سازمان بهداشت جهانی

جدول(4-4-1-) نتایج تحلیل لوین، بررسی تساوی واریانس های دو گروه…………………………………………….94
جدول(4-4-2-) نتایج تحلیل باکس، بررسی تساوی کواریانس های دو گروه…………………………………………95
جدول 3-4 نتایج کلی تحلیل مانوا…………………………………………………………………………………………………………….96
جدول 4-4 نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش………………………………………………97
جدول5-4 نتایج کلی تحلیل مانوا……………………………………………………………………………………………………………..98
جدول 6-4 نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش………………………………………………99
جدول 7-4 نتایج کلی تحلیل مانوا………………………………………………………………………………………………………….100
جدول 8-4 نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش……………………………………………101
جدول9- 4 نتایج کلی تحلیل مانوا………………………………………………………………………………………………………….102
جدول 10-4 نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش…………………………………………102
فهرست شکل‌ها
شکل 1-2-مدل چند جانبه هیجان ها ( واتسون و تلگن ، 1985 )………………………………………………………..53
بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان
به وسیله: طیب طاهرزاده
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و از نظر سن ، جنسیت و تحصیلات با گروه آزمایش همتا شدند.پس از انتخاب گروه های نمونه، آموزش ورزشی توسط مربی پرورش اندام به مدت 3 ماه هرهفته 3جلسه 2 ساعته بر روی گروه آزمایشی(ورزشکاران مبتدی) اجرا شد. شرکت کنندگان پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت، شادکامی آکسفورد و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌های این پژوهش با استفاده شاخص های آمار توصیفی، آزمون مانوا و با بکارگیری نرم‌افزاری آماری SPSS-16، تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از اثر بخشی ورزش و افزایش معنی دار نمرات عزت نفس، شادکامی و کیفیت زندگی و مولفه های آنها در ورزشکاران مبتدی در پس آزمون بود. پیشنهاد می شود با توجه به فواید جسمانی و روانی و نداشتن عوارض جانبی، از ورزش به عنوان عاملی جهت افزایش سلامت جسمانی و روانی در افراد جامعه استفاده شود.

کلید واژه: اثربخشی ورزش، عزت نفس ، شادکامی، کیفیت زندگی
فصل نخست
کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
مطالعات انجام شده در حوزه های مختلف علوم پزشکی و روان شناختی، حاکی از آن است که بین سلامتی و سبک زندگی افراد ارتباط و همبستگی وجود دارد. انجمن قلب امریکا در سال 2001، سبک زندگی را از جمله عوامل مستعد کننده مهم بیماری و مرگ و میر در ایالت متحده امریکا دانسته، حدود 70 درصد از تمام بیماری های جسمی و روانی را مربوط به شیوه زندگی می داند(انجمن قلب آمریکا، 2001).
از بین عوامل موثر در سبک زندگی سالم و سلامت روان، نقش ورزش بسیار مهم بوده و در مطالعات متعددی مورد تاکید قرار گرفته است(خیر جو، 1391)، به طوری که در سال 2002 شعار سازمان بهداشت جهانی “تحرک رمز سلامتی” عنوان شده بود. کاربرد روانشناسی در ورزش نیز به طور مشخص مورد تأکید قرار گرفته است (ول و گرینلس ، 2003). همچنین عوامل روانشناخی دخیل در عملکرد ورزشی، به مدت طولانی مورد توجه ورزشکاران، مربیان و روانشناسان ورزشی بوده است (گوسیاردی، گوردون و دیمک ، 2009). تاثیر فعالیت های ورزشی بر سلامت جسم و روان در مطالعات مختلفی آزمون شده است(لاندرز، 2005). این پژوهش قصد دارد تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی مستمر و منظم را بر کیفیت زندگی، عزت نفس و شادکامی افراد ورزشکار بسنجد. سه متغیری که از مولفه های اصلی سلامت روان بوده و هریک در بر گیرنده ابعاد فردی، اجتماعی ، خانوادگی و محیطی ورزشکار می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی یک دوره فعالیت ورزشی بر افزایش کیفیت زندگی، عزت نفس و شادکامی افراد ورزشکار می باشد.
2-1- بیان مسئله
اصطلاح سبک زندگی ، اصطلاح رایجی است که بیشتر اوقات برای اشاره به روش زندگی مردم به کار می رود و بازتاب دامنه کامل ارزش های اجتماعی، طرز برخورد و فعالیت ها است(باقیانی، 2003). سبک زندگی شامل رفتارهایی مانند عادات غذایی، خواب و استراحت، فعالیت بدنی و ورزش، کنترل وزن، استعمال دخانیات و الکل، ایمن سازی در مقابل بیماری، سازگاری با استرس و توانایی استفاده از حمایت های خانواده و جامعه می باشد(فیپس ، 2003).