ساختارهای اجتماعی

ـ حمایت اجتماعی صورت گرفته به رفتارها یا اعمال خاصی اشاره دارد که توسط دیگران انجام می گیرد، به طوری که آنها عملاً اشکالی ازکمک وحمایت را ارائه می دهند. رفتارهای حمایت شامل فعالیت هایی چون گوش دادن، اظهارعلاقه، قرض دادن پول، کمک درانجام دادن وظایف، مطرح کردن پیشنهادات، ارائه تدبیر وراهکار واظهار محبت است. سنجش حمایت اجتماعی صورت گرفته برآن چیزی تاکید دارد که افراد به طور واقعی در فراهم آوردن حمایت اجتماعی انجام می دهند. تاردی بین توصیف وارزیابی خوشایند از حمایت اجتماعی تمایز قائل می شود. درمورد محتوای حمایت اجتماعی تاردی از حوزه تقسیم بندی سه گانه هاوس استفاده می کند یعنی: حمایت عاطفی، حمایت ابزاری وحمایت اطلاعاتی
ـ حمایت عاطفی شامل عشق، محبت وهمدردی است.
ـ حمایت اطلاعاتی یعنی انتقال اطلاعات یا راهکارها برای سازگاری ومقابله بامسائل ومشکلاتی که فرد با آن مواجه شده است. برای مثال هنگامی که فرد بامشکلی مواجه می شود دوستانش راهکارهایی را برای اوپیشنهاد می کنند.
ـ حمایت ابزاری اشاره به انواع کمکها ومساعدت های محسوس دارد مثل وام دادن یا قرض گرفتن چیزی از فردی.
آخرین بعدی که تاردی مشخص کرده است، شبکه نام دارد یا سیستم های اجتماعی یا سیستم هایی که ازسوی آنها مورد حمایت قرار می گیرند. تاردی چندمقوله حمایت شبکه ای شامل( خانواده، دوستان، همسایگان، همکاران و…) را تشخیص می دهد.
نظریه شبکه اجتماعی:
به باور برکمن وکاواچی جنبه های ساختاری روابط اجتماعی (شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی) ازطریق مدل تاثیر اصلی برسلامت تاثیرمی گذارد وجنبه های کارکردی روابط اجتماعی (حمایت دریافت شده) ازطریق مکانیسم های تعدیل کننده استرس عمل می کنند. برای مثال تصور دردسترس بودن حمایت عملی تاثیر منفی استرس برفرد را باافزایش توانایی سازگاری ومقابله فرد تعدیل می کند. درمقابل درجه همبستگی درشبکه اجتماعی تاثیر مستقیمی برشادابی دارد.
مشارکت در سازمانهای اجتماعی، درگیرشدن درشبکه اجتماعی وغوطه ورشدن در روابط صمیمی احتمال دسترسی به اشکال متنوع حمایت اجتماعی را بالا می برد وازآن طریق می تواند دربرابر عوامل استرس زا خودرا حفظ کند. برای مثال اگرروابط اجتماعی فرد درساختارهای اجتماعی درحد مطلوبی باشد احتمال دسترسی وی به اطلاعات مرتبط با سلامتی وبهداشت، دریافت مراقبت های بهداشتی ورسمی وغیرسمی افزایش می یابدوازاین طریق فرد رادر برابر مشکلات وحوادث زندگی تجهیز می کند. ولمن(نظریه پرداز تئوری شبکه) برای تبیین ماهیت شبکه های فردی سه مدل را ارائه نموده است.
ـ مدل اجتماع گمشده: این مدل بیان می کند که دردنیای مدرن امروز اجتماعات دراثرتغییرات عظیم وگسترده ای نظیرشهرنشینی، صنعتی شدن، سرمایه داری، بروکراسی، جهانی شدن وتوسعه ی تکنولوژی های ارتباطی ازبین رفته، سبک زندگی افراد تغییر کرده وروابط آنهاغیرشخصی، زودگذر وضعیف شده است.
ـ مدل اجتماع حفظ شده: براساس این مدل هنوز اجتماعات همانگونه که در اجتماعات سنتی وکوچک وجود داشتند، به طور منسجم مهمترین منبع تامین حمایت محسوب می شوند وتغییرات اجتماعی نتوانسته اثرمنفی برپیوندها وارتباطات اجتماعی افراد در دنیای مدرن داشته باشد. این اجتماعات درمحله ها قابل مشاهده است.
ـ مدل اجتماع رها شده: به اعتقاد این مدل که درواقع رویکرد تحلیل شبکه است، دنیای مدرن روابط بین افراد درشهرها حالت پخش وپراکنده دارد، یعنی روابط نه مانند اجتماع گمشده کاملاً از بین رفته ونه همچون اجتماع حفظ شده حالت روستایی ومحله ای دارد. دراجتماع رها شده افراد برمبنای علاقه خود درگروه های مختلف عضویت دارند. دربیانی کلی دیدگاه تحلیل شبکه معتقداست، تغییرات عظیم اجتماعی تنها تغییراتی رادر الگو وساختار روابط ایجادنموده اند، بدون اینکه اجتماع را کامل ازبین ببرند وتنها شکل آن را از حالت همسایگی ومحله ای به فرامرزی، پراکنده، متراکم وکمتر مرزبندی شده تغییر داده اند.(ولمن 1999)
متغیرها اجتماع
اجتماع رهاشده
اجتماع حفظ شده
اجتماع گمشده
اندازه شبکه
بزرگ
بزرگ
کوچک
قوت پیوندها
قوی
قوی
ضعیف
درصد خویشاوندان