رگرسیون چندگانه

:انحراف استاندارد مقادیرy
: میانگین مقادیرمتغیر x
:میانگین مقادیر متغیرy
2-8-3 )رگرسیون چندگانه
دررگرسیــون خطی یک متغیره ، معادله y= α + β x معرف خط رگرســیون جامعه بود ، که ماآن را به وسیله y^= a + bx برآورد می کردیم . دررگرسیون خطی دومتغیره نیز معادله β2 x2 +1y= α + β1 x معرف صفحه رگرسیون جامعه است ( درفضای سه بعدی به جای خط صفحه داریم ) که می خواهیم آن را به وسیله b2 x2 +1y^= a + b1 x برآوردکنیم . دراینجا x1 و x2 دومتغیرمستقل ، y^ و a و b1 و b2 به ترتیب برآورد کنندهای α ، β1 و β2 هستند (آذر، 1385،ص 219)1.
با استفاده از رگرسیون چندگانه می توان میزان تاثیرات متغیرهای مستقل (مولفه های سرمایه فکری ) را در متغیرهای وابسته (شاخص مالی) سنجید .در این تحقیق برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه ، ANOVA و جدول ضرایب جزئی استفاده می شود. قبل از استفاده کردن رگرسیون چندگانه ، از ماتریس همبستگی برای تشخیص شدت میان همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است.در مدل رگرسیون چندگانه آزمون “دوربین واتسون” به اندازه گیری میزان خود همبستگی باقی مانده ی مدل (µ0) می پردازد این مقدار در فاصله بین 0 تا 4 است هرچه اعداد بدست آمده به 2 نزدیک تر باشد نشان می دهد که خود همبستگی کمتراست در نتیجه جواب مدل رگرسیون به واقعیت نزدیک تر است.
3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 2
یکی از فرضهای رگرسیون نرمال بودن داده ها است. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است . این آزمون ، روش ناپارامتری برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیهای آماری منتخب (نرمال) است.در آزمون KS فرض صفری که آزمون خواهد شد ، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی (یا پارامتری معینی) است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد (همان منبع،ص1)3.
4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن)
یکی دیگراز فرضهای رگرسیون عدم خود همبستگی باقی مانده ها است. بعبارت دیگر مدلی مناسب است که باقی مانده های حاصل از آن به هم وابسته نبوده و یا به عبارتی تصادفی باشد. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است . برای این آزمون از آماره دوربین واتسن استفاده شده است.
5-8-3 )چند هم خطی
کاربرد وتفسیریک مدل رگرسیون چندگانه به صورت آشکاری به برآورد ضرایب رگرسیون بستگی دارد. تعدادی ازاستنباطهایی که اغلب به این ضرایب بستگی دارند عبارتند از:
تشخیص اثرات نسبی متغیرهای مستقل
پیش بینی
انتخاب زیرمجموعه مناسبی ازمدل
اگر رابطه خطی بین متغیرهای رگرسیونی (مستقل) وجودنداشته باشد گوییم متعامد هستند. دراین حالت استنباطهای فوق به سادگی انجام می شود . متاسفانه دربیشتر کارهای رگرسیونی متغیرهای مستقل ، متعامد نیستند واین مشکل جدی به نظر می رسد . درچنین موقعیتهایی متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی کامل هستند واستنباطهای فوق می توانند گمراه کننده یاتوأم باخطا باشد . وقتی وابستگی خطی نزدیک بین متغیرهای مستقل وجودداشته باشد ، گوییم مسئله چندهم خطی اتفاق افتاده است لاری ،یکی ازمعیارهایی که می توان بااستفاده ازآن این مسئله رابررسی نمود معیار است که به صورت زیر تعریف می شود .

R2j دراین تعریف ضریب تعیین حاصل ازرگرسیون زدن Xj روی باقیمانده متغیرهای رگرسیونی است . این روش منسوب به مارکوارت (1970) است . VIF برای هرجمله درمدل اثرترکیبی وابستگی ها بین متغیرهای مستقل روی واریانس آن جمله را اندازه می گیرد .
یک یاچند VIF بزرگ نشان دهنده چند هم خطی است . تجربه نشان داده است که اگر VIF از5یا10 بیشترباشد ، نشان دهنده برآورد ضعیف ضریب رگرسیونی مربوطه است ، که علت آن چندهم خطی است .

9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش :
پالیک در سال 1998و2000 ارزش افزوده سرمایه فکری را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکتها ارائه کرد.درمدل ارائه شده توسط پالیک سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری(سازمانی) و سرمایه فیزیکی تعریف شده است در این کار تحقیقی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده که از دلایل استفاده از این روش راحتی آن در محاسبه سرمایه فکر ی است که از طریق صورت های مالی و یاداشت های همراه آن جهت این کار استفاده می شود و همانطور که می دانیم صورتهای مالی آنچه را که در واقعیت وجود دارد نشان می دهد و ساخته و پرداخته ذهن و تخیل نیست و به آنچه که در شرکت وجود دارد از دیدگاه مالی (ریالی) نگاه می کند.
این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده شروع می شود. ارزش افزوده تفاوت بین INوOUT است.منظور از OUT کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سرویس های ارائه شده به بازار می باشد و منظوراز IN تمام هزینه هایی است که جهت تولید کالاها، خدمات و سرویس ها هزینه شده است. پس می توان سرمایه فکری را به صورت زیر ارایه نمود:
ارزش افزوده سرمایه فکری