سازمان های بین المللی

خدمات آموزشی به کلیه فعالیتهایی که در قالب مراکز و مؤسسات گوناگون به امر آموزش مبادرت می کنند اطلاق می شود و در این تحقیق مراد از خدمات آموزشی ، دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر رودسر است. که سال تحصیلی از اول مهر هر سال شمسی شروع شده و در 31 شهریور سال بعد خاتمه می یابد.
1-12- برنامه ریزی آموزشی:
برای تثبیت و پایداری توسعه در یک جامعۀ معین ، باید از یک سو تغییرات اساسی در نگرش و سطح آگاهیهای فردی و اجتماعی به وجود آید و از سوی دیگر نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی ،تربیت و آموزش داده شود .البته این مفهوم به معنی کم اهمیت پنداشتن سایر ابعاد و ملزومات توسعه ،نظیر بهداشت ،اشتغال و مسکن و تغذیه و …نیست بلکه منظور آن است که در عصر ارتباطات ،آموزش به مثابه کلید رهایی از بن بست توسعه نیافتگی ،جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است .«منظور از برنامه ریزی آموزشی ،کاربرد روشهای تحلیلی درمورد هریک از اجزای نظام آموزشی است که هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کار آمد است »(گروه مشاوران یونسکو ،1370 ص 11)
1-13- محدودیت های تحقیق:
از مهم ترین مشکلات که تحقیق حاضر با آن مواجه بوده است:
– نبود اطلاعات آماری دقیق
– بروکراسی اداری و اتلاف وقت زیاد
– مشکلات مربو ط به نمونه گیری و عدم دسترسی آسان به جامعه آماری
– دسترسی به نقشه کاربری اراضی شهری و اطلاعات مربوط به شهر و مدارس یا ممکن نبوده یا مستلزم صرف وقت و هزینه فراوانی بوده است.
– عدم همکاری مسئولان ذیربط در امر ارائه آمار محلات و شهر که برای محقق مشکلات فراوانی را به وجود می آورد.
– برای انجام این تحقیق باید کل شهر را شناخت و این مستلزم صرف هزینه بالا در کار خواهد بود.
فصل دوم
مرور منابع/ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
2-1- پیشینه تحقیق:
ظهور دیدگاه مکان یابی نخستین بار توسط آلفرد وبر با دیدگاه مکان یابی صنعتی مطرح گردید . از قرن نوزدهم میلادی نظریه پردازان مختلفی سعی نمودند چگونگی توزیع شهرها و روستاها را در مکان هایی که استقرار یافته اند ، مشخص و رابطه آنها را با یکدیگر روشن سازند. در این میان فون تونن ، والتر کریستالر ، آگوست لوش ، نظریاتی را در ارتباط با مکان مرکز ابراز داشته اند. (زیاری 1378 ، ص 204)
اما درباره مکان یابی فضاهای آموزشی در سطح سازمان های بین المللی در رابطه با مدیریت و مکان یابی فضاهای آموزشی ، سازمان یونسکو در سطح کشور نامیبیا تحقیقی را به انجام رسانده است که در این مطالعه سطح بندی حوزه نفوذ هر کدام از مدارس در نقاط مختلف شهری بر حسب پارامترهای فاصله صورت گرفته و به نتایج مفیدی در رابطه با مناطق کمبود و مازاد این فضاها دست یافته اند.
اولین تحقیق علمی در ایران برای تدوین ضوابط و الگوهایی جهت استقرار مدارس در سال 1353 زیر نظر واحد تحقیقات دفتر فنی آموزش و پرورش صورت گرفت . این تحقیقات که توسط کارلوتستا ، کارشناس یونسکو در ایران و تنی چند از همکاران ایرانی اش انجام یافت . تقریباً در نوع خود کامل ترین ضوابط برای ساخت فضاهای آموزشی ایده ال در خصوص معماری ، همچنین شهرسازی بوده است .
( سرور ، هوشنگ ، 1381 ص 8)
پس از به وجود آمدن دفتر نوسازی ، توسعه تجهیز مدارس در سال 1354 تلاش هایی جهت کاهش کمبودهای ضوابط استقرار واحدهای آموزشی صورت پذیرفت که از آن جمله می توان به ضوابط های جدید در سالهای 1357 و 1363 اشاره نمود که با شرایط حاکم بر انقلاب و اصل صرفه جویی تهیه گردیده بود. از جمله فعالیتهای مشابه در این زمینه طرح استقرار مدارس ابتدایی شهرستان شاهرود بوده است که در بخش معاونت طرح ها و بررسی های وزارت آموزش و پرورش توسط یونسکو در ایران صورت گرفته است. در استان گیلان نیز یونسکو در قبل از انقلاب اسلامی اقدام به ساخت هنرستان کشاورزی جنت لاکان واقع در انتهای لاکان رشت نموده است.
برای دستیابی به سایر تحقیقات انجام شده می توان به پژوهشکده سازمان آموزش وپرورش استان هایی همچون گیلان ، کردستان ، تهران ، و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مراجعه نموده که از آن جمله می توان به تجزیه و تحلیل و توزیع مکانی و مکان یابی (1383) مراکز آموزشی با استفاده از سیستم (GIS) مورد مطالعه ، مدارس ابتدایی شهر گنبد کاووس پایان نامه کارشناسی ارشد عبدالوهاب شرافتی ، مکان یابی مراکز آموزش خدمات رسانی در سطوح شهری با استفاده از مدلهای (GIS) ، مطالعه موردی مدارس متوسطه پسرانه شهر تفت پایان نامه کارشناسی ارشد عبدالوهاب شرافتی (1383) و مکان یابی فضاهای آموزشی دور های مختلف در استان گیلان که کار تحقیق شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان گیلان است و به پایان نامه محمدعلی قدیمی با عنوان بررسی عملکرد طرح جامع رشت در رابطه با فضاهای آموزشی و همچنین درباره مکان یابی خدمات آموزشی در نواحی روستایی ( مطالعه موردی بخش حریق شهرستان تالش) اشاره کرد.
2-2-فضای جغرافیایی :
جغرافی دانان مفهوم فضا را به دو صورت بکار می برند :
1-فضای طبیعی که بر آن قوانین طبیعی حاکمیت دارد .
2-فضای اجتماعی که نتیجه کارکرد فعالیتهای انسانی است و از قوانین اجتماعی تبعیت می کند .