تحقیق که با استفاده از روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است و در نهایت تعاریف عملیاتی واژه‌های تحقیق مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. فصل دوم تحقیق از دو بخش تشکیل گردیده است؛ ابتدا ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و سپس پیشینه و تحقیقات صورت گرفته راجع به موضوع تحقیق چه در داخل و چه در خارج از ایران، مرور شد. در فصل سوم، روش و شیوه پژوهش مورد استفاده، جامعه آماری، نمونه ونحوه برآورد نمونه تشریح شد. ابزار اندازه‌گیری داده‌ها شرح داده شد. پرسشنامه این تحقیق نیز بر اساس پرسشنامه استاندارد طراحی و تنظیم گردید، که در آن از نظرات اساتید محترم نیز بهره گرفته شده است. همچنین در فصل چهارم روایی و پایایی پرسشنامه‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده توضیح داده شده است. در این تحقیق از روش‌های موجود درآمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز بسته نرم افزاری و نرم افز
ار لیزرل می‌باشد. در این فصل نیز نتایج و دستاوردهای حاصل از آزمون های مذکور مورد بحث قرار می‌گیرد و نهایتا پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.
5-2) نتایج حاصل از یافتههای تحقیق
یافتههای حاصل از بررسی فرضیات تحقیق در قالب نتایج استنباطی به شرح زیر است: